161013. lajstromszámú szabadalom • Keverő és/vagy dagasztógép

MAGTAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1970. VII. 23. (VO—150) Közzététel napja: 1972. I. 28. Megjelent: 1074. I. 31. 161013 Nemzetközi osztályozás: B 01 f 9/00 Feltaláló: Heinz Born mérnök, Köln, Német Szövetségi Köztársaság Tulajdonos: Paul Vollrath cég, Köln, Német Szövetségi Köztársaság Keverő és/vagy dagasztógép A találmány keverő és/vagy dagasztógép elő­nyösen por alakú és/vagy fínomszemcsés anya­goknak folyadékkal történő diszpergálására pl. festékeik, lakkok, kémiai anyagok esetén, leg­alább egy keverőtartáUyal és legialáfbb egy ke­verőművel. Ismeretesek berendezések por 'alakú és/vagy finomszemcsés anyagoknak folyadékkal történő diszpergálására, amelyek egyetlen nagyfordulat­számú körfűrészlaphoz hasonló keverőszervvel vannak ellátva. Ezek a keverőszervek egy kör alakú illetve hengeres, felül nyitott tartályba merülnek be és ott fejtik ki diszpergáló tevé­kenységüket. Ezen típusíha tartozó keverőgépeknek azon­ban több okiból igen korlátozott a teljesítménye, tekintettel arra, hogy a keverőmű fordulatszá­mát az anyagra való tekintettel csak meghatá­rozott mértékiben lelhet szabályozni. A korlá­tozott teljesítmény másik oka aíbban keresendő, hogy az anyag időegység alatt nincs eléggé át­forgatva a keverőtartályban és az anyagnak csak egy kis része érintkezik mindenkor a keverőművel. A találmány feladata, olyan keverő és/vagy dagasztógép létesítése, amely az anyag károso­dása nélkül lehetővé teszi a teljesítmény nö­velését és ezzel az anyag gyorsafbb megmunká­lását ill. az időegység alatt nagyobb mennyi­ség átfutását és ugyanakkor jó végtermék mi­nőséget biztosít. A találmány szerint a kitűzött feladatot azzal érjük el, hogy a keverő és/vagy dagasztógép-5 nek legialább két keverő vagy dagasztószerszám­mal ellátott keverőműtengelye van és a keverő­műtengelyek egymáslhoz képesti távolságát állít­hatóan és/vagy fordulatszámukat külön-külön vagy együttesen változtaithatóan és/vagy magas­ló sági irányban és/vagy egymáshoz képest vagy a keverőtartályhoz képest rögzítetten beállítha­tóan vagy szabályozhatóan vannak elrendezve. A találmány további részletei az aligénypon­tokból, valamint a rajzok alapján isimertetett 15 kiviteli példákból ismerhetők meg. A találmányt részletesen tehát a kiviteli pél­dák kapcsán, a rajzok alapján ismertetjük. Az 1. ábra egy keverőgép oldalnézete részben metszve. 20 A 2. ábra az 1. ábra szerinti II nyű irányából vett nézet részben metszve. A 3. ábra az 1. ábra szerinti gép felülnézete. A 4. ábra a keverőgép egy másik kiviteli példájának felülnézeti sémája. 25 Az 5—9. ábrák a keverőműtengelyek és keve­rőszerszámok különböző elrendezési példái. A 10. ábra a keverőgép másik kiviteli példá­jának felülnézeti sémája. A 11. ábra a bolygóművel ellátott hajtórend-30 szer hosszmetszete. 161013

Next

/
Thumbnails
Contents