161829. lajstromszámú szabadalom • Elrendezés impulzus kicsatolásra magsugárzási méréstechnikában alkalmazott detektoroknál

MAGTÁR -NÉPKÖZTÁRSASÁG «gr^n ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADAL LEÍRÁS I Bejelentés napja: 1968. VIII. 30. (DE—635) Német Demokratikus Köztársaság-beli elsőbbsége: 1967. IX. 01. (WP 21 g/126 957) Közzététel napja: 1972. VI. 28. Megjelent: 1974. II. 28. 161829 Nemzetközi osztályozás: G 01 t 7/00; G 01 t 1/17 V Feltalálók: , Michel Horst-Stephan oki. mérnök, Berlin-Adlershof, Deckert Harald mérnök, Berlin-Friedrichshagen,, Német Demokratikus Köztársaság Tulajdonos: Deutsche Akademie der Wissenschaften zu Berlin, Berlin-Adlershof, Német Demokratikus Köztársaság Elrendezés impulzus kicsatolásra magsugárzási méréstechnikában alkalmazott detektoroknál A találmány tárgya kapcsolási elrendezés im­pulzus kicsatolására magsugárzási méréstechni­kában alkalmazott detektoroknál, amely az ed­dig szokásos méréstechnika javítását teszi lehe­tővé. Számos kivitelben ismeretesek kapcsolási el­rendezések villamos impulzusok kicsatolására, például a magsugárzási méréstechnikában és elektromágnesesen * kisugárzott impulzusok ki­csatolására, például nagyfrekvenciás techniká­ban és ezeket a gyakorlatban széles körben alkalmazzák. Valamennyi ismert kivitelnél, amely a magsugárzási méréstechnikában a de­tektorok impulzusainak kicsatolására szolgál, de különösen azoknál az áramköröknél, ame­lyek közvetlenül a detektor közelében vannak, figyelmen kívül hagyják az ionizáló részecs­kék becsapódásánál keletkező azon elektro­mágneses sugárzást, amelyet a detektor és an­nak vezetékei sugároznak ki. A magsugárzási detektoroknak — adott eset­ben közbenső fokozatokon keresztül — villa­mos impulzust kell szolgáltatniok, ha ionizáló részecske csapódik be. Ha például ionizáló ré­szecske hatol be egy gázzal töltött térbe, amelyben eléggé nagy'villamos térerősség van, akkor a primeren előállított ionpárok sokszo­rozódnak (lavinaképződés). A teljes töltés vé-10 15 20 25 30 gül impulzusszerűen átáramlik a csatlakozó vil­lamos áramkörön. Egyrészt a plazmában leját­szódó megfelelő folyamatok következtében, másrészt pedig a teljes töltés rövid idő alatt bekövetkező átfolyásánál rádióhullámok tarto­mányában levő elektromágneses sugárzások ke­letkeznek, amelyeket antennákon ki lehet su­gározni és, fel lehet fogni, és amelyeket a mag­sugárzási méréstechnikában bizonyíthatóan nem vesznek figyelembe és méréstechnikailag nem értékelnek. A plazma kifejezés a detektorban ionizálás után levő gázt jelenti. A detektor közvetlen közelében levő szerke­zeti elemek műszaki szintjét olyan kapcsolá­sok jellemzik, amelyeknél a detektor kirnend mennyiségét — például a töltést — az utána következő készülék számára alkalmas villamos értékké alakítják át és gyakran ellenállás transzformálást végeznek. A már régebben használatos napsugárzási detektorok csak csekély elektromágneses sugár­zást szolgáltatnak. Egy idő óta azonban ké­szítenek és alkalmaznak olyan detektorokat, amelyek ionizáló részecskék becsapódásánál maguk és/vagy vezetékein keresztül nagy elekt­romágneses sugárzást bocsátanak ki. Ezt a su­gárzást például a detektortól nagyobb távolság­ban levő és azzal össze nem kötött normális rádió vevőkészülékekiben le lehet hallgatni. 161829

Next

/
Thumbnails
Contents