159958. lajstromszámú szabadalom • Üzemeljárás oxidos magánércek vasoxid tartalmának és egyéb meddő részeinek elválasztására a magán-tartalom egyidejű dúsítása mellett

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGALATI TALÁLMÁNY Bejelentés napja: 1969. IV. 22. (NE—449) Közzététel napja: 1971. VII. 29. Megjelent: 1972. XII. 30. 159958 Nemzetközi osztályozás: B 03 c 7/06 Feltalálók: Horváth Tibor oki, vegyészmérnök, 90%, Veszprém, Dr. Király György oki. gépészmérnök, 10%, Budapest Tulajdonos: Nehézvegyipari Kutató Intézet, Veszprém Üzemeljárás oxidos mangánércek vasoxid tartalmának és egyéb meddő részeinek elválasztására a mangán-tartalom egyidejű dúsítása mellett Ismeretes, hogy a legtöbb magánércben, külö­nösen azokban, amelyek agyagos meddővel együtt fordulnak elő, az oxidos mangánérc rö­gök külső burka rendszerint goethit (alfa Fe2 0 3 -H 2 0) szerkezetű, viagy legalábbis goethit- 5 ben dús. Ez a goethites burok az agyagos meddő részek eltávolítására széles körben alkalmazott ellenáramú vizes koptató mosás és azt követő fajsúly szerinti dúsítás során általában nem kü­löníthető el a mangánérctől részben kemény, szí- 10 vós volta miatt, részben azért, mert nagyobb faj­súlya miatt az érckoncentrátumba kerül. A 879 231. lajstromszámú NSZK szabadalmi leírás elektrosztatikus szeparálási eljárást ismer- 15 tet anyag- és ásványkeverékek számára előszá­rítással, osztályozással, nedvességszabályozással és elektrosztatikus térben való mozgatással, va­lamint az anyagkeverék és az anyagmozgató szervek között hőmérsékletkülönbség tartásával. 20 Vizsgálataink szerint azonban ez az eljárás a mangánérc és a goethitben dús meddő szepará­lása esetén nem eredményez elég éles elválasz­tást. Találmányunk célja fizikai elven működő érc- 25 előkészítési üzemeljárás kidolgozása mosott oxi­dos mangánércek nagy vasoxidtartalmú goethi­tes, valamint mosással el nem távolítható egyéb, pl. kvarc, kalcit stb. darabos meddő részeinek éles szétválasztására, a mangánérc mangántar- %Q talmának egyidejű dúsítása és Mn : Fe arányá­nak növelése mellett. Találmányunk tárgya üzemeljárás oxidos mangánércek vasoxidtartalmának és egyéb meddő részeinek elválasztására a mangán tarta­lom egyidejű dúsítása mellett. Kísérleteink során megfigyeltük, hogy az el­választás élessége fokozható több elektromos mezőt tartalmazó olyan összetett elektroszta­tikus szeparátor alkalmazásával, melyben az el­ső szeparáló fokozatból származó kétféle frak­ciót, éspedig egyrészt a zömmel mangánérc szemcsékből, másrészt a zömmel meddő részecs­kékből (goethit, kvarc, kalcit stb.) álló frakciót egymástól elkülönítve, több, egymás után kap­csolt tisztító-szeparáló fokozaton vezetjük át és a közben nyert középterméket — az összetétel­től függően — vagy a rendszer elejére, vagy az összetételnek megfelelő tisztítófokozatba adagol­juk vissza. A találmány szerinti üzemeljárás lényege te­hát, hogy mind a mangánércet, mind a goethites meddő frakciót több, egymás után kapcsolt sze­paráló elektromos mezőn vezetjük át egymástól elkülönítve és a keletkezett középtermékeket, összetételüktől függően, vagy a rendszer elejére, vagy az összetételnek megfelelő tisztító fokozat­ba tápláljuk vissza. 159958

Next

/
Thumbnails
Contents