159825. lajstromszámú szabadalom • Kapcsolási elrendezés impulzus jelek egyes jellemzői alapján való kiértékelésének foganatosítására

MAGYAR N&PKÖZTASSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1968. VIII. 18. (VA—1273) Közzététel napja: 1971. VI. 04. Megjelent: 1972. XI. SO. 159825 Nemzetközi osztály: H 03 k 5/18; H 03 k 5/20 AmAT*^ ttlsiúni ^ Vajda János oki. elektromérnök, László Antal oki. elektromérnök, Gondos József technikus, Budapest Kapcsolási elrendezés impulzus jelek egyes jellemzői alapján való kiértékelésének foganatosítására í Zajban levő jelek zajtartalmáinak csökkenté­sére ezideig is egyik ismeretes megoldás az időkésleltetéssel való összegezés. Egyfokozatú ilyen késleltetett összegező áramkör — a kés­leltetési időhöz tartozó korreláció mértékétől 5 függően — maximum 3 dB-es jel/zaj viszony nyereséget biztosít. Az „integrátor áramkörök" elnevezésen ismert többfokozatú késleltetett összegező áramkör dB^ben megadott jel/zaj vi­szonya optimális esetben logaritmikus össze- 10 függés szerint nő. Hátrányos tulajdonsága az integrátor áramköröknek, hogy csak periodiku­san ismétlődő jeleknél, vagy megegyező impul­zus időközökkel rendelkező pulzuscsomagokmái alkalmazható a zajban levő jelek kiemelésére. 15 Találmányunk szerinti megoldás alkalmas a jelek -polaritás, alak, valamint szélesség szerin­ti kiértékelésére, úgy, hogy a kimeneten azon bemenő jelek hoznak létre kimenő jelet, me- 20 lyek előre meghatározott paraméterűek. A kap­csoláson a zajoknak csak azon része jut ke­resztül, mely véletlenszerűen teljesíti az átvi­endő jel előre meghatározott paramétereit Ezen új kapcsolási elrendezés, az integrátorok- 25 hoz képest nagyobb mérvű jel/zaj viszonyon túlmenően olyan előnyökkel is rendelkezik, hogy időben ismert — nemcsak periodikus, ha­nem — bármilyen eloszlású jelek kiértékelé­sére is alkalmas. Az áramkör működési leírá- 30 sában szereplő impulzus idő jelölések az 1. ábra szerintiek; ahol a felfutási időtartam; A ti, az impulzus tető időtartama to, a lefutási idő­tartam pedig At%. Az elektromos jelek időbeli szélességük sze­rinti kiértékelésére alkalmas áramkör elrende­zése a 2. ábrán van feltüntetve. Az elrendezés kimenetén a bemenőjelek közül csak azok hoz­nak létre kimenőjelet, amelyeknek időbeli szé­lessége to és a to + A ti + Ati intervallumba tartoznak. A to-nál rövidebb — és a to + A ti + + A Í2-nél szélesebb — idejű impulzusok a ki­meneten nem idéznek elő kimenőjelet. A 2. álbra szerinti időszelektor elrendezés elvi mű­ködése — a fentieket is figyelembevéve —- az alábbiak szerinti: Az elrendezés minden esetben csak egypola­rit-ású bemenőjelek kiértékeléséit végzi. A 2. ábra szerinti kapcsolás pozitív polaritású be­menőjelek kiértékelésiére alkalmas. Ha a be­menőjelben vegyes polaritású komponensek sze­repelnek, akkor a 11 polaritásszelek tort kell közvetlen az A bemenet után kapcsolni. A 2. ábra szerinti elrendezés Ä bemenetéről a pozi­tív polaritású kiértékelendő jel az 1 késleltető áramkörre van vezetve, amely áramkör a raj­ta levő jel időbeli szélességének meghatározá­sához A te, to;zft2 időtartamoknak megfelelően megcsapolásokkal van ellátva. Az 1 késleltető áramkörön az I kezdeti, a II és III közbenső, 159825

Next

/
Thumbnails
Contents