160851. lajstromszámú szabadalom • Szerkezet bányászati süveggerendák csuklós összekapcsolására és előfeszítésére

MAGTAR NÉPKÖZTARS A SAO ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGALATI TALÁLMÁNY Bejelentés napja: 1970. XII. 09. (BA—2505; Közzététel napja: 1972. I. 12. Megjelent: 1973. XI. 30. 160851 Nemzetközi osztályozás: E 21 d 17/02 U> *» lí 'ít»' I? vV '^ Feltalálók: Korbuly József oki. gépészmérnök, 15%, Budapest, Kómives Tulajdohos: Ervin oki. bányamérnök, oki. gépészmérnök, 15%, Budapest, Vincze Pál oki. bányamérnök, 10%, Budapest, Húsz Nándor oki. bányamérnök, 10%, Budaoest' Budapest, Zachár László oki. kohómérnök, 10%, Székesfehérvár, Köhler M^ ki é 7 A„ h A nv £ k WOL pécs Imre oki. kohómérnök, 10%, Székesfehérvár, Molnár Károly oki. bánya- mecseK1 ozenoanyaK, du /„,t-ecs; mérnök, 10%, Pécs, Virágh János oki. bányamérnök, 10%, Pécs, Kapós völgyi József oki. bányamérnök, 10%, Komló Bányászati Kutató Intézet, 50%, Székesfehérvári Könnyűfémmű, 0%, Székesfehérvár Szerkezet bányászati süveggerendák csuklós összekapcsolására és előfeszítésére A találmány olyan szerkezeit, xnlely bányászati süveggerendák csuklós ÖBszekiaípcsolására és elő­feszítésére alkalmas. Ismeretes, hogy a fejtések jelentős részében a főte alátámasztása fémtámokkal és süveggé- 5 rendákkal történik. A süveggetrendák a jelent­kező igénybevételnek megfelelően rendszerint I vatgy szekirény profilúak. A süveggerendákat ál­talában a fejtési homlokra merőfeges irányban építik be és egyesével, egy csap közbeiktatása- io val, összekapcsolják olymódon, hogy ezek a vízszintestől lefelé és felfelé, valamint oldal­irányban kis szögkitérés .mellett elmozdíthatók, ami a főtéhez történő alkalmazkodás miatt szükséges. 15 Ennek megvalósítására különféle, de önállóan nem kezelhető szerkézetek ismeretesek. így el­terjedten használják az orr- és villásvég kikép­zésű egy csuklóval kapcsolódó megoldások vál- 20 tozatáit, melyeknek előfeszítése — támmentes homlok ese-tén — ékifcel történik. Ismeretesek továbbá olyan, süveggeranda kap­csolatok, meljtek egy csuklód kapcsolódnak, 25 de az előfeszítésük egy külön szerioezeittel, úgy­nevezett előfeszítő papuccsal történik. A papucs kizárólag esak: a süveggerendák előkészítési pe­riódúsiában vesz részt és csakis akkor teher­viselő- Amikor a feszítés* megsizűnik;: — támrrt 30 2 helyeznék az előtűzött süveggéranda alá — a papucs a terhelés alól mentesül és a süveggé­rendák folytonosságát csak egy csukló bizto­sítja. Az ismert kapcsolószerkezetek hátránya, hogy a szerkezeti elemek nem önálló egységek, velük csak egy csuklós kapcsolat létesíthető, továbbá a süveggerenda közepére nézve kétszeresen aszi­metrikus. Ez utóbbi tulajdonság következtében beépítési irányuk csak egyféle lehet. A süveggerendák túlnyomórészt acélból ké­szülnek, szállításuk és szerelésük a nagy súly miatt nehézkes. Ismeretesek könnyűfémből ké­szült süveggierendák is. miután azonban a szük­séges kapcsolat létesítése csak egy csuklóval történik, fejtésben való alkalmazásuk hátrányos. Az 'egy csuklós kapcsolat mind acél, mind könnyűfém süveggerendák esetén merev süveg­sort eredményes, ami a konvergencia hatását nem tudja követai és így káros feszültségek ke­letkeznek a kapcsolószerkezetben. A káros fe­szültségek a szerkezetek idő előtti deformálódá­sát és ekonosolóidását okozzák. A italálmány céljla olyan kapcsotószerkezet kialakítása, mely az ismert szerkezetet hiányos­ságának •'•'• kiiküszöböJésétí; kívül' mind bányamű­velés^, mind ; g-ylílfaáfcéehnológía vonatkozásban lényeges műszaki haladást jelent. 160851

Next

/
Thumbnails
Contents