161700. lajstromszámú szabadalom • Eljárás olvasztókemencébe betáplálható anyag előállítására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEI IC J% 91 Bejelentés napja: 1970. VII. 14. (ME—1251) 35293. sz. brit bejelentés elsőbbsége: 1969. VII. 14. (2, 6—11. igénypontokra); 37830. sz. brit bejelentés elsőbbsége: 1969. VII. 28. (1, 3—5. igénypontokra) Közzététel napja: 1972. III. 28. Megjelent: 1974. VII. 31. 161700 Nemzetközi osztály: C 22 b 1/16 Feltaláló: Philip Malcolm James GRAY, Bristol, Nagy-Britannia Tulajdonos: Metallurgical Processes Limited and Imperial Smelting Corporation (N. S. C.) Limited carrying on business together in the Bahamas under the name and style of Metallurgical Development Company, Nassau, Bahamas Eljárás olvasztókemencébe betáplálható anyag előállítására A találmány olyan eljárásra vonatkozik, amely arra irányul, hogy az olvasztókemencébe betáp­lálandó anyag minőségét javítsa. Az említett ol­vasztókemence oxidos cink- és ólomtartalmú anyagok olvasztására szolgál. Az eljárás egyik fázisát képezi egy agglomerálási művelet is, an­nak érdekében, hogy az anyag kemencébe tör­ténő betáplálása brikettezett darabos anyag for­májában történhessen. Noha általában normál körülmények között nyerhető cink/ólom tartalmú anyagok kezelését irányozzák elő, a találmány alkalmazható olyan oxidos anyagokra is, ame­lyek lényegében az ólommentes cinkoxidtól (eset­leg salakképző oxidokat vagy más fémoxidokat tartalmaznak), a lényegében cinkmentes ólom­oxidig terjedő tartományba tartoznak. Az egyetlen ismert eljárás cink/ólom olvasztó­kemencébe betáplálandó olyan anyag előkészí­tésére, amely több mint 8—10% ólmot tartal­mazó ólom- és cinkszulfidok keverékéből áll, egy rácsos szinterező szalag mozgatásával kerül vég­rehajtásra. A nyersanyagot előszinterezett fi­nomszemcsés (legfeljebb 0,635 cm-es) anyaggal keverik, és a keveréket egy mozgásban levő rácsszerkezeten osztják el. A keveréket pörkölik, és az égési folyamatot az anyagágyon keresztül, annak előremozgása során levegőbefúvatással tartják fenn. A tüzelőanyag rendszerint szulfid­kén, amely a cink- vagy ólomszulfid koncentrá­tumaiban van jelen, vagy ha elegendő kén nem 10 15 20 25 30 áll rendelkezésre, tüzelőanyagként finom szenet adnak a keverékhez. Amikor a pörkölést befe­jezték, a keverék lényegében kénmentes, és a reakció magas hőmérséklete következtében nagy­mértékben koherens, összesült anyaggá van szin­terezve. Miután a gépből eltávolították, a szinte­rezett anyagot összetörik, azaz aprítják, és dara­bos (1,27 cm-es) és finomszemcsés anyagfrak­ciókká osztályozzák szét. A finomszemcsés anya­got friss nyersanyaggal történő összekeverése céljából visszavezetik, amint ezt a fentiekben már leírtuk. A megfelelő minőségű finomszem­csés anyag biztosítása érdekében a keverék szul­fidkéntartalmának a hígításához (általában a ke­verék súlyának 5—6%-ával), amely keverék a gépbe kerül tovább, még bizonyos mennyiségű darabos (+1,27 cm-es) anyagot is összetörnek. A maradék darabos anyagot, rendszerint a +1,27 10,16 cm mérettartományban az olvasz­tókemencébe táplálják. (Megjegyezzük, hogy a szemcsemérethatárok előjelei azokat a szitalyuk­méreteket jelölik, amelyeken az anyag nem hul­lik át, illetve amelyeken áthullik. Például a +1,27 cm-es szemcse az 1,27 cm-es szitalyukon nem hullik át, míg a -10,16 cm-es szemcse a 10,16 cm-es szitalyukon áthullik.) Valamennyi, a ke­mencébe táplált anyag, kivéve a koksz tüzelő­anyagot és kis mennyiségű folyósítóanyagot, részt vesz az eljárásban. A szinterezőgépben és a szinterezőberendezésbe szokás szerint betáplá-161700

Next

/
Thumbnails
Contents