160943. lajstromszámú szabadalom • Szubsztituált 1-tiazolil-karbamidokat tartalmazó gyomírtószerek és eljárás a hatóanyagok előállítására

3 160943 4 írt, de az I általános képletű vegyületek na­gyon széles osztályába tartozó igen szűk cso­portjának rendkívül előnyös gyomirtó sajátsa, gaik vannak, nevezetesen lényegesen hatáso­sabbak gyomirtásra kisebb, gazdaságosabb ada­golásban, minit a fent említett brit és francia szaibadaimi leírásokban egyedileg leírt kémiai­lag közelálló vegyületek és olyan kémiailag kö­zelálló vegyületek, amelyeket az említett torit és francia szabadalmi leírások felölelnek ugyan, de nem írnak le egyedüieg, valamint egyéb ké­miailag közelálló vegyületek. A találmány szerinti gyomirtószerek ható­anyagai az eddig le nem írt II általános kép­letű tiazolszármazékok. Ebben a képletben ' X1 klór-, bróm- vagy jódatomot, R4 metil- vagy etilcsoportot, R5 hidrogénatomot vagy metilcsoportot és R6 metiksoportot jelent, vagy ha R4 és R 5 metilcsoportokat jelentenek, akkor R6 etil- vagy n-propilcsopoirtot jelent. A találmány felöleli a II képletű vegyületek savaddiciós sóit is. Előnyös, ha R4 és R 6 metilcsoportokat kép­viselnek, és R5 hidrogénatomot vagy metilcso­portot képvisel. A II képletű vegyületek gyomirtó sajátsá­gainak az I képletű vegyületek gyomirtó saját­ságaival való összehasonlítására végzett kísér­letek eredményét az 1., 2. és 3. táblázatban közöljük. A kísérleteket- a következőképpen hajtottuk végre: a) Kontakt (levélzetre való) alkalmazás Cserepekiben növényházban nevelt gyomokat csíranövény korukban megpermeteztünk a vizs­gált vegyületek vizes acetonos (gyógyszerkönyvi iminőség) oldatával. A megpermetezett csíra­növények száma fajonként 5 volt kétszikű nö­vények esetében, kb. 30 Avena fatua esetében és kb. 100 Alopecurus myosuroides és Poa annua esetében. Hasonló számú csíranövényt permeteztünk meg minden fajiból tiszta vizes acetonnal vakpróbaként való összehasonlításra. A tiazolszármazékok koncentrációját az olda­tokban úgy állítottuk 'be, hogy megfeleljenek minimálisan hektáronként 0^14 kg-nak, és mér­tanilag növekedjenek megkétszereződve 8,97 kg/ /ha maximumig, ha-onként 500 liter permetlé alakjában alkalmazva. A permetezést előzőleg erre a térfogatra kalibrált laboratóriumi precí­ziós permetezővel hajtottuk végre. Ezután a növényeket 10—30 napig a növényházlban tar­tottuk standard hőmérsékleti és naphosszúsági körülmények között, megöntözve a permetezés utáni naptól kezdve. A gyomirtó hatást vizuá­lisan állapítottuk meg 20—30 nappal a perme­tezés után minden fajra, minden vegyület min­den alkalmazási mennyiségére, és kiszámítot­tuk a hatásos minimális gyomirtó adagot, azaz a 90% pusztulást okossó adagot minden fajra. b) A talajbeli maradvány utóhatása (sterilizált talaj) Gyomimagvakat szórtunk kis cserepekben 5 levő sterilizált. talaj felületére i(John Innes 1. számú talajkeverék), minden fajból miniden keverékre 1 cserepet véve. A vizsgált vegyüle­teket vizes acetonos oldatban kipermeteztük a talajra és a fedetlen magvakra hektáronként 10 500 liter permetlére kalibrált precíziós labora­tóriumi permetezővel hektáronként 0,14, 0,28, 0,56, 1,12, 2,24, 4,48 és 8,97 mg-nak megfelelő koncentrációban. Egy sorozat cserepet aceton­nal permeteztünk összehasonlító kontrollként. 15 Ezután a magvakat homokkal takartuk, és nö­vényházban tartottuk állandó hőmérsékleten, a permetezés utáni naptól kezdve rendszeresen öntözve. 20—30 nap múlva a növényházban vizuálisan megállapítottuk minden egyes vizs-20 gált vegyületre az egyes gyomfajok 90%-ának vagy ennél többnek az elpusztítására szükséges minimális permetmennyiséget, összehasonlítva á kontrollokkal (minimális gyomirtó adag =• = MGA). 25 c) A talajlbeli maradvány utóhatása. A hatás összehasonlítása sterilizált és sterilizálatlan talajban 30 A b) szakaszban leírt vizsgálati eljárást kö­vettük, de a magvakat permetezés előtt talajjal takartuk. Minden vizsgált vegyületet két soro­zat cserépbe vetettük, az egyik sorozat sterili­zált talajt (John Innes 1. számú talajkeverék), 35 a másik sorozat sterilizálatlan talajt (Kettering Loam) tartalmazott. d) A talajbeli maradvány utóhatása. A HA90 meghatározása 40 Egyes fajokat (a 3. táblázatban *-gal jelölve) elvetettünk, és sterilizálatlan talajjal takartunk kis cserepekben, minden kezelésre és minden fajra egy cserepet véve. A vegyületeket, akár-* 45 csak a b) szakaszban, hektáronként 0,14, 0,28, 0,50, 1,12, 2,24, 4,48 kg-nak megfelelő koneent­rációban alkalmaztuk. 28—30 nap múlva a növényházban a növények talaj fölötti részét levágtuk, és frissen lemértük, kiszámítva a 50 minden egyes adag által okozott csökkenést a növekedésben a kezeletlen kontroll növényék­hez viszonyítva. A 90% redukciót okozó ada­gokat grafikusan feltüntettük egy log-profoit adag görbén. 55 A minimális gyomirtó adag (MGA) a vizuális becslése a 90%-os hatásos adagnak (HA90), és a két érték azonos. A megkülönböztetés célja a szabatosság. Az 1., 2. és 3. táblázatban közölt eredmény ek-60 ben a következő jelzéseket használjuk;: 1. „NR" azt jelenti, hogy nem mutatkozott szignifikáns gyomirtó hatás a vizsgált ve­gyület maximális adagját i(8;97 kg/ha) alkal-65 mázva; 2

Next

/
Thumbnails
Contents