159844. lajstromszámú szabadalom • Eljárás felületek kezelésére vizes poliuretán- diszperziókkal

SZABADALMI 159844 MAGYAK NÉPKÖZTÁRSASÁG LEÍRÁS A. Nemzetközi osztályozás: eßfo Bejelentés napja: 1969. IV. 28. (BA—2204) C 08 g 41/00 ^fef^P ^^ Német Szövetségi Köztársaság-beli elsőbbsége: 1968. V. 03. (P 17 69 302.6) >' ORSZÁGOS Közzététel napja: 1971. VIII. 08. •v TALÁLMÁNYI HIVATAL Megjelent: 1972. XII. 30. Feltalálók: Dtr. Zorn Bruno, Köln-Flitterd, Dr. Dieterich Dieter, Leverkusen, Kowalewski Karl Heinz, Leverkusen, Német Szövetségi Köztársaság Tulajdonos: Farbenfabriken Bayer AG., Leverkusen, Német Szövetségi Köztársaság Eljárás felületek kezelésére vizes poliuretán-diszperziókkal 1 A találmány tárgya eljárás felületek keze­lésére kationaktív poliuretánok vizes diszper­zióival. Különböző felületeknek, mint bőrök vagy mű­bőrök felületének bevonatrétegétől vagy fini­sétől az esztétikai követelmények kielégítése mellett elvárják a jó kopásállóságot és az is­mételt ráncolással és gyűréssel szembeni ellen­állást is. A két utóbbi követelménynek ugyan­az a bevonatréteg vagy finis nehezen tud egy­szerre eleget tenni, mivel a két említett tulaj­donság ellentétes követelményt jelent. Különö­sen vifes bevonatréteg-rendszerekkel volt nehéz eddig ezt a problémát kielégítően megoldani. Azt találtuk, hogy kimagaslóan jó gyűrés- é* kopásállóságú bevonatréteget kapunk, ha a bőrt vagy műbőrt kationaktív poliuretánok vizes diszperzióinak, legalább 3 metilol-csoporttal ren­delkező metilolvegyületek vizes oldatait, mint főkomponenst tartalmazó keményítőszereknek — ezekben a metilol-csoportok rövidszénláncú egyértékű alifás alkoholokkal lehetnek átérez­ve — és savaknak vagy savként reagáló ve­gyületeknek a keverékével vonjuk be vagy finiseljük, és a keverékben a pohuretán-kemé­nyítőszer súlyarányt száraz anyagra számítva 100 : 25 és 100 :100 közötti, előnyösen 100 : 35 és 100 :60 közötti értékre állítjuk be. A találmány szerinti eljáráshoz szükséges vizes poliuretán-diszperziók előállításához azok 10 15 20 25 36 a poliuretánok alkalmasak, melyek a szokásos nagyobb molekulájú poliésztereken, poliészter­amidokon, végcsoportként hidroxi-csoportokat tartalmazó poliétereken, poliizocianátokon és adott esetben lánchosszabbítószereken alapul­nak, és kvaterner ammónium-csoportokat tar­talmaznak, amelyek a poliuretánoknak egy bi­zonyos hidrofil jelleget adnak, mindenekelőtt azonban annak lehetőségét biztosítják, hogy az anyagból emulgeátarok és nedvesítőszerek fel­használása nélkül vizes diszperziókat, ill. mo­lekula-asszociátumok átlátszatlan kolloid olda­tát lehessen képezni. Ilyen kationos poliuretánokat például oly módon állítunk elő, hogy a poliuretán előállí­tásához legalább egy olyan komponenst hasz­nálunk, mely bázisos tercier nitrogénatomokat tartalmaz, és a kapott poliuretánt, mely bázisos tercier nitrogénatomokkal rendelkezik, alkilező­szerekkel és/vagy szervetlen, ill. szerves savak­kal reagáltatjuk. Elvileg közömbös, hogy a bá­zisos nitrogénatomok a poliurétánnmolekula melyik részén helyezkednek el. Kiindulhatunk azonban olyan poliuretánokból is, melyek kva­ternerezhető reakcióképes halogénatomokat tar­talmaznak, és ezeket tercier aminokkal reagál­tatjuk. Előállíthatunk továbbá poliuretánokat láncfelépítő kvaternerezéssel is, például 2 izo­cianát-csoportot tartalmazó vegyületekből és 159844

Next

/
Thumbnails
Contents