161879. lajstromszámú szabadalom • Fröccsfúvószerszám

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG -flr^. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADAL LEÍRÁS I Bejelentés napja: 1970. VII. 02. (HO—1305) Német Szövetségi Köztársaság-beli elsőbbsége: 1969. VII. 02. (P 19 33 484.0—16) Közzététel napja: 1972. VI. 28. Megjelent: 1974. III. 30. 161879 Nemzetközi osztályozás: B 29 f 1/00 Feltaláló: Frank Farkas gyáros, Phelps, N. Y., 14532. Amerikai Egyesült Államok Tulajdonos: Dieter vom Hofe üzemvezető, Halstenbek, Rolf vom Hofe, pénzügyi tisztviselő, Lüdenscheid, Német Szövetségi Köztársaság Fröccsfúvószerszám 1 A találmány tárgya fröccsfúvószerszám, amelynek fúvóformázólapja és zárási irányban ide-oda mozgatható ellenformázólapja van, amelyek között legalább egy fröocsformakamra és egy zárásirányra merőlegesen osztott fúvófor- 5 makamra van elhelyezve, továbbá amelynek a zárás irányába mozgatható tartófeje van, ame­lyen a tartófej forgástengelye körül egymáshoz képest 90°-ban eltolva fúvótüskék vannak elhe­lyezve, és ezek fröccsöntő helyzetből fúvóhely- 10 zetbe forgathatók. A műanyagrészek fúvása a fröccsöntéssel szemben számos előnnyel bír, mivel a fúvóeljá­rás lehetővé teszi olyan üreges részek előállítá- 15 sát, amelyek fröccsöntéssel csak nagy ráfordí­tással állíthatók elő, vagy egyáltalán nem ké­szíthetők el. Ismert az ú. n. extruziós fúvóel­járás, amelynek kiindulóanyaga extrudált töm­lő. A késztermékekben meglehetősen nagy bel- 20 ső feszültségek vannak. Azonkívül olyan hegesz­tési helyek és/vagy hegesztési varratok jönnek létre, amelyek bizonyos körülmények között utólagos megmunkálást tesznek szükségessé. A késztermékeknél a falvastagságok — különösen 25 az éles sarkok és élek környezetében — egyen­lőtlenek, mivel a nyersanyagot a fúvóformában nem kielégítő módon vezetik. A 439.692 sz. svájci szabadalmi leírás olyan fröccsfúvógépet ismertet, amelynek fúvóformá- 30 zóalapja, ellenformázólapja és közbenső lapja van, amelybe hordozófej van a gép zárásirá­nyára merőleges tengely körül forgathatóan ágyazva. Az eflenformázólap és a közbenső lap a gép vezetőrúdjain eltolhatók. A fúvóformázó­lapon belül fröccsformakamra, az ellenformázó­lapon belül pedig fúvóformakamra van kiala­kítva. A tartófej két, 180°-ban eltóltan elhelye­zett fúvótüskét hordoz, amelyek felváltva a fröccsformakamrában, ill. a fúvóformakamrá­ban helyezkednek el. A gép üzeme közben va­lahányszor a fröccsformakamrában egy nyers­darabot elkészítettek, az ellenformázólapot és a közbenső lapot a fúvóformázólapról eltávolít­ják. Ezután a tartófeje't 180°-kal elfordítják, úgy, hogy a mindenkori nyersdarab a fúvófor­makamrába jut. Ott a gép következő ütemé­ben a készterméket fújják. A gép következő nyitásakor a tartófejeft továbbtforgatják, úgy, hogy a fóvótüiske a késztermékkel együtt lehúzóhelyzetbe kerül és végül visszajut a fú­vóformázólapba. A gép minden egyes munka­üteme alatt egy nyersdarabot lehet fröccsön­teni és egy készterméket fújni. Ennél az ismert fröccsfúvógépnél a tartófej 180°-os elfordításá­hoz szükséges nagy mozgáspályák hátrányo­sak, ugyanis a formázólapokat a mindenkori késztermék kétszeres hosszával, + egy szüksé­ges biztonsági távolsággal kell egymástól eltá­volítani. A hosszú mozgáspályák és a fúvó-161879

Next

/
Thumbnails
Contents