161530. lajstromszámú szabadalom • Eljárás (3-amino-2-hidroxi- propoxi)-tiokromán- származékok előállítására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1971. IV. 5. 5065 Nagy-Britanniai elsőbbsége: 1970. IV. 6. (16118) Közzététel napja: Megjelent: 1973. X. 15. (SI-1207) 161530 Nemzetközi oszt. G G7 d 65/14 C 07 c 91/16 C 87 c 93/66 feitíaMlók: jkÁLiBN CÜéirteS végyféfearwémölt; Frfctsriés, LAÜBlE Mfcíhel ÍÉrittafeológ-us, Vaucresscm, Franuciaonszág Tulaj dorios: Sciemce-Unioii ©t Cie, Socjété Framioaiae cte Recherche Medicate, Suresmes, Franciaország Eljárás (5-aíriihö-2-hidröxi-propöM)-tiökrömáii szárma­zékok előállítására A taláftrrtány tárgya eljárás az (I) általános Jíéplétű új (3-amino^2-"hidroxi-propoxi)-tiokro­mán-származékok előállítására. A képletben Rí hidrogénatomot vagy 1—5 szénatomos al­kilcsoportot jelent, R2 1—5 szériatomos egyenes vagy elágazó szén­láHcÚ alkitesoportot vagy 3^-6 szénatomos eiMoalkil-esoportot jelent. A 4161 M sz. frä»eia gyégyszerszabadalom le­írásából ismeretes, hogy a VI képletű vegyület /?-adrenergblokkoló hatással rendelkezik. A 652 874 sz. belga szabadalmi leírásból isme­retessé váltak a szívpanaszok kezeléséré hasz­nált, VII általános képlet« vegyräletek; a kép­letben A oxigénatomért vagy nitrogénatomot tar­talmazó heterociklusos gyűrűt, az R szubszti­tűéris pedig alkil- vagy hidroxialkil-csoportot • jelént. Az (I) általános képletű termékekben a pre* pöxilánc 2. szénatomja aszimmetrikus, s így a vegyületek racém, jobbra- vagy balraforgató módosulatbari létezhetitek A találmány szerinti eljárás é rríődosulatök előállítására is vonatko­zik. ÁZók az (I) általjários Képletű termékek, ame­lyekben Rí revid ázénMAú alfeilésöf>ortot" je­lent, további aszimmetrikus széhat-órnmal ren­delkeznék, s így négy optikai izomer formájá­ban létezhetnek. E módosulatok előállítása szin-10 15 tén a találmány szerinti eljárás tárgyát képezi. Az (I) általános képletű termékek bázisok, amelyek többnyire jól kristályosodó szilárd ter­mékeket alkotnak. E vegyületek elég bázisosák ahhoz, hogy ásványi vagy szerves savakkal jól definiált kristályos sókat képezzenek. Sókép­zésre például az alábbi savakat alkalmazhatjuk: ásványi savakat, így sósavat, hidrogenbromidot, kénsavat és foszforsavat, szerves savakat, így ecetsavat, propionsavat, maleinsavát,, fumársa­vat, borkősavat, citromsavat, oxálsávat, berizoe­savat és metánszulfonsavat. A találmány sze­rinti eljárás a sók előállítására is vonatkozik. Az (I) általános képletű új vegyületeket úgy állíthatjuk elő. hogy l-klór-2,3-epoxi-propánt valamely (II) általános képletű hídroxi-tiokro­mátmal reagáltatunk. A képletben Rí jelentése egyezik a fent megadottal. A reakcióban kapott gg (III) általános képletű (2,3-epoxi-propoxij-tlők'­römánt — amelyben Rí jelentése megegyezik" ä fent megadottal — valamely (ÍV) általános kép­letű primer aminnal reagáltatjuk, amely utóbbí képletben H2 jelentése fent megadott. 25 A kiindulási vegyületként alkalmazott (II) ál­talános képletű hidroxilvegyület előállítását a 749 021 sz. belga szabadalmi leírás ismerteti. Az (I) általános képletű termékek és fizioló­giaKag alkalmazható sóik értékes farmakológiai 30 és gyógyászati tulajdonságokkal rendelkeznek. 161530

Next

/
Thumbnails
Contents