160953. lajstromszámú szabadalom • Eljárás olefinek polimerizációjához felhasználható katalizátorok előállítására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1970. VI. 23. (MO—766) Olaszországi elsőbbsége: 1969. VI. 24. (18597/A/69) Közzététel napja: 1972. I. 28. Megjelent: 1973. XII. 31. 160953 Nemzetközi osztályozás: C 08 £ 1/28 Feltalálók: Giannini Umberto vegyész, Longi Paolo vegyész, Deluca Domenico vegyész, Pivotto Bruno mérnök; ' Milano, Olaszország Tulajdonos: MONTECATINI EDISON S. p. A., Milano, Olaszország Eljárás olefinek polimerizációjához felhasználható katalizátorok előállítására A találmány tárgya eljárás olefinek, elsősor­ban etilén, vagy etilén «-olefinekkel és/vagy di­olefinekkel képezett elegyeinek polimerizálásá­hoz felhasználható katalizátorok előállítására. Az etilén polimerizációját és kopolimerizáció­ját eddig különféle típusú katalizátorok jelenlé­tében végezték. A legjobban ismert katalizátorok egyike egy titán- vagy vanádiumvegyület és egy, a periódusos rendszer I. II. vagy III. csoportjába tartozó fém szerves származékának reakcióter­méke. A találmány szerinti eljárással előállított, ole­finek polimerizációjához felhasználható katali­zátorok aktivitása lényegesen nagyobb az eddig ismert katalizátorokénál, így az új katalizátorok­kal kivételesen nagy mennyiségű polimer állít­ható elő az alkalmazott katalizátor mennyiségé­re vonatkoztatva. A bejelentők egy korábbi szabadalmi bejelen­tésükben már ajánlottak igen nagy aktivitású katalizátorokat olefinek polimerizációjára. Ezek a katalizátorok egy, a periódusos rendszer I., II. vagy III. csoportjához tartozó fém szerves szár­mazéka vagy hidridje és egy olyan termék reak­ciótermékei, amelyet egy Ti- vagy V-halogenid­nek és egy vízmentes Mg- vagy Zn-klorid hor­dozónak a vízmentes klorid aktiválásához szük­séges körülmények között történő reagáltatásá­val, illetve a reakciót előre aktivált kloriddal vé­gezve állítottak elő. Meglepő módon azt találtuk, hogy az wip L\m ]L( n . m )+ p 5 általános képletű titánvegyületek felhasználásá­val készített katalizátorok katalitikus aktivitása összehasonlítható vagy nagyobb az előzőekben ismertetett katalizátorokénál. A fenti képletben 10 M alkálifématomot kvaterner nitrogénatomot tartalmazó piridin- vagy kinolin-gyűrűt, vagy —NR4 általános képletű csoportot je­lent, 15 az — NR4 csoportban az R csoportok egymástól függetlenül hidrogénatomot, alkil-, cikloal­kil-, fenil- vagy karbazil-csoportot jelente­nek, 20 az ~X-(n-m)+p csoportban az X csoportok nitrogén­tartalmú heterociklusos csoportot vagy —NR2 általános képletű csoportokat jelen­tenek, ahol R jelentése a fenti, az X csopor­tok egy része továbbá halogénatom is lehet, 25 n a titán vegyértéke, p jelentése 0, 1, 2 vagy 3, 30 m jelentése 1, 2, vagy 3. 160953

Next

/
Thumbnails
Contents