161785. lajstromszámú szabadalom • Eljárás alkil-(7-0-alkil1-tio-alfa-linkozaminid)-származékok előállítására

MAGTAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1970. XI. 02. (UO—57) Amerikai Egyesült Államok-beli elsőbbsége: 1969. XI. 03. (873,717) Közzététel napja: 1972. IV. 28. Megjelent: 1974. II. 28. 161785 Nemzetközi osztályozás C 07 d 7/04 Feltaláló: Bannister Brian vegyész, Kalamazoo, Michigan, Amerikai Egyesült Államok Tulajdonos: The Upjohn Company cég, Kalamazoo. Michigan, Amerikai Egyesült Államol Eljárás alkil-(7-0-alkil-l-tio-«-linkozaminid) származékok előállítására A találmány az (I) általános képletű új alkil­-(7-O-alkil-l-tio-a-linkozaminid) származékok — e képletben R és „Alkil" legfeljebb 4 szénato­mot tartalmazó alkilcsoportokat, pl. metil-, etil-, propil-, izobutil-, butil-, szek.-butil-. izobutil­vagy terc.butil-csoportot képvisel — valamint az ezekből származó 7-O-alkil-linkomicinek elő­állítására vonatkozik. Az (I) általános képletű vegyületek a talál­mány értelmében két eljárásmód szerint állít­hatók elő. Az első eljárásmód — az alábbiak­ban A) eljárásmód — szerint oly (I) képletű vegyületek állíthatók elő, amelyek képletében R metilcsoportot képvisel, míg a második el­járásmóddal — az alábbiakban B) eljárásmód — R helyén akár metil-, akár más rövidszén­láncú alkilcsoportot tartalmazó (I) képletű ve­gyületeket előállíthatunk. A találmány szerinti A) eljárásmód értelmé­ben az oly (I) képletű vegyületeket, amelyek R helyén metilcsoportot tartalmaznak, oly mó­don állítjuk elő, hogy 2'-hidroxietil-(7-0-metil­-l-tio-tt-linkozaminid)-pentaacetátot vagy vala­mely más (II) általános képletű védett 2'-hidr­oxietil-(7-0-metil-l-tio-a-linkozaminid) szárma­zékot — ahol Ac valamely acil-védőcsoportot, célszerűen acetil- vagy más rövidszénláncú al­kanoil-, pl. propionil-, butiril-, valeril-, hexa­noil-, heptanoil- vagy oktanoilcsoportot vagy ezek valamely izomer alakját képviseli — vala­mely a reakció szempontjából közömbös nem­vizes oldószerben, pl. kloroformban, metilén­kloridban vagy széntetrakloridban brómmal 5 reagáltatunk és az így kapott (III) általános képletű 7-O-metil-l-bróm-linkozamin-tetra­acilátban — ahol Ac a fenti jelentésű — a brómatomot alkilmerkapto-csoportra cseréljük ki, majd a kapott reakciótermék védőcsoport-10 jait eltávolítjuk. A találmány szerinti B) eljárásmód értelmé­ben az R helyén metil- vagy más rövidszén­láncú alkilcsoportot tartalmazó (I) általános képletű vegyületeket a következő módon állít-15 juk elő: ? Valamely alkil-(2-0-acil-3,4-0-izopropilidén-l­-tioia-linkozaminid) 6-N,7-0-oxazolin-alakját, amely a csatolt rajz szerinti (IV) általános 20 képletnek felel meg — ahol Ac és Alkil jelen­tése a fent megadottal egyező — katalizálatlan hidrolízisnek vetünk alá az oxazolin-gyűrű fel­nyitása céljából, amikoris a megfelelő (V) álta­lános képletű alkil-(N-acetil-2-Q-acil-3,4-0-izo-25 propilidén-1-tio-ioc-linkozaminid) származékot — ahol Ac és Alkil a fenti jelentésűek — kapjuk. Ezt a vegyületet azután a 7-heIyzetben alkilez­zük és így a (VI) általános képletű alkil-(N­-acetil-2-0-acil-7-0-alkil-3,4-0-izopropilidén-l-30 -tioHce-linkozaminid) vegyülethez — ahol Ac, 161785

Next

/
Thumbnails
Contents