161131. lajstromszámú szabadalom • Kapcsolási elrendezés villamos feszültséggel leképezhető két mennyiség hányadosával arányos villamos jel előállítására és kijelzésére

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ^-^ ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGÁLATI TALÁLMÁNY Bejelentés napja: 1970. III. 11. (MA—2081} Közzététel napja: 1972. II. 28. Megjelent: 1973. I. 31. 161131 Nemzetközi oszt. G 01 d 1/16 G 01 r 19/10 J>H,ifU M Feltaláló (k): Eppeldauer György oki. villamosmérnök, Budapest MTA Műszaki Fizikai Kutató Intézet, Budapest Kapcsolási elrendezés villamos feszültséggel képezhető két mennyiség hányadosával arányos villamos jel előállítására és kijelzésére 1 A találmány tárgya kapcsolási elrendezés olyan mennyiségek hányadosának meghatározá­sára és — regisztrálható — kijelzésére, melyek villamos feszültségekként leképezhetők. Ilyen célra számos, eltérő elven működő elrendezés ismeretes, melyek közül egyszerű és megbízható működésmódjukkal kitűnnek többek között az ^. ábrán vázolt kapcsolás szerinti megoldások. Hl Mint az ábrán látható, az elrendezés két Vj Ks V2 erősítőt tartalmaz, melyek erősítési tenye­re zője szabályozható. Az erősítők belső felépítése egyező. A második V2 erősítő a szabályozótagot tartalmazó zárthurkú szabályozólánc részét al­kotja, s e lánc beavatkozó] el-kimenete egyaránt csatlakozik mind az első Vi erősítő, mind a má­sodik V2 erősítő szabályozójel-bemenetére. így a két erősítő erősítésének mértéke mindig együttfut, mégpedig a második V2 erősítő kime­nőjelének függvényében. A szabályozólánc beál­lítása olyan, hogy az üzemi tartományon belüli tetszőleges U2 bemenőjel hatására az Us kime­nőjel rögzített értéket vesz fel, az erősítési té­nyező tehát ennek megfelelően alakul. Minthogy a két erősítő erősítése együttfut, az Ui bemenő­jel hatására az első Vi erősítő kimenetén jelent­kező Uki kimenőjel — lévén az U« kimenőjelre normáivá — egyértelműen arányos a két beme­nőjel hányadosával. Ez a jel kerül a — nem áb­rázolt — kijelző áramkörre. Ujabban speciális rendeltetésre ismertté vált 10 15 20 25 30 egy kapcsolási elrendezés, Review of Scientific Instruments, 33. k., 12. szám, 1435—1440 oldal, melyben az előbb ismertetett működési élv meg­tartása mellett csak egy erősítőt alkalmaznak. A?, összehasonlítandó mennyiségeket itt impul­zusseregekkel képezik le. A Vi erősítőre — amint az a 2. ábrán látható — itt CH szaggató áramkör ütemével szinkronfutó, bonyolult fel­építésű impulzustechnikai D demodulator csat­lakozik, melynek két kimenete közül az egyik VI vágó- és integráló fokozat, valamint F alul­áteresztő szűrő lánckapcsolásán át a Vi erősítő szabályozó jel-bemenetére van visszacsatolva, míg a másik kimenet csatlakozik a — nem ábrá­zolt — kijelző áramkörre. A D demodulator szinkronizáló bemenetére a CM szaggatójel-mul­tivibrátor egyik kimenete csatlakozik, a CM szaggatójel-multivibrátor másik kimenete és a ZM zéró-referencia jel multivibrator kimenete áz elektronikus CH szaggató áramkör (chopper) egy-egy bemenetére csatlakozik. E CH szaggató áramkör két jelbemenetére csatlakozik az össze­hasonlítandó Ui és U2 bemenőjel. A kapcsolási elrendezés működése a 2. ábra alapján a követ­kező: a CH szaggató áramkör kimenetén szu­perpozíciós impulzussereg jelenik meg, melyben az alacsonyabb P2 szint az U2 bemenőjel mérté­kével, a magasabb Pt szint pedig az Ui bemenő­jel mértékével arányos. Ez a szuperpozíciós im­pulzussereg kerül a Vi erősítő jelbemenetére. A 161131

Next

/
Thumbnails
Contents