161715. lajstromszámú szabadalom • Több hatóanyagos gyomirtószer

MAGTAR SZABADALMI 161715 NÉPKÖZTÁRSASÁG LEÍRÁS SZOLGALATI TALÁLMÁNY ,/;#|ff§k Nemzetközi osztályozás: IS» Bejelentés napja: 1971. IV. 07. (NO-154) A 01 n 9/02 C 07 d 55/00 C 07 c 65/00 ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL Közzététel napja: 1972. III. 28. Megjelent: 1974. V. 31. 1 # , ... tö« .* Feltalálók: Iványi Gyula vegyészmérnök, 50% Dr. Hamrán Józsefné biológus, 25% Dr. Kacsó András mezőgazdasági mérnök, 25%, Budapest. Tulajdonos: Növényvédelmi Kutató Intézet, Budapest. Több hatóanyagos gyomirtószer A találmány hatóanyagként egy I általános képletű 2-klór-4,6-bisz-(alkilamino)-l ,3,5--triazint, egy II általános képletű szubsztituált klórfenoxikarbonsavat vagy annak egy sóját és vas- és/vagy alumíniumszulfátot vagy azok al- 5 káli- vagy ammóniumszulfáttal alkotott kettős­sóját tartalmazó gyomirtószerekre vonatkozik. Az I általános képletben Rí és R2 azonosak vagy különbözők lehetnek, és 1—4 szénatomos alkil-csoportokat jelentenek. A II általános kép- 10 létben R3 hidrogénatomot vagy metil- vagy etil­csoportot jelent, m értéke 1, 2 vagy 3 és n érté­ke 1, 2, 3 vagy 4. Ismeretes, hogy a 2-klór-4,6-bisz-(alkilamino)­-1,3,5-triazinok, mint a 2-klór-4,6-bisz-(etilami­no)-l,3,5-triazin és a 2-klór-4-etilamino-6-izopro­pilamino-l,3,5-triazin, és a szubsztituált klórfe­noxikarbonsavak és sóik, mint a 2,4-diklórfeno­xiecetsav és alkáli- és aminsói (2,4—D, Eükonirt), a 2,4,5-triklórfenoxiecetsav (2,4,5—T) és sói, a 2-metil-4-klórfenoxiecetsav és sói, a 2-(2,4,5-tri­klórfenoxi)-propionsav és sói, a 2,4-diklórfenoxi­vajsav és sói, a 4-(2-metil-4-klórfenoxi)-vajsav és sói, továbbá keverékeik a mezőgazdaságban nagyon elterjedt gyomirtószerek hatóanyagai. Hatásuk azonban nem kielégítő, mert a termesz­tett növényre, például kukoricára még nem ár­talmas adagokban alkalmazva a gyomnövények egy részét nem írták ki. Tapasztalat szerint töb­bek között a fenyércirok (Andropogon ischae- 30 15 20 25 mum), a muhar (Setaria spp.) és a köles (Pani­cum spp.) és más mélyen gyökerező gyomnövé­nyek ellenállnak az említett hatóanyagokat tar­talmazó gyomirtószerek hatásának. Meglepetéssel tapasztaltuk, hogy ha az emlí­tett szerves hatóanyagokon kívül vasszulfátot és/vagy alumíniumszulfátot adunk a gyomirtó­szerhez, adott esetben alkáliszulfáttal vagy am­móniumszulf áttal alkotott kettőssó alakjában, akkor egyrészt fokozódik a gyomirtószernek az említett rezisztens gyomokra gyakorolt hatása, másrészt nő a terméshozam/ Az új gyomirtószernek különösen nagy a je­lentősége a kukoricának monokultúrában való termesztése esetében, mert a rezisztens gyomok ilyen körülmények között hajlamosak 2—-3 év alatt veszélyes mértékben elszaporodni. Kísérleteink során növényházban homokos agyagtalajba kukoricát és kölest vetettünk, és a talajt a magvak kikelése előtt megpermeteztük a következő hatóanyagtartalmú gyomirtószerek­kel, hektáronként számítva 160 liter vízben old­va vagy szuszpendálva. A) 2-klór-4,6-bisz-(etilamino)-l,3,5-triazin, 5,1, il­letve 10,2 kg/ha; B) 67 súlyrész 2,4-diklórfenoxiecetsavas nátrium és 30 súlyrész 2-klór-4,6-bisz-(etilamino)-l,3,5--triazin, 5,1, illetve 6,8 kg/ha; 161715

Next

/
Thumbnails
Contents