161692. lajstromszámú szabadalom • Eljárás radioaktív jódizotópokkal jelzett folyékony alkil- és aril-jodid előállítására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Szolgálati találmány Bejelentés napja: 1971. XII. 21. (MA—2300) Közzététel napja: 1972. V. 28. Megjelent: 1974. VII. 31. 161692 Nemzetközi osztály: C 07 b—2300 Feltalálók: JÁSZ Árpád vegyészmérnök, Budapest és dr. TÓTH Géza vegyészmérnök, Budapest Tulajdonos: Magyar Tudományos Akadémia Izotóp Intézete, Budapest Eljárás radioaktív jódizotópokkal jelzett folyékony alkil- és aril-jodid előállítására 1 A találmány tárgya eljárás radioaktív jódizo­tópokkal jelzett folyékony alkil- és aril-jodidok előállítására. Ismeretes, hogy a radioaktív jódizotópokkal jelzett alkil- és aril-jodidok szintézises vagy izo­tópcserés eljárással állíthatók elő. A szintézises eljárások több egymást követő lépésből állnak. Murray és Williams (Organic Syntheses with Isotopes, II. rész, p. 1228, Inter­science Publ. Inc., New York, 1958) szerint úgy állítható elő 131J izotóppal jelzett etiljodid, hogy 95%-os etanolhoz tömény kénsavat adnak, a ka­pott elegybe Na131 J-oldatot és porított NaJ-ot visznek be, az így keletkező C2 H 5 131 J-ot jeges vízbe desztillálják át, és a szabad jódot nátrium­-hidrogén-szulfittál extrahálják. Az elért beépü­lési hatásfok 46%. Az izotópcserével végzett jelzés esetén (Dutka F: és Gál D., MTA Kém. Tud. Oszt. Közi. 11, No. 1, 11 /1959/; Beronius P., Zeitschrift F. Phys. Chemie, neue Folge, 40, pp. 33—50 /1964/) az al­kil-, ill. aril-jodidot megfelelő (általában poláris) oldószerrel oldják, majd az izotópcserét jelzett alkálijodid hozzáadásával indítják meg. Az egyen­súly beállta után az oldószert desztillációval, a be nem épült jódot pedig extrakcióval távolít­ják el. A termék kinyerését mindkét eljárás esetén frakcionált desztillációval végzik. Ennek alkal­mazása — kis aktivitású nyomj elzésektől elte-10 15 20 25 30 kintve — metodikai nehézségekkel jár. A na­gyobb aktivitású jelzett készítmények előállítása ugyanis csak megfelelő sugárvédelmet nyújtó, desztillációs berendezéssel is ellátott célfülkékkel valósítható meg. Ugyanakkor a beépülés hatás­foka viszonylag csekély. Mindezek következtében a termék önköltsége rendkívül magas. További hátrány, hogy a termék mindkét eljárás esetén jelentős mennyiségű be nem épült (szabad) jódot tartalmaz, amelyet külön extrakciós művelettel kell eltávolítani. A találmány célja az ismert megoldások hát­rányainak kiküszöbölésével olyan eljárás bizto­sítása, amely egyszerű módon, egyetlen lépésben teszi lehetővé jelzett alkil- és aril-jodidok előál­lítását. A találmány azon a felismerésen alapszik, hogy ha folyékony alkil- vagy aril-jodidot felüle^­tén radioaktív jódot adszorbeálva tartalmazó ró­dium-korommal hozunk érintkezésbe, a jelezni kívánt szerves jodid inaktív jódatomjai viszony­lag gyors reakcióban kicserélődnek a ródium­-korom felületén adszorbeált aktív jódatomok­kal; ilyen módon tehát a radioaktív jód közvetle­nül beépíthető a jelezni kívánt szerves vegyü­letbe, vagyis feleslegessé válik az eddig ismert eljárás esetében a beépüléshez elengedhetetlenül szükséges poláris oldószer alkalmazása és utóla­gos eltávolítása. A találmány eljárás radioaktív jódizotópokkal -161692

Next

/
Thumbnails
Contents