160448. lajstromszámú szabadalom • Eljárás poromer anyagok előállítására

3 ]60448 4 szálas szerkezetű polimereket kapunk, minthogy nagy imoiekulasúlyú pc&nerek táivollétéfeen ol­dalként vagy eimiMóként teljesen vagy részben kristályosam, megdermedi iraanoolefinesen telítet­len monomereknek magukiban való poümerizá­dója sorám csupán gélszerű, rideg .termékek ike-Jetkeznek, amelyekben nincsenek szálas szerke­zetű részek. Monoctefónesen .telitetilen (monomerekként a találmány szerinti eljárásban (különösen alkal­masak 1—8, előnyösem 1—4 Baenatomios aüfcano­lok aflcriJ- és/vagy metakriJsavésizterei, továbbá 5 vagy 6 gyűrűszénatomos cikiloalkanolok vagy töbibértékiű, főiképp (két- •vagy háromértékű, 2—-6 saóraatamos alkoholok aktóL- és/vagy metakril­savészeterei, valamint akril- és/vagy metakril­savaimidok vagy azok Nnmetíitolvegyületei vagy azok N-mletíMétem 1—4 szénatomos alkoholok­ttcal. Ilyen alkalmas monomerek például az ak­ril- és ímetjaikrilsav, metü-, etil-, iwpropil-, n-hu­ö-, izobutil-, n-jhexil-, tíWdhlexiiiL- és 2-etilhexil­éterei, 2-háidroxietálakiriláít, 1—4-butándiol-«nano­akrilát, 34diór-2^'iickoxápTOpila(krilát, akrilamid, metaikrilaimid, N-metiilolflikrilainid, N-metiloimet­akrilaimM, N-^metiiLol-aíkriliaimid-nmetiléter és N­-ímetíM^nwtaikrMaimádHn^b^ A monoime­rek előnyösen alkalmazhatók (keverék alakjában is. Célszerű lehet toválbbá ia monomereknek 25 s%-ög terjedő részét akril- vagy imsfiakrilsavval helyettesíteni. Ha 'kemény, merev termékek előáMtáisa a cél, akkor a monomerek egészen 50%-ig helyettesíthetők akrii- vagy metakril­sawal. oxán, benzol és különösen víz, továbbá karba­miá. A monomerek emíuMóinak, illetve diszper­zióinak ieffiiasználáisa esetén azok előállítására a szokásos emulgálószerek és adott esetiben védő­kolloáidok hiasznéUratóík. Afljkaimas emulgátorok részletes isimertetését közli például Houban— —Weyl: „Methoden der orgainiiisicíhen Chemie", XIV/1 kötet ((Georg—Thieme—Verlag, Stuttgart, 1961), iáképp a 192—,208. oldalakon. Alkalmasak például aniomos emiulgátorok, mint a zsírsavak alkálisói, saivamyú zsáralkohol-kénsavésssterek al­káüisái, különösen a nátriuirnliauirilszuOíát, aflkil-és albari'kzulíonisavak alkáli- és ammómumsói, oxialkükarbonsavalk zsírsavakkal alkotott (kon­denzációs temekéinek sói, aminoadkilkarfoonsa­vak és különösen zsíralkoholok vagy alfcilfeno­lok 5—30, előnyösen 8—20 etiiénoxidmaradékot tartalmazó sziulfonált etüéinoxM^adduktijainiak az alkáüsói, továbbá kationos emulgátorok, mint alkáJaminoik, aril-, alkilariä- vagy ,gyaintaamdfnok sói és ikvaterner ammómumivegyületeik sói, máint az N-dodecüriN-<tómetilai]mnió^ Azon­kívül (nem-ionos emiuJgálóiszerek is alkatoazha­tók, például alküénoxidok, különösen etdlénoxid reakdlótermékei olyan zsdrAohoioikfcal vagy al-Mlfenolokfkal, amelyeknek az aJlkűilcsoportjai elő­nyösen 8—12 szénatomot tartalmaznak. A talál­mány szerinti eljárásban emulgátoirelegyek, pél­dáiul nem-ionos és amáonos emulgátorok keveré­kei