159911. lajstromszámú szabadalom • Relészelep járművek nyomóközeggel működtetett berendezéseihez, különösen fékberendezéseihez

MAGVAK NEPKüZrARSASAG ORSZÁGOS fALAUUÄNYl HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGALATI TALÁLMÁNY Bejelentés napja: 1968, XII. 22. (JA—563) Közzététel napja: 1971. VII. 29. Megjelent: 1972. XI. 30. 159911 Nemzetközi osztályozás: B 60 t 15/12 •í , If '*H» Feltaláló: Gergely Tibor oki. gépészmérnöki Budapest Tulajdonos: Autóipari Kutató Intézet, Budapest Relészelep járművek nyomóközeggel működtetett berendezéseihez, különösen fékberendezéseihez A találmány relészelep myomóközeggel, első­sárban sűrített levegővel működő rendszerei­hez, különösen járművek fékberendezéséhez;. Ismeretes, hogy a nyomóközeggel, de külö- 5 nősen a sűrített levegővel működtetett rendsae­íeknéi a működtetés kezdete és az alkalmazott muakaberendezések munkavégzésének beindu­lása között, a rendszer felépítésétől függően, időkésedeleni áll fenn. Ez az időkésedelem bi- jo zonyos rendszereknél, így pl. járművek fék­rendszerénél, döntően befolyásolja a fékberen­dezéssel megvalósítható hatásosságot. A reié­szelepelk alkalmazásának ezért az a eélja, hogy a munkiaberendezések nyomóközeggel való fel- 15 töltésének idejét jelentősen lecsökkentse. A korszerű relészelepektől azonban nem csak azt kívánják, hogy a munkaberendezések gyors feltöltését biztosítsák, hanem azt is, hogy azok igen gyors ürítését is lehetővé tegyék, anélkül, 2 o hogy e célra külön szerelvényt, pl. gyorsoldó szelepet iktatnának a rendszerbe. A relészelepek szokásos kialakításánál, amely a fenti követelményeket kielégíti, valamilyen vezérlőtagot alkalmaznak, amelynek felületére 2 5 hat egy vezérlő nyomás- A nyomás hatására elmozduló vezérlő tag működtet egy kettős sze­lepet, amelynek beömlő szelepe a tartálynyo­mást tartalmazó teret összeköti a munkaberen­dezéshez csatlakozó térrel. A relészelep ily mó- 30 don három, egymástól elkülönített térrel ren­delkezik: Az első a légtartállyal, a második a munkaberendezéssel, a harmadik pedig a ve­zérlőrendszerrel áll összeköttetésben. A relésze­lepek működésekor mindhárom térben nyomás uralkodik és a szelep működésének jósági foka azzal jellemezhető, hogy ezek a nyomások egy­máshoz képest mennyire azonosak, ill. meny­nyire térnek el egymástól. A legjobb hatásfokkal azok a relészelepek dolgoznak, amelyeknél a vezérlőnyomás hatá­sára a munkaberendezésekben ugyanakkora nyomás alakulhat ki, mint amekkora a vezér­lőnyomás. Ezt a feltételt általában csak azok a szelepek tudják kielégíteni, amelyekcné1 a ve-^ zérlőtágnak a vezérlőnyomás által terhelt hasz­nos felülete nagyobb mint a munkiahenger.ek­ben kialakuló nyomás által terheit, a vezérlő­tag ellenkező oldalát képező hasznos felület. A számos ismert megoldás ezt a feltételt vagy nem elégíti ki, vagy ha igen, úgy csak meg­lehetősen bonyolult módon. A találmány olyan relészelep, amely a fen­tebb leírt követelményeket az ismert megoldá­soknál jóval egyszerűbb módon, teljes mérté­kig kielégíti. A találmány ezt azzal biztosítja, hogy a többterű házban elhelyezkedő kettős­szelepet működtető vezérlőtagnak a megfelelő csatlakozás útján a szelepházba vezetett vezér­lőnyomás által terhelt felülete, a munkaberen-159911

Next

/
Thumbnails
Contents