161356. lajstromszámú szabadalom • Eljárás antigén anyag és élő vírusvakcína előállítására a Marek-féle baromfibetegség vírusából

tőzéssel szemben, akár a fertőző anyag befecs­kendezése, akár természetes fertőzés során be­következett állatról-állatra való átterjedés el­len, igen jelentős védelmet nyújtanak. Ezek a -megfigyeléseink, amelyek szerint egy onkogen, azaz daganatkeltő vírus immunogén alakját si­került előállítanunk, újak, és megalapozták azt a lehetőséget, hogy első ízben állíthassunk elő ilyen típusú vírus ellen hatékony vakcinát. A találmány értelmében olyan módon állítót­tunk elő antigén anyagot, hogy a Marek-féle be­tegség patogén vírusát baromfisejtekben pasz­száltuk, és ezt a passzálást mindaddig folytat­tuk, amíg a vírus patogenitása olyan mértékben csökkent, hogy alkalmassá vált élő vakcina ter­melésére. A találmány értelmében végzett passzálással előállított attenuált vírusnak védőhatásán kívül egyéb előnyös tulajdonságai is vannak. Például, az attenuált vírus igen állandónak bizonyult *" olyan tekintetben, hogy baromfiba történt beol­tása után nem változik vissza patogén vírussá. Továbbá, nemcsak azzal a patogén vírustörzzsel végzett ráfertőzés ellen nyújt védelmet, amely­ből eredt, hanem a vírus más törzseivel szemben 2 * is, beleértve a különösen heveny törzseket. Azonkívül az attenuált vírus kevés hajlamossá­got mutat arra, hogy egy baromficsoporton be­lül átterjedjen az oltott egyedekről az oltatla­nokra, ami attenuált élővírusos vakcina gyakor- 30 lati alkalmazásakor különösen nagy előny. Az attenuált vírusból készült vakcinák további elő­nye, hogy lényegesen csökkentik a baromfi egyéb betegségeinek, különösképpen a kokcidió­zisnak az előfordulását- Feltételezzük, hogy ez a 35 csökkenés a Marek-f éle betegség előfordulásá­nak csökkenése révén ., bekövetkező általános egészségjavulásnak tulajdonítható. A találmány szerinti eljárás bármely Marek­féle vírustörzsre alkalmazható. Különösen jó 40 eredményeket értünk el a HPRS 16; törzzsel, és minthogy ezt a törzset korábbi kutatásaink so­rán alaposan megvizsgáltuk, a találmány meg­valósítására különösen ajánljuk. A találmány megvalósításának a céljára azonban a vírusnak 45 más, a gyakorlatban előforduló és baromfiból kinyert törzsei is felhasználhatók. Ezek a más törzsek változó patogenitásúak, ami azonban te­nyésztési és minden más jelentős tulajdonságu­kat illeti, lényegében megegyező típusúak, mint 50 ahogyan az az alábbi kísérletekből is kitűnik. Így a vírus két törzse, a Frant-törzsek, amelye­ket egy specifikus kórokozóktól mentes tyúkál­lományból izoláltak, patogenitásuk tekintetében lényegesen különböznek, mégis attenuálásra ké- 55 pesek, hogy ezáltal a vírus védő alakját termel­jék. A HPRS 16-tal rokon más törzsek például a HPRS 24 és a HPRS B14 törzs. Az Amerikai Egyesült Államokban rendelkezésre álló JM, GA, CAL—1 és CONN—A jelzésű törzsek a je- 60 len találmány alapján szintén attenuálhatók. Különösen a JM törzs hasonlóan szaporodik, és hasonló citopatogén hatást fejt ki, mint a HPRS és a Frant-törzsek, és ugyanazokat az A, B és C antigéneket tartalmazza. Mint ahogy már 65 : 4 előbb említettük, a vírus nehezen izolálható a sejtekből anélkül, hogy bizonyos változásokon ne esnék át, és ezért helyesebb sejthez kötött vírust használni inokulumként és az egyik pasz­százsból a másikba történő átoltásra. Az attenuálási folyamat megvalósítására több baromfifaj sejtjei használhatók, mint plédául csirke, kacsa, fürj, fácán és pulyka sejtek; a csirke-sejtek különösen alkalmasak. Sejt- és szövettenyésztés céljára a vesesejtek vagy emb­rió-fibroblasztok különösen alkalmasaknak bi­zonyultak gazdasejtekként. Például daganatok­ból vagy más csirkeszövetekből izolált patogén vírus ismételten passzálható csirkevese szövette­nyészetekben, amíg a kívánt attenuálás bekö­vetkezik. Ez rendszerint a 20—30. passzázs kö­zött kezdődik, és gyakran észlelhetjük például a 31. vagy 39. passzázs után, hogy a vírus olyan tulajdonságokat szerzett, hogy élő attenuált vak­cina termelésére alkalmas. Annak érdekében, hogy maximális hatékonyságú vakcinát nyer­jünk, tanácsos a passzálásra olyan sejteket hasz­nálni, amelyek eredetileg vírusmentesek voltak. Igen kedvező eredményeket értünk el azáltal, hogy az attenuálást az egyik sejtféleségen való passzálással kezdtük el, és más típusú baromfi­sejteken végzett passzálással fejeztük be. Pél­dául csirkeembrió-fibroblaszt sejtek használata különösen előnyösnek bizonyult, és az attenuá­lás végrehajtásában igen előnyösnek találtuk, ha a vírust először csirkevese- vagy más barom­fivese-tenyészeteken passzáltuk, majd a passzá­lást csirkeembrió-fibroblasztokon folytattuk. Ed­dig kidolgozott módszereink közül egyik legha­tékonyabbnak bizonyult az, amelyben csirke­embrió-fibroblasztokat használtunk az attenuá­lási folyamat legtöbb passzázsához. Ilyen módon a patogén vírust 1—6, előnyösen 3 vagy 4 csir­kevesesejt-passzázson vezetjük át, hogy a sejt­rendszerhez hozzászoktassuk, és ezt követően 15—20 alkalommal csirkeembrió-fibroblasztok­ban passzáljuk. Két sejttípus használata lehető­vé teszi, hogy a végtermék tisztaságát jobban el­lenőrizhessük, és ebben a vonatkozásban a csir­keembrió-fibroblaszt sejteknek a Marek-féle be­tegség vírusára kifejtett nagyfokú szelektáló ha­tása különösen nagy jelentőségű. A csirkefibro­blasztok amellett a tömegtermelésre különösen alkalmas sejttípust képviselnek. A megfelelő attenuálási fok eléréséhez szük­séges passzázsok számát kísérleti úton általában könnyen meghatározhatjuk. A jól ismert gél­diffúziós próba (Ouchterlony-technika) felhasz­nálásával [Chubb és Churchill, Vet. Rec. 83, 4 (1963)] a tenyészeteket minden fokozatban meg­vizsgálhatjuk A-antigén jelenlétére. Figyelembe kell venni, hogy a szükséges passzázsok száma bizonyos mértékben a kiválasztott törzs eredeti patogenitásától függ. Rendszerint nem szüksé­ges 30 vagy egyes esetekben 40 passzázsnál töb­bet végezni, és gyakran, főként az előbb emlí­tett kétfokozatú módszer igénybevételével, ele­gendőnek bizonyulhat jóval kevesebb passzázs használata. A vírus baromfisejtekben való tenyésztése 2

Next

/
Thumbnails
Contents