161121. lajstromszámú szabadalom • Rázóberendezés nagy szénformatestek előállítására, veretett fedősúllyal

MAGVAR NRÍ'KÖZTARSASAG OKSZAGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL LEÍRÁS Bejelentés napja: 1969. IX. 19.v (KO—2297) Német Szövetségi Köztársasáfí-j^tlí (i.söbbséqc: 1968. IX. 28. (P. 17 83 078.3) Közzététel napja: 1972. II. 28. Megjelent: 1973 JAN 3 1 16112: Nemzetközi osztály: H 01 13/01 H ol-m Ál fi Feltaláló: Engelmíinn Jákob mérnök, Köln-Mülheim. Német Szövetségi Köztársaság Tulajdonos: KLÖCKNER-HUMBOLDT-DEUTZ Aktiengesellschaíl cég, Köln-Deutz, Német Szövetségi Köztársaság Rázóbcrendczés nagy szcnformateslek előállítására, vezetett fedősúllyal / A találmány rázóberendezés formatestek, kü-U'.nöhen alumíniumipar r-zámára szolgáló szén­-vkiiódáí: előállítására, anvijnek lengethelöen '•Lyazoti és rázószerkezettcl ellátott rázóasztala 'o a rázóaszialla! összeköthető formaszekrénye ' > '.;-;/ vagy 'obb emeli.c',ő és süllyeszthető fcdő­•i;!„'a van. '•mcrclcs oiyan rázóberendezés. amelynél a í'cdesúly egy emeioberenci"zés huzalán függ és a rázási folyamai alatt lazán a formaszekrény­ben a: formázandó anyagon fekszik fel. Tekin­tettel arra, hogy a formaszekrénybe betöltött iormázandó anyag sűrűsége a tömörítési folya­mat elötl nem mindenült azonos, a lazán fel­tek vő íedősúiy következtében a fedősúly felé eső formatesloldal nem lesz párhuzamos a szem­benfekvő, azaz a rázóasztal felé néző oldallal. A találmány feladata különös tekintettel az elektródáknál megkövetelt párhuzamos oldalak­ra, oiyan rázóberendezést létesíteni, amelyekkel a formázott anyag egymással szembenfekvö ol­dalai messzemenően párhuzamosak. Ezt a talál­mány szerint azáltal érjük el, hogy a fedősúly felső oldalán legalább egy függőleges vezető­rúddal van ellátva, amely lengethelöen ágyazott vezetőhüvely által van oldalirányban támasztva. ily módon a fedősúly vezetése a rázási folyamat alatt is biztosítva van és a fedősúlynak a for­mázandó anyag különböző tömörségéből adódó ferde helyzete ki van küszöbölve. A találmány kialakítása szerint a vezetőhüvely gömbcsapággyal van támasztva. Továbbá előnyös, ha a vezetőrúd a fedősúly emelésére és süllyesztésére szolgáló berendezés-5 scl van összekötve. A találmányt részletesen kiviteli példa kap­csán, a rajz alapján ismertetjük. Az 1 rugók által függőleges irányban lenget­helöen ágyazott és rázóberendezéssel ellátott 2 10 rázóasztalon 3 formaszekrény van mereven fel­erősítve. A 4 fedősúly egy fémszekrényből áll, amely beton és vashulladékkal van töltve és felső oldalán függőleges, középen elrendezett 5 vezetőrúddal van ellátva. A fedősúly üzemi 15 helyzetében, azaz amikor a fedősúly a 6 forma­anyagra felfekszik, a vezetőrúd felső végén egy billenthetően ágyazott 7 vezetőhüvely által van vezetve, amelyben függőleges irányban, a rázó­'asztal rezgőmozgásának megfelelően el tud to-20 lódni. A vezetőhüvely külső oldalán előnyösen gömbként van kialakítva úgy, hogy egy meg­felelően kialakított 8 ágyazópersellyel 9 tá­masztöállványon van rögzítve és egy csúszó­csapágyat alkot, amely kisebb oldalirányú kité-25 réseket tesz lehetővé, mint amilyenekre a fedő­súly emelésénél vagy süllyesztésénél a nagy fel­fekvő méretek miatt szükség van. A fedősúly emeléséhez és süllyesztéséhez pl. egy vonóhuzal lehet a fedősúlyon rögzítve, vagy 30 előnvösen hidraulikusan működtetett emelőbe­i6ií21 v

Next

/
Thumbnails
Contents