160752. lajstromszámú szabadalom • Univerzális tűzjelző automatika, hőmérséklet és hősebesség érzékelővel

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGÁLATI TALÁLMÁNY imninüümi -•••—»—«•— Bejelentés ftapjä: 1968. X. 14. (MU—412) Közzététel napja: 1971. XI. 15. Megjelent: 1973. X. 31. 160752 Nemzetközi Osztályozás: G 08 b 17/06 ' *< v Feltálalók: Lontay Ervin oki. gépészmérnök, 40%, Dr. Lukács József oki. gépészmérnök, 30%, Ülej Károly műszaki ügyintéző, 30%, Budapest Tulajdonos: Műszeripari Kutató Intézet, Budapest Univerzális tűzjelző automatika, hőmérséklet és hősebesség érzékelővel Ismeretes az a fontos életvédelmi és anyagi érdek, mely a tűzesetek elhárításához fűződik. Az ezzel kapcsolatos tevékenységsor alapvető láncszeme a tűzjelzés. Az e célra kialakított berendezések feladata kettős: 1. a tűzeset érzékelése 2. a megfelelő riasztás adása. A tűzjelző berendezéseknek a tűzesetet a ki­alakulás minél korábbi állapotában kell érzé­kelniük. A tűzesetek kialakulása fizikai vál­tozásokkal jár, melyek sorából a tűz lényegi sajátságai közül a magas hőmérsékletet, á já­rulékosak közül pedig környezet-melegítő ha­tását, valamint a füstjelenségeket emeljük ki. E három a korszerű tűzjelző berendezéseknél a tűzeset érzékelésének alapja: tehát 1. a maximálhőmérsékletmérés 2. a hősebességmérés 3. a füstjelenség-mérés. A felsorolás sorrendje a fontosságra is utal, mert míg az első paraméter érzékelését már a tűzjelző alapberendezések is megköveteljük, a hősebesség és füstjelenség érzékelése már diffe­renciáltabb, nagyobb igényű tűzjelző berende­zések feladata. 10 15 A különféle, részben nemzetközi tűzvédelmi előírások bizonyos esetekben megkövetelik a két vagy mindhárom felsorolt paraméter szerint történő tűzeset érzékelést. Például: a tengeri hajózás regisztefei személyforgalom, vagy teher­szállítás esetén, továbbá ipartelepek különféle raktáraiban, vagy előadótermeknél, stb. köte­lezően alkalmazzák az említett több érzékelési paraméterrel bíró univerzális tűzjelzőberende-Zéseket. Á legkényesebb tűzvédelmi feladatok — a tűzjelzés vonatkozásában is — a robba­násveszélyes környezetben adódnak. Ezek a kü­lönféle gyújtószikra- és robbanómentes tűz­jelző berendezésekkel oldhatók meg. A tűzeset fellépése alkalmával a tűzjelző be­rendezések második feladata a megfelelő riasz­tás adása, ami magában foglalja a hangjelzé­sek (pl. vészjelző kürtök) és fényjelzések adá­sán kívül, gyakran a (tűzoltó berendezések automatikus indítását is. Hasznos továbbá a tűzvédelmi központokban elhelyezett és a vé­dett létesítményekről készült rajzvázlatok (hely­mutató sémák) alkalmazása, meiyek az ellen­őrzés alatt tartott helyiségek közül fényjelzés útján a tűz keletkezésének helyét is mutatják. A különféle tűzjelző berendezések önellen­őrizőek, az esetlegesen bekövetkező sajáthibák (pl. mérővezeték-szakadás, rövid- és földzárla-30 tok, tápakkumulátor kimerülése, stb.) szelektív 25 160752

Next

/
Thumbnails
Contents