161174. lajstromszámú szabadalom • Berendezés raszter alakú alakelem konfiguráció kiírásához

MAGYAR N££?£ÖZT4RSASAG -ms* pRSZAGQS •JAL4LM4ÜÍYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1970. VI. Ifi. (RQ—5ß8) ISÍémet Demokratikus Köztársaság-beli elsőbb­sége: 1969. VI. 20. (WP 42 m«/14Q 635) Közzététel napja: 1972. II. 28. Megjelent: 19?3. IV. 25. 161174 Nemzetközi osztály: G 06 k 9/12 Feltaláló: Ebért Günter mérnök, Limbach-Oberfrohna, Német Demokratikus Köztársaság Tulajdonos: VEB KOMBINAT ROBOTRPN, Radeberg. Néniét Demokratikus Köztársaság Berendezés raszter alakú alakelem konfiguráció kiírásához 1 A találmány tárgya berendezés raszter alakú alakelem konfiguráció kiírására katódsugárcső képernyőjén. Ismeretesek berendezések jelek szemléltetésé­re, amelyeknél tetszőleges alakelem konfigurá­ció rasztermezőben van elrendezve és azáltal tör­ténik a kiírása, hogy valamennyi rasztermezőt tetszőleges, de konstans sorrendben, például so­ronként kiolvassák. Valamennyi rasztermező, amely ezen alakelem kiírásához hozzájárul, „L"­lel van jellemezve. Ezt az információt a kppr­dináta információval párhuzamosan visszaadó berendezésre, például Braun-féle csőre viszik át. Egy másik berendezés a jeleket pontonként írja ki, az írósugarat két-két alkalmas eltérítő értékből (x, y) alkotott, egymás után következő párok egyik kirajzolt ponttól közvetlenül a má­sikhoz térítik ki. Ilyei; elv szerint működő beren­dezésnél a két feszültséget vagy áramot, ame­lyek egy pont helyzetét meghatározzák, feszült­ségosztö vagy áramosztó segítségével állítják elő, amely feszültségforrásra vagy áramforrásra van kötve. Ezen osztók változtatásával a pontok a kí­vánt jellé egyesülnek. Ebben az esetben tehát minden jel számára saját feszültségosztót vagy áramosztót kell biztosítani. Egy ismert berendezésnél minden ábrázolandó jelet egy jelmátrixban alak szerint tárolnak. Á beíró, illetőleg kiolvasó vezetékek mágnesmagok­ból álló jelmátrixnál magról magra növekvő me­netszámmal vannak ellátva. Ha minden jelet fűrészfog alakú árammal vagy fűrészfog alakú feszültséggel írnak be, vagy olvasnak ki, akkor feszültségosztókon keresztül közvetlenüí a meg-5 felelő jelet lehet egy katódsugárcső képernyőjére pontonként kiírni. A raszterpontszám korláto­zott, minthogy a menetszámnak magról magra növekednie kell. Äz aiakelem konfiguráció visszaadási minősé-10 ge szempontjából döntő szerepe van a raszter finomságának. A tárolóhely szükséglet, valamint valamennyi tárolóhely kiolvasásához szükséges idő lineárisan növekszik a raszterpontok számá­val, a jelminőség azonban csak a raszterpontok 1§ számának négyzetével növekednék. Égy alfa­numerikus jelkészlet ábrázolására ezért szoká­sosan nem lépik túl az 5x7-től 6x8 raszterpont­számot. Célunk, hogy a találmány útján a jelek ábrá-20. zplására, szolgáló berendezésnél az ismert be­rendezésekhez képest a ráfordítást csökkentsük és a visszaadás minőségét javítsuk. Éppen ezprt feladatunk, hogy olyan berende­zést' alakítsunk ki, amely csekély ráfordítás mel-25 lett nagy raszterppntszámot tesz lehetővé, és amelynél a jelet folyamatosan írjuk ki anélkül, hogy valamennyi raszterpontot le kellene tapo­gatni. A találmány szerinti feladatunkat azáltal old-3Q juk meg, hogy valamennyi kiírandó alakelem 161174

Next

/
Thumbnails
Contents