160749. lajstromszámú szabadalom • Eljárás katalizátor előállítására olefinek polimerizációjához

MAGTAR SZABADALMI l 160749 NÉPKÖZTÁRSASÁG LEÍRÁS jÉfL Nemzetközi osztályozás: C 08 f 1/28 Wwm . Bejelentés napja: 1969. XI. 20. {'MO—744) ^gp Olaszországi elsőbbsége: 1968. XI. 21. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL Közzététel napja: 1972. I. 12. Megjelent: 1973. X. 31. ":< • Jí Feltalálók: Mayr Adolfo vegyész, Ferrara, Susa Ermanno vegyész, Ferrara, Giaehetti Ettore vegyész, Milánó, Olaszország Tulajdonos: Montecatini Edison S. p. A., Milánó, Olaszország Eljárás katalizátor előállítására olefinek poíimerizációjáfaoz A találmány tárgya eljárás új katalizátor elő­állítására olefinek polimerizációjához. A talál­mány közelebbről olyan új katalizátorok előál­lítását ismerteti, amelyek etilén és etilénnek a-olefinekkel és/vagy diolefinekkel képzett ke­verékeinek polimerizációjánál használhatók. A 3 130 003 számú USA szabadalomból olefi­nek polimerizációjára olyan katalizátor vált is­meretessé, amely a periódusos rendszer I—III. csoportjába tartozó fémek fémorganikus vegyü­letének és egy olyan vegyületnek reakciótermé­ke, amelyet valamely átmeneti fémhalogenid, mint pl. titántriklorid részleges redukciójával képzett termék és a periódusos rendszer II és III csoportjába tartozó fémhalogenidek együt­tes őrlésével készíthető, mime'llett a periódusos rendszer II és III csoportjába tartozó fémhalo­genid 50 mólszázaléknál kisebb mennyiségben van jelen. A II és III csoportba tartozó fémhalogenide­ket előnyösen 1 mól átmeneti fémvegyületre számítva 0,2 és 0,35 mól arányban használják. Az előnyösen használt halogenid az alumí­niumklorid, míg a célszerű keverék 1 mól alu­míniumkloridra számítva 3 mól titántrikloridot tartalmaz. Az említett ismert katalizátorok aktivitása viszonylag magas, ha azokat a gyakorlati szem­pontból használatos polimer molekolasúly sza­bályozására alkalmas anyag távollétében hasz­náljuk, aktivitásuk azonban erősen csökken, ha az utóbbi anyagok a reakciókeverékben jelen vannak. 5 A 904 510 számú angol szabadalomban Zieg­ler-típusú polimerizációs katalizátorokat ismer­tetnek, amelyeknél az egyik katalizátor-kompo­nenst úgy állítják elő, hogy valamely szervetlen 10 halogenidet, pl. vízmentes magnéziumkloridot valamely átmeneti fémhalogenid molekuláris vékonyságú rétegével vonják be. Az átmeneti fémvegyület összmenriyisége a hordozón nem haladja meg a hordozóra számított 1 súlyszázar-IS lékos értéket. Az említett angol szabadalom szerint az át­meneti fémvegyületeket nagyobb mennyiségben nem lehet felhasználni anélkül, hogy ezáltal a 20 katalizátor aktivitása jelentős mértékben nem csökkenne. Annak oka, hogy az átmeneti féme­ket gyakorlati szempontból elfogadható mennyi­ségben a katalizátor aktivitásának csökkenése nélkül nem lehet felhasználni, abban keresendő 25 meg, hogy a hordozóként alkalmazott szervet­len halogenideket nem alakítják át inert alak­ból aktív alakba. Az utóbbi módszerrel ugyanis oiy nagy aktivitású katalizátorok készíthetők, amelyek még nagy mennyiségű átmeneti fem­se vegyület jelenlétében is kifejtik hatásukat. 160749

Next

/
Thumbnails
Contents