160489. lajstromszámú szabadalom • Kapcsolószerkezet villamos fényforráshoz

IMAGYÄE MftFtCO ZT AAS ASÄ6 ORSZÁGOS TALAllMAim HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés »apja: 1908. III. 65. (SE—1496) Német Demokratikus Köztársaság-beli eköbbsége: 1967. IH. 06. (WP 21 f/133 180) Közzététel »apja: 1*971. XI. 25. Megjelent: 1973. VH. 31. 160489 Nemaetkőzi ossstályöSiás: F 21 v " y •:, tr.r:it _/i'*j]f $' fi-* Feltalálók: Wolfgang Sehr mérnök, műszaki igazgató, Éudolf Krause kutatótechnikus, Weimar, ííémet Demokratikus Köztársaság Tulajdonos: VEB Kombinat Elektroinstallation Sondershausen, Német Demokratikus Köztársaság Kapcsolószerkezet villamos fényforrásho2 A találmány tárgya teamifcus és villamos kap­csolószerkezet olyan ivülamos fényforráshoz, mely gyúlékony mezőgazdasági iemrnéfeseket, tex­tilneműket, ikéiKiai és ijpará robbanóanyagokat tároló helyiségekben, vagy sujtólégveszélyes M- 5 nyájasatokban van elhelyezve. Korábban már javasoltak olyan villamos fényforrásokat, amelyeknek belsejében egy ter­mikus és egy villamos kapasolószüarlkezet van kialakítva és amely a fényforrás /külső felüle- 10 tének valamely helyén, meghatározott hőmér­sékleti küszöb feltett az lánamkört megszakítja és megakadályozza az ismételt bekapcsolást. Ezek a fényforrások azént hátrányosak, mert a termikus tapesolőszerkezet kivitele és szerke- 15 zete nem felel meg a legkorszierűibb hőelmé­letá ismereteken lapuló követelményeknek, ízért az a megkívánt nagy hőmérsékleti kü­lönbség, amely az üzemi Mméiséklet és a ve­ssáélyes hőmérséklet között van, a fényforrás 20 Ifcülső felületén nem jelentkezik, minek követ­keztében nem érhető el a «laxJitnális biztonság. Ismeretesek továbbá az olyan fényforrások, amelyek a iényforrás üvagbúráijának esetleges 25 eltörésekor az áramkört automatikusan kikap­csolják. Ismeretesek továbbá a kereSkedeämi áruként kapható, robhamásbiatos és nyomásálló, fokozott fényforrások, melyeknek csupán egyetlen villa- 35 mos kikapcsoló szerváik van, mely a fényforrás szerkezetének kinyitása előtt, illetőleg röviddel a zárást megelőzően az áramkört automatiku­san ki-, ill. bekapcsolja, aaotíban a fényforrás üvegének törése esetén az áramot nem kapcsol­ja ki. Ezeknek a fényforrásoknak az a nagy hátrá­nyuk van, hogy a fényforrás üvegének törése­kor, illetőleg valamely előre meghatározott hő­mérséklet túllépésekor, a gyulladási illetőleg a robbanási veszély nagy mértékben jelentkezik. A találmány szerinti megoldás védelmet nyújt gyulladás és robjbanás^veszéllyel szemlben a fen­tiek során példaképpen említett mezőgazdasági, textilapari, bányáijpari, kémiai és robbanóanyag­ipari ""anyagokat taroló helyiségek részére. A találmány révén azt a problémát kívánjuk megoldani, hogy Olyan biztonsági villamos fény­forrást alkossunk, amely nemcsak aneg nem en­gedhető hőmérséklet létrejöttét gátolja meg a fényforrás külső felületén, hanem a fényforrás üvegének törésebor tűz, sújtólég és robbanás szempontjából önniűTködŐen biztonságot nyújt. A találmány szerint a foglalatszáron egy U-alakú huzalból álló kengyel van rugalmasan és koaxiálisa», eltoShatőan elrendezve. A huzal­kengyel egyik vége a foglalat szára felett lazán ágyazott és felfelé Imdíthető kapcsolőszár egyik 160489

Next

/
Thumbnails
Contents