160538. lajstromszámú szabadalom • Alakmaró sík vágófogakkal

MAGTAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADAL LEÍRÁS Bejelentés napja: 1970. IV. 23. (LE-*589) Közzététel napja: 1971. XI. 25. Megjelent: 1973. IX. 29. 160538 Nemzetközi osztályozás: B 23 c 5/00 Feltalálók: Ezhov Leonid Antipovich mérnök, Kudevitsky Yankel Veniamovich mérnök, Belyaeva Ljudmila Pavlovna mérnök, Leningrád, Szovjetunió Tulajdonos: Leningradsky Metallichesky Zavod imeni XXII. siezda KPSS, Leningrád, Szovjetunió Alakmaró sík vágófogakkal A találmány olyan sík vágófogú tárcsama­rókra — elsősorban alakmarókra — vonatkozik, melyeknél a vágóélek két végpontja közül az egyik közelebb fekszik a forgástengelyhez, mint az él bármely más pontja. 5 Az ily módon kialakított alakmarókat legna­gyobb eredménnyel a görbített gáz- vagy gőz­turbinalapátok megmunkálásánál, menetfúrók s egyéb forgácsolószerszámok forgácsolóhornyai­nak kimunkálásánál alkalmazzák. io Ismeretes, hogy a vágóélre merőleges síkban a marófog teljes vágóéihosszában oly módon le­bet pozitív vágószöget elérni, ha a vágófogakat felváltva tompa és hegyesszög alatt rendezzük 15 el, a maró homlokfelületéhez viszonyítva. A ne­gatív vágószöget viszont úgy lehet elkerülni, hogy a vágófogakat azon az oldalukon, ahol a mindenkori maróhomlokfelülettel tompaszöget zárnak be, egy letörésisel látjuk el, mely körűibe- 20 lül a fogprofil közepéig terjed (lásd például a 775 434 sz. angoi szabadalmi leírást; 83(3) osz­tály; 1957-ből). Olyan marónak az előállítása, amelynél a vá- 25 gófo'gak a maró forgástengelyéhez viszonyítva különböző hajlásszöggel rendelkeznek, nehézsé­gekkel jár, aholis az előbb említett letörés rákö­szörülése még egy járulékos munkamenetet, mű­veletet kíván meg. 30 Mivel a megmunkálandó munkadarab kiala­kítandó profilját csak legalább két, ellentétes hajlásszögű marófog egyidejű fogásba kerülése után kaphatjuk meg, ezért az ilyen kialakítású marók viszonylag alacsony teljesítménnyel ren­delkeznek. További hátrányuk abban mutatkozik, hogy a maró vágófogainak forgácsolófelületeit csak a maró két különböző helyzetében tudjuk után­élezni. Ezáltal viszont a maró forgástengelyéhez képest különböző hajlásszögű fogaknál különfé­le vágóélvastagságok adódhatnak. Fellépnek ezen kívül a marónál profileltéréseik is, amik vi­szont a munkadarabnál is alakhibákhoz vezet­hetnek. (Maróprofil alatt itt és a továbbiakban azt a nyomot értjük, amelyet a marófogak élei egy, a maró forgástengelyén átmenő síkban ma­guk után hagynak; a maróprofilt a megmunká­landó munkadarab felületén elérni óhajtott pro­filnak megfelelően kell kiválasztani.) A különböző hajlásszögű marófogakkal bíró marónál a fogak hátlapjának utánköszörülése is nehezebb. A találmány célja mindezen nehézségek kikü­szöbölése. A találmány azt a feladatot kívánja megolda­ni, hogy egy olyan, sík vágófogakkal rendelkező alakraarót hozzunk létre!, amelynél valamennyi 160538

Next

/
Thumbnails
Contents