161912. lajstromszámú szabadalom • Önszabályozó kényszeráramlású bepárlókészülék

MAGTAR NÉPKÖZTÁRSASÁG SZABADALMI LEÍRÁS «SZOLGALATI TALÁLMÁNY 161912 #ra% Nemzetközi osztályozás: B 01 d 1/00 ISI Bejelentés napja: 1970. IX. 17. (MA—2143) ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL Közzététel napja: 1972. VI. 28. Megjelent: 1974. III. 30. i Feltaláló: Zsigmond András mérnök, Budapest Tulajdonos: Cukoripari Vállalatok Trösztje, Budapest önszabályozó kényszeráramlású bepárlókészülék A találmány tárgya olyan kényszeránámlású bepárló készülék, mely a sűrített lének önsza­bályozó módon szekciónként történő visszake­ringtetésével a leveket az eddigieknél nagyabb hatásfokkal sűríti be, és alkalmas kétféle, el­térő szárazanyagtairteknú sűrített lé egyidejű előállítására. Minden olyan ipari és mezőgazdasági tevé­kenységnél, ahol híg oldatok keletkeznek és az oldószer' egy részét hő hatására csökkenteni kívánják, az oldószeiicsökkentést a bapárlás (be­sűrítés) műveletével érik el, melynek végre­hajtására szolgáló készülékek a különböző be­párló készülékek. A fejlődés aocnrendjében elő­ször nyitott üstöt, később zárt gamibiválkuumo­kat használtak, majd a technika jelenlegi fokán már e műveletet csöves bepárlákkal végzik. Az ismert bepárlókészülékeknek csak kis százaléka tér el ettől a rendszertől. Különleges feladaitok­ra a lemezes és fiimlbapárlákat használják. A csöves készülékek két fő csaporitra. oszthatók: a cirkulációs és a kényszeráramlású rendszerű bepárlófcra. A cirkulációs Ibepárlók legismertebb típusai a Róbert-rendszerű Ibepárlók, lés az ezekkel elvileg megegyező, csupán szerkezetileg eltérő bepárlók. A Róbent-irendszerű foepárló működésének lénye­ge, hogy az elfpárlást szolgáló, kívül fűtött csö­veken az oldatot — .rendszerint mammutszi­vattyú hatásaira — többször keresztülvezetik (cirfouláltaitjáik) mindaddig, aimíg a kívánt sűrű­séget (szárazanyagtartalmat) a víz elpárlásával el nem érik. Ez a több évtized óta már ismert 5 bapárió típus a legelterjedtebb az iparban. Az iparban alkalmazott bepárlókészülékeknek mintegy ©0—70 százalékát ez a fajta bepárló­készülék teszi ki. Hosszú fennimaradásának, a később ismertetett hátrányok mellett is az a:i 1° oka, hogy egyszierű szerlkezetű, könnyen kezel­hető, a nagyüzemi változásokat, ingadozásokat jói kibírja és viszonylag kiicsá a beruházási igénye. ' A fcényszeránamlású bepárlók lisunarit, elterjedt 15 típusai: a Kestner-, a Buckau—Wolf- és a Zsig­mood-irendszerű Ibepárlók. A Kestner-féle készü­léktípust a „Vegyipari műveletek, gépeik és ké­szülékek" című egyetemi tankönyv (szerzője: Ja. M. Bnajnesz) írja le i(a Tankönyvkiadó, Bu-20 dapest, 19&1. évi Madáis 314—316. oldailán) a Buckau^-Wolf-trendszerű ibepárlókat a 971 120, 971 270, 97)1 738, ll'067 030, 1 060 010 lajstromszá­mú német i(NSZK), ia Zsigmond-féle bepárló­berendezést á 149 940 lajstromszámú magyar 25 szabadalmi leírás dBtmenteti. Ezek a típusok a cirkulációs rendszerű típu­soknál fejlettebbek, technikai mutatóik kedve­zőbbek, rövidebb bennük a \Lé átfutási ideje. Emiatt, a hő hatásának 'kitett anyag kevésbé 30 boamik, mert azonos hőmérsékleten az idővel 161912

Next

/
Thumbnails
Contents