159718. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés szininformáció átvitelére

MAGTAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1966. VII. 26. (El—254) Svájci elsőbbsége: 1965. VII. 27. (10 511/65) Közzététel napja: 1971. VII. 02. Megjelent: 1972. X. 31. 159718 Nemzetközi osztályozás: H 04 n 9/02 tänmtt \>" ff/d PB * Tesler Vladimir Efimovdch mérnök, Moszkva, Szovjetunió Eljárás és berendezés színinformáció átvitelére A találmány tárgya eljárás és berendezés színinformáció átvitelére, amelynél a világos­ságjel frekvencia tartományában fekvő színse­gédvivőt fázisban és amplitúdóban moduláljuk és a színességinformációt a televízió csatornán 5 való átvitel céljára az adóoldalon egy kódoló­ban képezzük és ún. vivő elnyomásos kvadra­túramodulációt alkalmazunk. Az ismert kompatibilis színes televízió rend- 10 szereknél a színinformáció átvitelére a színse­gédvivőnek színességjelekkel történő modulálá­sára és demodulálására különböző eljárásokat használnak. A színsegédvivő használatban levő különböző modulációs eljárásainak az összetett 15 színes' televízió jeleknek hírcsatornán való át­vitelénél, illetőleg a televízió adások tárolásánál az alábbi követelményeket kell kielégíteniük. Biztosítani kell színben helyes képátvitelt a szín­segédvivő jelet zavaró fázismoduláció esetén is; 20 a színességjelnél nagy érzéketlenséget kell biz­tosítani a zavarokkal szemben; jó kompatibi­litás szükséges (a színsegédvivő által okozott zavaró jel kevéssé legyen látható a fekete-fehér televízió vevőkészülék képernyőjén, a színes 25 adás vételélén); a rendelkezésre álló átviteli csatornák kihasználása a lehető legjobb legyen valamennyi szükséges információ átvitelénél: a vevőben levő színesség áramkörök (a színse­gédvivő dekóderének) egyszerűsítése. 30 Ismereteink szerint ma még nincs olyan szí­nes televízió rendszer, amely ezen valamennyi követelményt egyidejűleg kielégítené. A zavarállóság szempontjából a színsegédvivő számára a különbség-kvadratura-modulació te­kinthető a legkedvezőbb modulációs fajtának. Az ismert egyidejű színes televízió-rendsze­reknél, amelyekben a színsegédvivőnél kiegyen­lített kvadratúramodulációt alkalmaznak, az összetett színes televíziójelbe különleges szín­szinkronozó jelet vezetnek, amelyet a referen­cia-színsegédvivŐnek nulla-fázisszöggel lefolyó 10—12 rezgéséből álló rezgéssorozata képes és amelyeket a sorkioltó impulzusok időtartama alatt visznek át. A vevőben ezt a színszinkro­nozó jelet a színsegédvivő kvarcgenerátorának (helyi oszcillátorának) szinkronizálására hasz­nálják, amelynek rezgései a színessógjellel (a kvadratúra-modulált színsegédvivővel) együtt fázisdetektorokra, például szinkrondetektorok­ra jutnak, amelyekben a modulációs jeleket kapják. A vevőben a fázisdetektorra vezetett jelek lényegileg tehát nem csak összetételükben kü­lönböznek, hanem a fázistorzításokban is, ame­lyek az összetett színes televíziójelnek az át­viteli csatornán való áthaladásánál következnek be. A modulált színsegédvivő színinformációja álta­lában viszonylag széles, kb. 3 MHz szélességű 159718

Next

/
Thumbnails
Contents