159938. lajstromszámú szabadalom • Berendezés erő- és nyomatékkompenzációs pneumatikus automatika elemek, különösen pneumatikus teljesítményerősítők rezgésmentesítésére

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGALATI TALÁLMÁNY Bejelentés napja: 1967. V. 12. (MA—1713) Közzététel napja: 1971. VII. 29'. Megjelent: 1972. XII. 30. 159938 Nemzetközi osztályozás: F 15 c 1/00 Feltalálók: Dr. Boros Aindor oki. gépészmérnök, Helm László oki. gépészmérnök. Mohácsi János technikus, Budapest Tulajdonos: MTA Automatizálási Kutató Intézet, Budapest Berendezés erő- és nyomatékkoinpenzácics pneumatikus automatika elemek, különösen pneumatikus teljesítményerősítők rezgésmentesítésére A folyamatszabályozásban igen elterjedten al­kalmazott pneumatikus teljesítményerősítőknek — mint ismeretes — két alaptípusa használatos: a) folyamatos működésű és b) szakaszos működésű (légfogyasztású) erősí- 5 tők. . A folyamatos működésű teljesítményerősítők hátránya, hogy üzemük során állandóan táple­vegőt fogyasztanak, emiatt használatuk költsé­ges. Alkalmazásukat főleg csak az indokolja, 10 hogy rezgéshajlamuk kisebb, mint az egyébként igen jó műszaki tulajdonságokkal rendelkező és gazdaságos üzemű szakaszos működésű erősítő­ké. Ezen utóbbiak tulajdonsága, hogy táplevegőt csak akkor fogyasztanak, ha a hozzájuk kap- 15 csolódó tárolót töltik. A szakaszos működésű erősítők hátránya, hogy viszonylag magas frek­venciás öngerjesztett rezgésekre igen hajlamo­sak. Az öngerjesztett rezgések megjelenése nem­csak azért kellemetlen, mert a belső alkatrészek 20 a szapora ütközések folytán rövid idő alatt tönk­remennek, hanem a munkapont beállítása sem stabilizálható, továbbá a rezgések tovaterjednek a szabályozókör többi eleme felé, ahol még szá­mos nem kívánt kísérőjelenséget okoznak. 25 A szóban forgó rezgések mechanikus erede­tűek, és frekvenciájuk általában — konstrukciós paraméterek függvényében — a 100—800 Hz-es sávba esik. A rezgések mechanikus eredetéből sn következően szinte önként adódik, hogy azok csillapítását, illetőleg megszüntetését leggyak­rabban mechanikus úton oldják meg. Ezen mód­szerek közül igen elterjedtek a következők: 1. Csillapítás az erősítőben levő, egymástól látszólag független, de egymásra közvetve visz­szaható rezgőrendszerek rezgésjellemzőinek egy­máshoz viszonyított relatív elhangolása útján. (Pl. tömegarányok, rugóállandók stb. megváltoz­tatása.) 2. Folyadékos csillapítóelem alkalmazása. 3. Félmechanikus csillapítás, melynek lényege, hogy a visszacsatolt teljesítményerősítő vissza­csatolási körében pneumatikus RC tagot (tago­kat) helyeznek el, de ezen utóbbi pneumatikus tároló terében kialakuló nyomást arra használ­ják fel, hogy a kimeneti nyomás kialakításában részt vevő aktív elemet (pl. tápoldali szelepet) közvetlenül befolyásolják, ezáltal — amint az szükséges — több vagy kevesebb levegőt bocsás­sanak a kimeneti térbe a táphálózat felől, így a rezgések megszűnjenek. Az RC tagok alkalmazá­sának ez a módja általában ismertnek mondha­tó. (Pl. Frede W. E. magyar nyelven is megjelent könyve.) Tapasztalatok azt mutatták, hogy az 1. pont­ban ismertetett megoldás gyakran igen nagy, vagy éppen megvalósíthatatlan méreteket ered­ményez. A 2. pontban leírt módszernél nem ke-159938

Next

/
Thumbnails
Contents