159833. lajstromszámú szabadalom • Eljárás nemesfém-redukáló mintázat előállítására

MAGYAR NÉPKÖZTA BS AS ÁG ; ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1969. IV. 08, (WE—398) Amerikai Egyesült Államok-beli elsőbbsége: : 1968, IV. 09. (719 976) Közzététel napja: 1971. VII. 02. Megjelent: 1972. XII. 30. 159833 Nemzetközi osztályozás : C 23 c 3/02 /,. Feltalálók: De Angelo Michael Anthony-mérnök, Hamilton Square, Sharp Donald Jex mérnök, Trenton, , Amerikai, Egyesült Államok Tulajdonos: Western Electric Company Incorporated, New York, N. Y., Amerikai Egyesült Államok Eljárás nemesfém-redukáló mintázat előállítására í A találmány tárgya eljárás nemesfém-redu­káló mintázat előállítására fényképészetihez hasonló módon, amellyel egy szubsztrátumon olyan mintázatot lehet előállítani, amely a min­tázatra nemesfémet tud redukálni és ez a re- 5 dukált nemesfém felhasználható például re­dukáló katalizátorként önkatalizáló árammentes plattirozo folyamatoknál. Ilyen módon szorosabb értelemben a talál- 10 mány olyan közbenső termék gyártására vo­natkozik fényképészetihez hasonló technikával, .. amely árammentes plattirozo eljárásnál hasz­nálható fel fém mintázat, például villamqs, nyom­tatott áramkörök előállítására. Leírásunkban a 15. továbbiakban a villamos áramot felhasználó be­vonási eljárástól, a galvanizálástól („electropla­ting") való megkülönböztetésül az áramot nem alkalmazó eljárást „árammentes plattirozás"­naki („electeoless plating") fogjuk nevezni. 20 i Alábbiakban ismertetjük a korábbi ismert műszaki szintet. Az ún. nyomtatott áramkörök alkalmazásá­nak gyakorisága az utóbbi időben nagymér­tékben megnövekedett. Az ilyen nyomtatott 25 áramkörös lapok előnyeit nem kell felsorol­nunk, mert azok jól ismertek. Ugyancsak jól ismertek különböző módszerek fémmintázatok előállítására szubsztrátumokon, amelyeket nyomtatott áramkörös lapok céljára állítanak ?o elő. Ezeknél a módszereknél egyedül, vagy kü­lönböző kombinációkban, pozitív és negatív nyomdai eljárásokat, pozitív és negatív se­lyemraszteres,,eljárásokat, pozitív és negatív maratási,, technikát, galvanizálást, valamint árammentes plattirozást használnak. Az árammentes plattirozás nagy népszerű­ségre tett, szert a terület számos szakemberé­. nél, és valójában — legalábbis kezdetleges for­mában — ismeretes volt már .1954 előtt is (lásd az árammentes nikkel plattirozás tárgyában tartott szimpóziumról kiadott közleményt: „Symposium on Electroless Nickél Plating", amelyet az American Society for Testing Ma­terials, adott ki az „ASTM Special Technical Publication" 1959. novemberi 265. számában). Az árammentes plattirozás általában szüksé­gessé tesz egy ún. érzékenyítő vagy katalizáló lépést, amelynek folyamán a szubsztrátum fe­lületét, amelyet árammentes plattirozás útján kívánnak fémmel bevonni, egy anyaggal von­ják be, általában egy fémsóval. Ez a fémsó s plattirozott fémet árammentes fürdőből redu­kálni tudja anélkül, hogy villamos áramot kellene használni. Az ilyen anyagokkal (ezeket az alkalmazott anyagokat katalizátornak vagy érzékenyítőnek nevezik) való érzékenyílésre vagy katalizálásra azért utalunk ezzel a meg­nevezéssel, mert az ilyen anyagok rendesen 159833

Next

/
Thumbnails
Contents