160960. lajstromszámú szabadalom • Szerszámzáróegység hidraulikus működtetésű fröccsöntőgépekhez

160&60 3 4 A találmány célja ezért egy teljesen hidrauli­kusan dolgozó záróegység létrehozása ezen egy­ségek kimagasló előnyeinek megtartásával és to­vábbfejlesztésével, valamint egy lezárt térben nyomás alá helyezett hidraulikus médium szoká­sos magatartásának elkerülésével oly módon, hogy időegységen belül a munkafolyamatok nö­velhetők legyenek, hogy a gépigényes szerelési idő maximálisan lerövidíthető legyen és hogy a szerszámmagasságbeállítö berendezéssel együtt­működő szerszámfelfogólap párhuzamos vezeté­sének járulékos elrendezése elkerülhető legyen. A találmány feladata egy teljesen hidrauliku­san működő szerszámzáróegységnek továbbfej­' lesztése oly módon, hogy a fröccsöntő szerszá­moknak az adottságokhoz való alkalmazásával a szerszámzáró- és rögzítőerő előállítása a hidrau­likus szerszámzáró- és rögzítőhengerekben mi­nimális nyomófolyadékoszlopokkal történjék és az erőfolyam lerövidítése egy szerszámzáróegy­ségen belül legyen elérhető. A találmány szerint ez a szerszámmagasság beállítás alatt egy szerszámmagasságbeállítö be­rendezésnek hidraulikus szerszámzáró- és rögzí­tőhengerben axiálisan mozgatható dugattyúval történő funkcionális együttműködésével érhető el, miközben a fúvókaoldali szerszámfelfogólap mozgatható lemezként van kiképezve, amely az oszlopokon vagy főtartókon van axiálisan vezet­ve, egy minden főtartóra elrendezett szerszám­magasságbeállítö- vagy rögzítőberendezéssel ha­táskapcsolaton kívül kerül és megfelelően a be­állítandó szerszámmagasságnak egy nagyátmé­rőjű szerszámzáródugattyúval felszerelt szer­számzáró- és rögzítőhengerhez mozog, amelynek a szerszámtartó erő előállításához szükséges nyo­mófolyadékoszlopa nagy volumen esetén mini­mumot mutat. A gyors munkafolyamat elérésé­re a kinyomóoldali szerszámfelfogólap maximá­lis átmérőjű szerszámrögzítődugattyúval van összekötve, amelynek hengere radiális irányban a véglemezt, támlemezt úgymint kinyomó- és fú­vókaoldali szerszámfelfogólapot összekötő főtar­tókkal van határolva. A fúvókaoldali szerszámfelfogólappal együtt­működő szerszámmagasság- vagy rögzítőberen­dezés különböző külső átmérőjű anyákkal van ki­alakítva, amelyek egymáshoz és a fúvókaoldali szerszámfelfogólappal szemben összekötőelemek­kel vannak rögzítve, amikoris a nagyobb átmé­rőjű anya egy osztókörön axiálisan eltolva elhe­lyezett átmenőfuratokkal van ellátva. A találmány egy további kivitele szerint a fő­tartók vagy oszlopok hatékony hossza lerövidít­hető és összekapcsolható a záródugattyú dugaty­tyúrúdját támasztó lemezzel. A találmány szerinti szerszámzáróegységgel különösképpen a viszonylagosan rövid ciklusok kerülhetők el, a szerszámzáró- és rögzítőhenger nyomásfelépítése alapján elkerülhető továbbá a gépigényes szerelési idő a szerszámcserénél, va­lamint a szerszámfelfogólap párhuzamos vezeté­sének járulékos elrendezése. Továbbá a találmány szerinti megoldással a főtartókban az erőfolyam megrövidíthető és az összes szerszámzáróegység elasztikus viselkedése lecsökkenthető. A találmányt részletesen kiviteli példa kap­csán, a rajzok alapján ismertetjük, ahol az 1. ábra a hidraulikus szerszámzáróegységek felépítése metszetben van ábrázolva. A 2. ábra rövidítetten ábrázolt főtartók a le­mezekkel összekapcsolva. A 3. ábra a külső anya, a szerszámmagasságbe­állító berendezés elölnézetben. Az 1. ábrán egy fúvókaoldali 1 szerszámfelfo­gólap és egy kinyomóoldali 2 szerszámfelfogólap oszlopokkal vagy 3 főtartókkal van Összekötve, amelyek a fúvókaoldali szerszámfelfdgólap „a" állíthatósági tartományában 4 menetrésszel van­nak ellátva. Egy 3 oszlopnak 1 szerszámfelfogó­lap fölé kinyúló szabad végződése egy kis átmé­rőjű 5 anyából és egy nagy átmérőjű 6 anyából álló szerszámmagasságbeállítö- vagy rögzítőbé­rendezést tart. Az anyák a fúvókaoldali szer­számfelfogólappal szemben 7 kötőelem és egy­máshoz 8 kötőelem révén vannak rögzítve. A ki­nyomóoldali 2 szerszámfelfogólap fölé kinyúló 3 oszlopok végei vonórúdként vannak kiképezve, amelyek a 9 véglemezt és 10 támlemezt a hidrau­likus szerszámzáró- és 11 -rögzítőhengeren ke­resztül egymással összeköti. A hidraulikus szer­számzáró- és 11 -rögzítőhenger egy hidraulikus 12 munkadugattyút vesz fel, amelynek 13 du­gattyúrúdja 10 lemezzel van támasztva és a ki­nyomóoldali 2 szerszámfelfogólapra van rögzít­ve. Az 1. ábra szerinti kiviteli példa működésmód­ja a következő: Ha szerszámcserét kell foganato­sítani, akkor a fúvókaoldali 1 szerszámfelfogólap és 6 anya közötti rögzítést meg kell szüntetni, úgyhogy ez a lap 3 főtartókon csúsztathatóan van ágyazva. Az új szerszámmagasságnak megfele­lően a fúvókaoldali 1 szerszámfelfogólap együtt­működésben a kinyomóoldali 2 szerszámfelfogó­lappal úgy változtatja mechanikusan vagy hid­raulikusan „a" állíthatósági tartományában hely­zetét, hogy kitűzi az új szerszámmagasságot és a hidraulikus nyomófolyadékkal kitöltendő 12 munkadugattyú és 9 véglemez közötti tér axiális irányban minimális. A bekövetkezett szerszám­magasság beállítás után a szerszámmagasságbe­állítö- vagy rögzítőberendezés ismét a fúvókaol­dali 1 szerszámfelfogólappal van összekötve. A 2. ábra mutatja a rövidítve ábrázolt 3 főtar­tók hatásos hosszát, amelyek 15 csavarmenet re­vén 10 támlemezzel vannak összekötve, amellett a 3 főtartók csupán vonóhorogként működnek a hidraulikus szerszámzáró- és rögzítőhenger 9 véglapja és 10 támlemez összekötésénél. A 3 főtartók rövidített kivitelével lehet egy­idejűleg a hidraulikus 11 szerszámzáró- és -rög­zítőhenger belső „d" átmérőjét nagyobbra vá­lasztani, ami által adva van a szerszámzáróegy­ség munkaciklusának további fejlődésének fel­lő 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 2

Next

/
Thumbnails
Contents