160641. lajstromszámú szabadalom • Eljárás 1-(2-nitrilofenoxi)-2-hidroxi-3-etilamino-propánnak és sóinak előállítására

MAGTAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1970. VIII. 07. .(BO—1242) Német Szövetségi Köztársaság-béli elsőbbsége: 1969. VIII, 0®. (P 19 40 566.4) Közzététel napja: 1971. XII. 27. Megjelent: 1973. X. 31. 160641 Nemzetközi osztályozás: C 07 c 93/06 f'ÍS> mm Feltalálók: Dr. Köppe Herbert vegyész, Ingelheim, Prof. Dr. Zeile Karl vegyész, Ingelheim, Dr. Traunecker Werner vegyész, Münster-Sarmsheim, Német Szövetségi Köztársaság Tulajdonos: C. H. Boehringer Sohn cég, Ingelheim, Német Szövetségi Köztársaság Eljárás l-(2-nitrilofenoxi)-2-hidroxi-3-etilamino-propánnak és sóinak előállítására A találmány tárgya eljárás az I képletű új li(2-nitrilofenoxi)-2-hidroxi-3-etiIaminopropán és savaddíciős sói, valamint az ezeket tartal­mazó gyógyszerkészítmények előállítására. Az új vegyületet a következőképpen állítjuk elő. a) Egy II általános képletű vegyületet — eb­ben a képletben Z a —CH—CH2 vagy \ / O —CHOH—CH2 —Hal (Hal = halogénatom) cso­portot jelenti — a III képletű N,N'^dietillkarb­amiddal reagáltatjuk. Ekkor egy lépésiben köz­vetlenül a kívánt vegyület keletkezik. A reakciót legelőnyösebben egy magas for­ráspontú iners szerves oldószerben, például tet­ralinban, dekalinban, benzonitrilben, paraffin­olajban vagy klórozott aromás szénhidrogén­ben, vagy olvadékban 150—220 "C-on, előnyö­sen 100—-200 °tC-on végezhetjük. Az új vegyületet més alkalmas eljárásokkal is előállíthatjuik. Alkalmas eljárások például: ib) Egy II általános képletű vegyületet etil­aminnal reagáltatunk az ilyen reakciónál szoká­sos módon. c) Az etilcsoportot bevisszük a IV képletű l-(2-nitrilofenoxi)-2jhidroxi-3-Haminopropánba egy C2H5—X képletű elektrofil vegyület segít­ségével — ebben a képletben X anionosan 2 könnyen lehasítható védőcsoportot, például ha­logénatomot, kénsavmaradékot vagy alkjl-, il­letve arilszulfoniloxi-csoportot jelent. d) Egy könnyen eltávolítható védőcsoportot 5 lehasítunk egy V általános képletű vegyületről — ebben a képletben G hidrolitilkusan könnyen lehasítható csoportot (például acil- vagy aoetál­csoportot) jelent. e) A VI képletű 3Hetil-5-j(2Hnitrüofenoxime>-10 til)-oxazolidinon-i(2)^t ismert módon, például erős alkálilúggal hidrolizáljuk. f) Egy VII általános képletű karbamidszárma­zékot — ebben a képletben Rí és R2 azonosak 15 vagy különbözők lehetnek, és hidrogénatomot vagy alkilcsoportot (előnyösen rövidszénláncú alkilcsoportot), aralkilcsoportot (előnyösen ben­zilcsoportot) vagy árucsoportot (előnyösen fenil­csoportot) jelentenek — szokásos módon piro-20 lizálunfc vagy hidrolizálunk. A hidrolízist pél­dául erős bázissal, mint a vizes káliumhidroxid oldat, végezzük; a a pirolízist egyszerűen ka­talizátor nélkül is elvégezhetjük. 25 3C g) Egy védőcsoportot lehasítunk egy VIII ál­talános képletű tercier aminról — ebben a kép­letben V könnyen (például hidrolítikusan vagy hidrogenolitikusan) eltávolítható aminovédő^ csoportot, például acil- vagy foenzilcsoportot je­lent. 160641 á

Next

/
Thumbnails
Contents