159963. lajstromszámú szabadalom • Villamos áramkör megszakítására záró és kizárólag feszültség alatt, kézi beavatkozással nyitható szelep, különösen gáznemű közegek számára

MAGTAB NÉPKÖZTÁRSASÁG SZABADALMI Lf ÍRÁS SZOLGALATI TALÁLMÁNY 159963 #á.% Nemzetközi osztályozás • F 17 c 13/04 fwp Bejelentés napja: 1970. V. 07. (OA—452) -. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL Közzététel napja: 1971. VIII. 08. Megjelent: 1972. XII. 30. ff • ' '» •!*• Feltaláló: Piskóty Miklós szaktechnikus, Budapest Tulajdonos: Országos Kőolaj- és Gázipari Tröszt, Gáztechnikai Kutató és Vizsgáló Állomás, Budapest Villamos áramkör megszakítására záró és kizárólag feszültség alatt, kézi beavatkozással nyitható szelep, különösen gáznemű közegek számára A gázüzemű berendezésekre vonatkozó érvé­nyes előírások — biztonságtechnikai megfonto­lások alapján — világszerte megkövetelik olyan zárószerkezet beépítését, amely rendellenes üzem esetén megszünteti a gázellátást. Az ilyen 5 célra készült zárószerkezetek villamos, vagy pneumatikus működtetésűek lehetnek. A zárószerelvényekkel szemben támasztott kö­vetelmények a felhasználás célja szerint külön­bözőek. 10 Ha a zárószerkezet kizárólag biztonsági funk­ciót tölt be — például állandóan üzemelő ipari gáztüzelő berendezéseknél, vagy a légtérben a megengedettnél nagyobb gázkoncentrációt jelző 15 berendezés végrehajtó szervként történő felhasz­nálásánál — olyan félautomatikus, villamos se­gédenergiával működtetett szelepeket alkalmaz­nak, melyeknél a nyitás csak kézi beavatkozás­sal lehetséges, és az így kinyitott feszültség alatt 20 levő szerelvény mindaddig nyitva tart, amíg el­lenkező értelmű villamos jelet nem kap. A fenti célokra automatikus — villamos jelre nemcsak záró. hanem nyitó szerelvények helyett félautomatikus végrehajtó elemek — mágnes- 25 szelepek — alkalmazása két lényeges szempont­ból indokolt: — A félautomatikus szerelvény működtetésé­hez szükséges villamosenergia igény tört része a hasonló méretű automatikus szerelvényének. 30 — Lezárás esetén a tüzelőberendezés kezelő­jének mindenféleképpen ideje van — és egyút­tal fokozott mértékben ösztönözve van arra, hogy a lezárást okozó hibát megkeresse és elhá­rítsa és csak ezután állíthassa helyre a gázszol­gáltatást. Jelenleg villamos segédenergiával működtetett félautomatikus szerelvényként olyan mágnessze­lepeket alkalmaznak, melyeknél a nyitás fázisá­ban kar segítségével olyan helyzetbe emelhető a szeleptányér és az elektromágnes fegyverzetével — vagy mozgó magjával — mechanikus kapcso­latban levő szelepszár, ahol az elektromágnes már képes a fegyverzet és a hozzá kapcsolódó alkatrészek megtartására. Az elektromágnes áramkörének megszakítására az elektromágnes elenged, a szeleptányér saját súlya, vagy a rugó­erő hatására leesik és zárja a szélepet. Az általánosan használt megoldás legnagyobb hibája, hogy a nyitás fázisában kézzel működte­tett mechanikus erőátviteli szerkezettel a szelep mindenkor nyitható, függetlenül attól, hogy a villamos vezérlő rendszer engedélyezi a nyitást vagy sem. Így a biztonsági automatika elem pl. kitámasztással kivonható az automatika rend­szerből. Jelen találmány a félautomatikus szelepek ezen hiányosságát küszöböli ki. Olyan félauto­matikus szelepet ismertet, mely villamos áram­kör megszakadására zár, újbóli nyitása csak a 159963

Next

/
Thumbnails
Contents