160039. lajstromszámú szabadalom • Eljárás 0-(2-nitro-4-alkoxifenil)-0-alkil-N-izopropilfoszforamido-tioátok és azokat tartalmazó herbicid szerek előállítására

MAGTAR ÍÍEPKÖZTARSASAG SZABADALMI LEÍRÁS 160039 ifÄl Nemzetközi osztályozás: C 07 f 9/24; A 01 n 9/36 «SFR» Bejelentés napja: 1969. X. 28. (BA—2301) ^^ Japáni elsőbbsége: 1968. X. 28. (Sho 43—78 424) .;'" '" -ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL Közzététel napja: 1971. VII. 29. Megjelent: 1973. I. 31. 2 Feltalálók: Sdhradcr Gerhard vegyész, Wuppertal-Cronenberg, Eue Ludwig biológu.-.. Kölm-Stammheirri, Hack Helmut biológus, Köln-Buchheim, Német Szövet­ségi Köztársaság, Hirane Seiichi biológus, Tokió, Aya Masahiro, biológus. Tokió. Kishino Shigeo biológus. Tokió. Fukazawa Nobuo vegyész, Toki". Japán Tulajdonos: Farbenfabriken Bayer Aktiengesellschaft cég, I Leverkusen, Német Szövetségi Köztársaság Eljárás 0-(2-nitro-4-alkoxifenil)-0-alkil-N-izopropil-foszforamidotioátok és azokat tartalmazó herbicid szerek előállítására A találmány új N-izopropil-foszforamidotio­atok előállítására szolgáló eljárásra és az azo­kat tartalmazó herbicid készítményekre vonat­kozik. A találmány szerinti eljárással előállítható 0-.(2-nitro-4-alkoxifenil)-0-alkil-J N-izopropil­-foszioramidotioátok az I általános képlettel rendelkeznek, ahol R és R' azonos vagy külön­böző jelentésűek lehetnek és 1—4 szénatomos alkilgyököket képviselnek. A 659 682 sz. angol szabadalmi leírásból is­mert, hogy a II általános képletű amidotiono­foszforsavészterek — ahol Rx alkilgyököt, Ra al­kilgyököt vagy hidrogénatomot és R3 alkil­vagy alkenilgyököt jelent, az egyik X nitrogyo­köt és a másik X hidrogénatomot vagy nitro­gyököt képvisel —: inszekticid és fungicid ha­tással rendelkeznek. A fenti angol szabadalmi leírás csak azt is­merteti, hogy ezeknek a vegyületeknek inszek­ticid és akaricid hatásuk van és ezért kárté­kony gombák növényeken való irtására hasz­nálhatók és porlasztható készítmények alakjá­ban alkalmazhatók.; A leírás. ; hem tartalmaz olyan példát, amely a hatékonyságukat szem­lélteti, sem olyan közlést, hogy ezek a vegyü­letek herbicid aktivitással rendelkezhetnek. Nem említik, hogy ezek a vegyületek a talaj kezelésére használhatók vagy hogy várható, hogy herbicid aktivitást mutatnak. A 3 074 790 sz. USA Szabadalmi leírás olyan vegyületekét, pl. 0^(2,4^diklórfenil)-0-metil-N­-izopropil-foszf orámidotioátot ismertét, ame­lyek herbicid tulajdonságokat mutatnak. Azt 5 találtuk, hogy ennek az amidotionofoszforsav­észternek bizonyos származéka különösen ki­tűnő herbicid aktivitással rendelkezik (78104/66 sz. japán szabadalmi bejelentés). Ez a szárma­zék a III képletű vegyület. 10 Most meglepődve tapasztaltuk, hogy ha az I általános képletű vegyületek, amelyek a III képletű vegyület alkoxigyökkel helyettesített származékai, herbicidként alkalmazva különö­sen kikelés előtt alkalmazva kitűnő hatással 15 irtják a gyomnövényeket és a haszonnövénye­ket egyáltalán nem vagy csak nagyon kis mér­tékben károsítják. Amint a fentiekben már említettük, • a talál-20 many azon a felismerésen alapszik, hogy az I általános képletű vegyületek herbicidként al­kalmazva kitűnő herbicid hatást mutatnak, kü­lönösen akkor, ha kikelés előtt kezeljük velük a talajt, bár inszekticid és fungicid hatásuk 25 általában rosszabb, mint a hasonló szerkezetű ismert vegyületeké. ; A találmány szerinti eljárással előállítható vegyületek különös" előnye, hogy nem károsít­ják a rizsnövényeket és a rizsföldeken eddig 30 alkalmazott herbicidekkel, pl. pentaklórfenollal 160039

Next

/
Thumbnails
Contents