160542. lajstromszámú szabadalom • Áramköri elrendezés, kapcsolóüzemű tranzisztornak emitterkövetővel való összekötésére, célszerűen nagy amplitudójú impulzusok előállítására

SZABADALMI 160542 MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG Ll I RAS SZOLGÁLATI TALÁLMÁNY áfák Nemzetközi osztályozás: H 03 f 1/22 lllÄ Bejelentés napja: 1969. III. 14. (MA—1958) ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL Közzététel napja: 1971. XI. 25. Megjelent: 1973. VI, 30. Feltalálók: Súlyán János tudományos munkatárs, Hazay Csaba tudományos munkatárs, Budapest Tulajdonos: MTA Központi Fizikai Kutatóintézet, Budapest Áramköri elrendezés, kapcsolóüzemű tranzisztornak emitterkövetővel való összekötésére, célszerűen nagy amplitúdójú impulzusok előállítására A tranzisztoros technikában gyakran szüksé­ges a .szokásos, ill., a logikai szinteknek megfele­lő amplitúdójú impulzusoktól eltérő, általában nagyobb amplitúdójú impulzusok előállítása (pl. katódsugárcsövet működtető áramkörökben.) Ebben az esetiben problémát jelent az áramkö­rök optimális felépítése a tápfeszültség-igény, tranzisztor-paraméterek, az elérni kívánt impul­zusjellemzők, gazdaságosság stb. szempontjából. A találmány tárgya olyan kapcsolóüzemű tranzisztor (a továbbiakban inverter) + emitter­követő kapcsolási elrendezés, mely a fenti prob­lémákat a szokásostól eltérő, újszerű módon Oldja meg, és számos, eddig nem ismert előnnyel rendelkezik. Az elrendezés elsősorban kapaoitív terhelésnél alkalmazható előnyösen. Az előnyök közül elsősorban a következőket emeljük ki. Hagyományos inverter-emitterköve­tő összekapcsolásnál {(1. ábra) adott amplitúdójú, meredek fel-lefu!tású impulzus eléréséhez az in­verter kollektorát az elérni kívánt abplitudónak megfelelő feszültségen meg kell fogni. Ezenkívül az emitterikövető kollektorát általában a megfo­gási feszültségtől eltérő, másik feszültségre kell kötni. Ebben az esetben tehát az inverter mű­ködtetéséhez szükséges tápfeszültségeken kívül még két további tápfeszültség alkalmazása szük­séges. Ezek különbsége esetleg emitterkövető­disszipáció problémát is felvet. Az 1. ábrán lát­ható hagyományos összekapcsolási elrendezés­ben, ha az impulzus amplitúdóját meg akarjuk változtatni, ez a megfogási tápfeszültség megvál-5 toztatását teszi szükségessé. Ez csak nagyon gaz­daságtalanul és a többi tápfeszültség megszab­ta korlátokon belül oldható •meg. (Megemlítjük, hogy tetszőleges amplitúdó előállítása kompen­zált osztóval csalk adott kapacitív terhelés esetén 10 lehetséges.) A találmány tárgyát képező megoldás lehető­vé teszi tetszőleges amplitúdójú, és a hagyomá­nyon úton elérhető .meredekpéggel megegyező meredekségű impulzusok előállítását, az előb-15 biekben említett két többlettápfeszültség fel­használása nélkül. A találmány ezenkívül a leg­kisebb tranzisztor-disszipációt is automatikusan biztosíja. 20 Ezt oly módón érjük el, hogy az inverter tran­zisztorának kollektora és >munkiaellenállása közé egy vagy több •diódáit kapcsolunk olyan polari­tással, hogy a tranaisztor kollektorárama a dió­dán vezető irányban folyjon; az inverter tran-25 zisztorámák kollektorához a hagyományos emit­terköivető bemenetét kötjük, az emitterkövető • tranzisztorának kollektorát pedig egyrészt kol­lektor árama számára vezető irányú polaritás­sal kapcsolt diódáin keresztül az inventermunka-30 ellenállása és az előzőekben leírt módon hozzá-160542

Next

/
Thumbnails
Contents