160729. lajstromszámú szabadalom • Szórószerkezet különösen istállótrágyához

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG gy i( «.-wry. V * *Jf ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1971. I. 20. (KE—884) 160729 Nemzetközi osztályozás: A 01 c 3/06 Német Szövetségi Köztársaság-beli elsőbbségei: 1—5. igénypontra: 1970. II. 20. (P 20 07 871.1); 6—11. igénypontra: 1970. IV. 22. (P 20 19 273.8) Közzététel napja: 1971. XII. 27. Megjelent: 1973. X. 31. ^r'^'-ir.f/ Feltaláló: Kreienbaum Hubert mérnök, Stadtlohn, Német Szövetségi Köztársaság Tulajdonos: Wilhelm Kemper KG, Stadtlohn, Német Szövetségi Köztársaság Szórószerkezet különösen istállótrágyához i A találmány nagytömegben szórható anyagok, mint istálótrágya, széna, szalma vagy egyéb ha­sonló, szétteríthető anyagok szórására szolgáló eszközre vonatkozik. Ilyenfajta eszközök vala­mely meghajtott, körbeforgó, nagyszámú szóró- 5 szerkezet elhelyezésére alkalmas hordozóval ren­delkeznek és gördülő- vagy futószalaggal ellátott mezőgazdasági szállítógépekre szerelt eszközök­ként vagy ilyen járművek állandó alkatrészeként többnyire a mezőgazdaság területén kerülnek al- 10 kalmazásra. Az eddigiekben számos olyan eszközt javasol­tak, amelyek szórható anyagok kifogástalan szó­rásának problémájával kielégítő szórási széles­ség elérésének szempontjából foglalkoztak. Már 15 javasolták azt, hogy a szórószerkezetek hordozó­jának forgástengelyét függőlegesen helyezzék el és több szórószerkezethordozót a szerkezetekkel együtt egyetlen szóróeszközzé építsenek össze, hogy a kívánt szélesszórás megvalósítható le- 20 gyen. Ezenkívül ismert az is, hogy a szórószer­kezeteket tartalmazó egy vagy több szerkezet­hordozót vízszintesen helyeznek el, mimellett a forgástengelyeknek a szállítóeszköz haladási irá­nya felé nyíló tompaszöget biztosítanak azért, 25 hogy ennél is elérjék a szélesszórási hatást. Ilyen­féle eszközök azonban szerkezetük tekintetében rendszerint bonyolultak és a nagy ráfordítási költségek ellenére nem biztosítanak kielégítő eredményeket a munka során. 30 Egy további ismert eszköznél nagyszámú szó­rószerkezet felvételére hengeralakú hordozót ja­vasolnak, amelynél a szórószerkezetek körbe futó síkjai valamely előre meghatározott lengésiszög­tartományon belül levő, irányított ide-oda tör­ténő lengőmozgást végeznek egy — a hordozó forgástengelyét metsző — lengőtengely körül. A szórószerkezetek emellett merev tüskékként vannak kialakítva és két szerkezet-csoportra vannak felosztva, amelyekhez mindig egy meg­határozott szórási tartomány tartozik. Ez az is­mert eszköz elsőként oldotta meg kifogástalan szórási mezővel a szélesszórás problémáját, azonban még mindig jelentős gyártási költséget igényelt. Az istállótrágya iszórásara végül egy az első­ként említett fajta eszköz is ismert. Ennél a szó­rószerkezetek csuklós verőkből állnak, amelyek egy hengeralakú hordozó felületén hevederek se­gítségével lenghető módon csuklósan vannak fel­erősítve. A szórószerkezetek csuklóstengelyei a hordozó forgástengelyével párhuzamosan van­nak elhelyezve olymódon, hogy a szórószerkeze­tek a hordozó forgástengelyét párhuzamos sugár­irányú síkokban körülkeringik. Ennél a kialakí­tásnál az anyag szórása csupán olyan szélesség­ben valósul meg, amely lényegében a szórógép­egység szélességének felel meg. Ez az eszköz emiatt a gyakorlatban nem vált be. 160729

Next

/
Thumbnails
Contents