160161. lajstromszámú szabadalom • Gyümölcsládaürítő berendezés

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGÁLATI TALÁLMÁNY Bejelentés napja: 1969. XI. 27. (MO—747) Közzététel napja: 1971. IX. 08. Megjelent: 1973. II. 28. 160161 Nemzetközi osztályozás : B 65 g 65/34; B 65 g 65/24 "V \ Feltaláló: Bazsika László oki. gépészmérnök, Budapest Tulajdonos: Mosonmagyaróvári Mezőgazdasági Gépgyár, Mosonmagyaróvár Gyümölcsládaürítő berendezés A találmány tárgya gyümölosládaürítő beren­dezés gyümölccsel teli ládák kíméletes, félauto­matikus kiürítéséhez, amelynek vázra szerelt billenőtengelye és ahhoz erősített ládaemelő­kerete van, a billen-tengelyre pedig egy korong van mereven rögzítve. A gyümölcs- és zöldségtermények: piaci áru­ként való előkészítésekor első lényeges műve­let a ládák kiürítése abból a célból, hogy a termény a további feldolgozás részére hozzá­férhetővé váljék. A feldolgozás általában gépso­rokon történik. A műszaki gyakorlatban igen sokféle ürítő­szerkezet ismeretes. A fenti célra azonban — figyelembevéve az itt felmerült különleges kö­vetelményeket — csak különleges üríitőberende­zések használhatók. Ismeretesek olyan ürítőszerkezeteik, amelyek­nek saját motonhajtásuk van és teljesen önálló gépegységet alkotnak. Ez a komplettség termé­szetesen magával vonja, hogy a gép lényegé­ben drágább lesz. A gyakorlat sokszor nem igényli a fent említett eseteikben a nagy tel­jesítményt, hanem mfegelégszik kisebb teljesít­ménnyel, de ugyanakkor olcsóbb gépi berende­zés alkalmazásával. A gyümölcsládaürítő gépek működésében igen fontos követelmény a kíméletesség, a tel­jesítménytől függetlenül. Nagy teljesítményű 10 gépek esetében az amúgy is magas gépi költsé­gek lehetővé tennék a kíméletesség és a jó mű­ködés biztosítása érdekében bonyolult megol­dások alkalmazását, ugyanakkor két vagy há­rom főnyi kiszolgáló személyzet is alkalmaz­ható nagyteljesítményű gépeknél. Kisebb telje­sítmények esetében a [kíméletesség biztosítása mellett fő célkitűzés lehetőleg meglévő gépré­szek felhasználása, ugyanaikkor a kézi művele­tek lehetőleg géppel való elvégzése a kezelő személyzet számának csökkentése érdekében. Ismeretes a 156 325 számú magyar szabadal­mi leírásból olyan gyümölcsládaibillentő gépi 15 berendezés, amely kézi beavatkozás melett a gyümölcsládák kiürítését célzó átbillentést tesz lehetővé. A berendezésnek vázra szerelt bille­nőtengelye és ehhez mereven hozzáerősített lá­datartó kerete van. A vázra a billenőtengellyel 20 megközelítően párhuzamos további tengely van elhelyezve, a billenőtengelyre pedig korong van mereven rögzítve. A billenőtengelyt hajtó kötél egyik vége ezen korong kerületén van rögzít­ve, másiik vége pedig a tengelyen forgatható-25 an elhelyezett dob körül van vezetve legalább két menettel, és a kötél szabad végén súly vagy megvezetés és fogantyú van elhelyezve. Ezen berendezés akkor előnyös, ha nehezen kiömlő termények kiürítéséről van szó, ami-30 kőris a berendezéssel a ikiömlés idejét annyira 160161

Next

/
Thumbnails
Contents