is használhatók. Az emulgátortartalom a felsorolt emulgatoröktool általában 0,01—10 s%, előnyösen 0,1—3 s% a monomer és adott eset­ben emulgálit, illetve diszpergált nagy molekula­súlyú műanyagok teljes mennyisiégére számítva. Az oldott, emuiigáit, illetve diszpergált mono­merek mennyisége áltelálbain 0,5—30 s%, elő­nyösen 2—20 s°/o, a magy molekulasúlyú mű­anyagokat oldott vagy diszpergálit állapotban tartefaiazó vizes oMiaitra, emiuiziióra, illetve disz­perzióra vonatkoztatva. 2 Momoolefinesen telítetlen monomerekként al­kalmasaik toválbbá, különösen a fent felsorolt monomerekikel 'keverve, 2—18 szénaftomos alifás kairtooinsaivaikikal alkotott vinfllészterek, mint a vimflaeetát, viindlpropáonát, vinilMn-butirát, vinil­laurát és vámOiszitearát, továbbá 4—8 szénatomos alkoholok viniléterei, mint a vinihzobutíléter és vinil-n*oktléter, továbbá N-vinilvegyületek, mint az N-vainiillkaiprolaíktáni és N-vdial'kainba­minsav-etilészter, valamáint a vinilHorid és a vindMdénklorM, továblbá 8 vagy 9 szénatomos vináüaromés vegyületek, mint a sztirol vagy vi­mltoluolok, towáblbá vanilitáoéterek, mint a 2-vi­niltüöetainol. Etiléftesien telítietíien monomerekként az új el­járásban olyan anyagok is használhatók, ame­lyek a polimerizálható kettcAötésen kívül egy viagy több kromofor csoportot is tartalmaznak, például l-aanino-4-akráolamino-aintra!kinan-2--karbon®av-2'-prcpoxieti]!észter. A monomerek általában a termákíus polimeri­záció szokásos 'mhlbitoradt tartalbnaizhatják, mi­vel ezek rendszeriint nem zawairinafc. A monome­rek a találmány szerinti ejjiáráslbain oldott vagy emiulgált, diszpergált alakban aülkalimazihaták. A használt oldószerek előmyösen +50 °C és —25 °C között dermedjenek meg kristályosan. Al­katoas oMószerek péMiául ecetsav, dioxán, tri-A írendiszerint lOOOO-nél nagyobb molekulasú­lyú nagy molekulájú műanyagokkénit minden szintetikus magy imoliekiuilasúlyú polimer figye­lemlbe jöhet, ahogyain azok a szokásos poliimeri­zációs és polakondienaációs eljiárásokkal készül­nek, amennyiben vízben jégecetbem, dioxánban vagy ibenzolban oldlhaták vagy vízben diszper­gálhatók, illetve adott esetben előáliliításu.k so­rán oldott vagy diszpergált áűajpotban készíthe­tők. Alkalmasak például a következő vegyüle­tek homo- és/vagy kc^oäimerjei: mono- és/vagy diolefinesen telítetlen monomerek, például elő­nyösen 2—5 szénatomios mono- és diolefinek, például etilén, propilén, izotoutMen, foutadién, kOoroprén és izaprén, a^-etiléniesen telítetlen mono- vagy diiikanbomsaviak, különösen a 3—-5 szénatomosiafc, mint az akrillsav, metiakrilsiav,' maleinsaiv és itakonsav és/vagy ezek adott eset­ben szulbsztáituált aanidjaá, nitriljei és/vagy ész­terei, különösen 1—8 szénatomos aiffioaino'lokical, mint .például az akiril>- és metakrilsav metil-, etil-, propil-, n-butil-, terc-lbiuitlil-, n-hexil- és 2-etühexilészterei, továbbiá a dietil- és di-nn-bu­tilmaleiinát, afcrilaimdd, metekrilamiid és N-in-but-

Next

/
Thumbnails
Contents