160458. lajstromszámú szabadalom • Kollineáris antenna

MAGTAB NÉPKÖZTÁRSASÁG SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGALATI TALÁLMÁNY 160458 -J|­Nemzetközi osztályozás: w Bejelentés napja: 1969. XII. 30. (BU—-517) H 01 q 5/02; H 01 q 9/00 ^i ;,*" v.. t * " V ORSZÁGOS TALÄLMÄNY1 HIVATAL Közzététel napja: 1971. XI. 25. Megjelent: 1973. VII. 31. Feltaláló: Német Mihály villamosmérnök, Budapest Tulajdonos: Budapesti Rádiótechnikai Gyár, Budapest Kollineáris antenna A közös tengely mentén elhelyezett lineáris sugárzókból felépített antennarendszerek, rövi­den kollineáris antennák számos kialakítása is­mertetés. A kolMineáris antennákkal szemben támasztott főbb követelményeket az alábbiak- 5 ban foglaltatjuk össze: A sugárzöelemefc azo­nos amplitúdójú és azonos fázisú gerjesztése, a nem helyesfázisú áramszafcaszok sugárzásának elfojtása, a tartószerkezet és az antenna táp­vezeték, továbbá a sugárzó elemiek közti káros io csatolások megakadályozása, egyszerű és olcsó táprendszer, könnyű és olcsó kivitel. §!"• Az ismert kollineáris antennák felépítés és működés szempontjából két csopoiitra osztíha- 15 tók. Egyik csoportba a soros gerjesztésű, a má­sik csoportba a párhuzamos gerjesztésű sugár­zóelemiekből felépített koffineáris antennákat csak egy helyen gerjesztik, ezért azok egy­szerűek. A soros gerjesztésű kollineáris anten- 20 mák hátránya ezzel szemben, hogy a .gerjesz­tési hellyel ellentétes anterunavég felé a ger­jesztés ampltudoja esökfcem. E csökkenő ampli­túdójú gerjesztés miatt az antenna ífázikai aper­turájiának kihasználása csak részleges, és az 25 antenmateljesítimény kisebb, mint amekkorát elvárhatnánk. A soros gerjíeszitésű kollineáris antennák további hátránya még a csekély sávszélesség, mert a soros gerjesztésű kolline­áris antennákról sugárzás elfojtó és fázis be- 30 2 áOító szerkezeteket toell alkalmazni, mely szer­kezetek csak szűk frekvenciasávban működnek kielégítően. A párhuzamos gerjesztésű kollineáris anten­náknál a sugárzó elemek helyes fázisú és amp­litúdójú gerjesztését egyetlen tápvonalon kiala­kított leágazások-, vagy mindegyik sugárzáshoz külön vezetett tápvonalak útján biztosítják. A párhuzamos gerjesztésű antennák előnye a jó apertara kihasználás, mert az anteninaelemek gerjiesztési amplitúdója mindéin antennaetomre nézve egyforma. A párhuzamos gerjesztésű kol-Ineáris antennák hátránya a gerjesztési pontok sokasága. További hátrány, hogy a sugárzóele­miek a tápvonallal káros csatolásba kerülnek. E káros csatolást külön esatolásmentes elemekkel lehet csökkenteni, azonban a csatolásmentesítő elemiek alkalmazása bonyolulttá teszi az anten­nát és a sávszélességet csöklkeniti. A találmány értelmében olyan kollineáris an­tennát kívánunk miegvalósítani, mely úgy a so­ros, mint a párhuzamos gerjesztésű kollineáris antennák előnyeit biztosítja és kiküszöböli mindkét anitennatípus fenteimlített hátrányait. A találmány szerinti megoldás lényege, hogy a párhuzamos gerjesztésű, egészhullámú dipó­lokból (felépített kollineáris antennánál az egészhullámú dSpolok egyik karjai megfelelő fázissebességre beállított 'tápvonal külső vezető-160458

Next

/
Thumbnails
Contents