160082. lajstromszámú szabadalom • Hatóanyagként helyettesített benzol-származékokat tartalmazó rovarírtó-szer

MAGTAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 196®. XII. 28. (El—328) Amerikai Egyesült Államok-beli elsőbbségei: 1968. XII. 26. (787 281), 1969'. XI. 14. (877 019) Közzététel napja: 1971. VIII. 08. Megjelent: 1973. I. 31. 160082 Nemzetközi osztályozás: A 01 n 9/00 Feltaláló: Emmick Thomas Lynn vegyész, Greenfield Tulaj dános: Eli Lilly and Company, Indianapolis, Indiana állam, Amerikai Egyesült Államok Hatóanyagként helyettesített benzol-származékokat tartalmazó rovarirtószer A találmány tárgya újtípusú inszekticid ha­tóanyag csoport, amely oxigén tartalmú szufosz­tituenseket és legalább 11 szénatomos oldallán­cot tartalmazó helyettesített benzolszármazé­kokat foglal magában. Rovarok kipusztítására ismeretessé vált olyan hatóanyagok felhasználása, amellyel a rovaro­kat átváltozási (metamorf) szakaszaikban fiata­lító hormonokkal kezelik és így meggátolják azt, hogy a rovar a következő átváltozási sza­kaszba fejlődjön. Az ilyen kezelés azt eredmé­nyezi, hogy a rovarok nem érik el a teljes érettséget, ill. kifejlettséget. A fiatalító hormonként használt ismert ha­tóanyagok szerkezeti felépítését az I és II kép­letek szemléltetik. Fiatalító hormonszerű hatással rendelkező és szintetikus úton előállított vegyületeket ismer­tetnek a 67/5148 számú délafrikai szabadalom­ban. Ezeknek a vegyületeknek, hasonlóképpen a természetben előforduló hormonokhoz, nyilt szénláncú vázuk van. A szénvázat észter-, hidr­oxil-, halogén- vagy amino-csoport zárja le. Azt találtuk, hogy az alábbiakban ismertetett inszekticid hatású helyettesített benzolszárma­zékoknak szintén fiatalító hormoinszerű hatásuk van és alkalmazásukkal rovarpopulációk speci­fikus egyedeinek kifejlődése meggátolható, ha az illető egyedeket korai fejlődési szakaszban hatásos dózisban a találmány szerinti helyet-10 15 20 25 30 tesített benzolszármazékokkal kezeljük. A talál­mány szerinti vegyületek hatása akkor nyilvá­nul meg, ha a vegyületeket a rovarok elfo­gyasztják, vagy a még ki nem fejlett rovart a hatóanyagokkal érintkezésbe hozzuk. A találmány szerinti vegyületek szerkezetét a csatolt A általános képlettel szemléltetjük. E képletben a szubsztituensek jelentése a követ­kező : RÍ, R2 és R 3 szubsztituens 1—3 szénatomos al­kil-csoport, Zi, Z2 , Z 3 és Z 4 szubsztituens külön-külön hid­rogén vagy halogén, vagy 7^ és Z2 . vagy Z3 és Z 4 szubsztituens közösen oxigénatom vagy C—C kötés; Y szubsztituens fenil- vagy valamely (1)—(12) általános képletű helyettesített fenil­csoport, ahol R' metil- vagy etil-csoport, míg • R" hidrogén vagy 1—3 szénatomos alkil-csoport. A találmány szerinti rovarirtó készítmények valamely fentiekben definiált helyettesített ben­zol-származékot tartalmaznak. A rovarirtó ké­szítmények a fentiekben definiált helyettesí­tett benzol-származékon, mint hatóanyagon kí­vül még valamely vivőanyaggal is kombinálva lehetnek,' 160082

Next

/
Thumbnails
Contents