161869. lajstromszámú szabadalom • Alagútmarógép

MAGTAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADAL LEÍRÁS I Bejelentés napja: 1967. III. 30. (HA—808) Német Szövetségi Köztársaság-beli elsőbbsége; 1966. III. 31. (M 68 989 V/19 f) Közzététel napja: 1972. VI. 28. Megjelent: 1974. III. 30. 161869 Nemzetközi osztályozás: E 01 g 3/04 Feltaláló:. Lauber Ernst oki. géptechnikus, Thun, Svájc Tulajdonos: Atlas Copco MTC AB, Nacka, Svédország Ml Alagútmarógép A találmány alagútaiarógép forgathatóan és előtolhatóan elrendezett maródobbal, ezen for­gathatóan ágyazott marófejekkel, valamint a maródob forgómozgását, illetőleg előtoló moz­gását és a marófejek forgómozgását biztosító 5 hajtásokkal. Az ilyen alakútmarógépek működtetésére már különféle szabályozó szerkezeteket javasoltak, amelyek a marófejek . terhelésétől függetlenül 10 dolgoztak, jóllehet ez a terhelés a kőzet szilárd­sága, keménysége és alakulása szerint a meg­engedhető . legnagyobb előtolási sebesség szem­pontjából a döntő körülmény. Az ismert alagút­marógépeknél az egyes manók csak túlterhelés 15 ellen biztosító berendezésekkel vannak ellátva, amelyek például villamos motorok esetén bizto­sítékokból, bimetall relékből vagy hőérzékelők­ből, hidraulikus motorok esetén pedig biztonsági szelepekből állnak. Elállítás szempontjából csak 20 a maródob forgássebessége és az előtolás sebes­sége jön szóba, amelyek mindegyikét a gép-, vezetőnek kell érzékelnie és amelyeknek tapasz­talat szerint biztonsági okokból bizonyos értéket nem szabad meghaladniuk. Ennek következte- 25 .ben azonban az ismert gépeiket lényegesen a be­épített névleges teljesítmény alatt, tehát gazda­ságtalanul járatják. A dobforgást és az előtoló mozgást biztosító hidraulika a szükséges él­állítási lehetőség biztosítása végett rendszerint 30 változtatható teljesítményű szivattyúikkal van ellátva, amelyek ismert nyomásszabályozók út­ján tartják a beállított terhelést. Ismeretes olyan megoldás is, amelynél a dob fordulatszámát és az előtolás sebességét szabá­lyozó impulzusokat a forgópajzs csigahajtásai­nak terhelésétől függően származtatják. Amikor a osigahajtások hengereiben az olajnyomás nő, előbb fékező késeket nyomnak az alagút falá­hoz. Ha ez nem elég a nyomásnövekedés meg­akadályozására, a maródob, illetőleg a forgó­pajzs fordulatszámát és ezzel a kések fogásmély­ségét csökkentik. Számos gyakorlati kísérletből azonban kitűnt, hogy a dobhajtások terhelésé­nek mérési értékek, illetőleg szaibályözó impul­zusok forrásaként a maródolb fordulatszámának és ezzel a maródob előtolásának vezérlésére való felhasználása nem jó megoldás, minthogy nagy­mértékben függ a kések éMnek állaipotától. így például a kőzet keménységének teljes vál­tozatlansága, valamint állandó dobfordulatszám és előtolási sebesség esetén is a kések éles állapotában maródob teljesítménye a hajtásra adódik át, eltompult kések esetén viszont a hajtóműveken át hajtóteljesítményt kell beve­zetni. Az 1,002.775 számú német szabadalmi leírás olyan szabályozó automatikát ismertet, amely csak előtolást szabályoz és túlterhelés ellen biz-161869

Next

/
Thumbnails
Contents