161078. lajstromszámú szabadalom • Eljárás timföldgyári aluminátlúgok fő összetevői (NaOH, Na2CO3 és A1203) koncentrációjának automatikus meghatározására

MAGTAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1969. IV. 24. (FE—765) Közzététel'napja: 1972. IX. 28. Megjelent: 1974. V. 31. 161078 Nemzetközi osztályozás: G 01 n 9/08 Feltalálók: Kovács Ferenc oki. villamosmérnök, 25%, Dr. Klug Ottó oki. vegyészmérnök, 25%, Gombos Márton oki. villamosmérnök, 25%, Farkas Ferenc oki. villamosmérnök, 25%, Budapest. Tulajdonos: Fémipari Kutató Intézet, Budapest. Eljárás timföldgyári aluminátlúgok fő összetevői (NaOH, Na2 C0 3 és AI2O3) koncentrációjának automatikus meghatározása A találmány tárgya olyan mérési eljárás, amely alkalmas timföldgyári aluminátlúgok vagy ezekhez hasonló összetételű háromkompo­nensű elektrolitoldatok és zagyok fő összetevői­nek, azaz Na2 O íct , USZ í., A1 2 0 3 és Na^^da koncentrációjának automatikus meghatározásá­ra a vizsgálandó folyadék kémiai változás nél­küli (roncsolásmentes) analízisével fizikai meny­nyiségek, mégpedig a vezetőképesség és a faj­súly mérésével. Ismeretes, hogy az aluminátlúgok összetevői­nek meghatározására folyamatos, műszeres mé­résmódszer nem alls* rendelkezésre, csupán az egyes komponensek kémiai analízisével tudjuk azok összetételét meghatározni. Az üzemi gya^ korlatban használt fajsúlymérés ugyan ad bizo­nyos információt a feltárólúg összetételére, az egyes komponensek koncentrációja azonban ily módon nem határozható meg. Hasonlóképpen az egyéb fizikai mennyiségeket (pl. vezetőképessé­get) mérő módszerek is csak egykomporiensű rendszerek esetén használhatók, többkomponen­sű rendszereknél (mint az aluminátlúgok) így legfeljebb egyetlen komponens határozható meg, ha a rendszer többi összetevője állandó vagy is­mert mennyiségű. Az aluminátlúgok összetevőinek koncentráció­ját ezért a legújabban kifejlesztett automatikus műszerek (pl. a Bran und Lübbe cég titrométe­re, 1 193 274 számú német szabadalom) is ha­gyományos kémiai analízissel mérik. Ezek a vizs­gálandó oldatban a mérés során kémiai válto­zást hoznak létre, az eljárás külön mérőoldatok 5 készítését, tárolását és adagolását igényli. Továb­bi hátrány, hogy a titrálás időben elhúzódó fo­lyamat, így a tulajdonképpeni folyamatos mérés nem valósítható meg. Á találmány célja timföldgyári aluminátlúgok 10 vagy hasonló háromkomponensű oldatrendsze­rek egyszerre változó három komponense (NaOH, AI2O3, Na2COs) koncentrációinak egyide­jű meghatározása. A találmány feladata az, hogy eljárást dol-15 gozzon ki aluminátlúgok fő> összetevőinek auto­matikus koncentráció-meghatározására fizikai mennyiségek mérése által. A találmány szerint timföldgyári aluminátlú-20 gok vagy ezekhez hasonló összetételű háromkom­ponensű elektrolitoldatok és zagyok fő összete­vőinek, azaz Na2 Ofc ausZ í., AI2O3 és Na 2 O s2 dda koncentrációjának meghatározását úgy vé­gezzük, hogy fajsúlymérővel meghatározzuk az 25 aluminátlúg fajsúlyát, a lúg hőmérsékletének termosztálása után egy vagy célszerűen két ve­zetőképességmérővel megmérjük a híg folyama­tos, izoterm, desztillált vízzel történő hígítása közben mutatkozó maximális vezetőképesség 30 értéket és az izoterm körülmények között desz-161078

Next

/
Thumbnails
Contents