159643. lajstromszámú szabadalom • Súlykiegyenlítéses állvány különböző készülékekhez, különösen filmfelvevő és televíziós kamerákhoz

159643 ző készülékekhez, különösen filmfelvevő és te­levíziós kamerákhoz — oly módon van kiala­kítva, hogy az állvány mindegyik lába lega­lább két darab, egymással hegyesszöget bezáró és a hegyesszög csúcspontjában egymással me­reven összekapcsolt, axiális irányban telesz­kópszerűen szétnyíló és összecsukódó lábszár­ból áll, e lábszárak egymás fölött minden lá­bon belül egy-egy függőleges síkban helyez­kednek el, a fölső lábszárak az állvány fejlap­jához, az alsó lábszárak pedig az állvány alsó lapjához relatív szögelfordulást megengedő mó­don kapcsolódnak, az állvány fejlapja és alsó lapja között — az állványra fölszerelt fölvevő berendezés vagy más készülék tetszőleges ma­gasságú helyzetében egyensúlyban levő nyomó­erőt kifejtő — rugalmas erőtároló rendszer, például nyomórugó van elhelyezve. A találmány szerinti súlykiegyenlítéses áll­vány legfőbb előnye, hogy lényegesen kisebb súlyú és könnyebben kezelhető az eddig ismert háromlábú állványoknál, amellett pedig rendel­kezik a hajtóművel ellátott költséges és nehéz állványok minden kedvező tulajdonságával anélkül, hogy az ott alkalmazott drága és bo­nyolult kialakításra szükség lenne. A találmányt kiviteli példa kapcsán rajzok alapján világítjuk meg közelebbről. A mellé­kelt rajzokon az 1. ábra a találmány szerinti súlykiegyenuté­ses állvány vázlatos perspektivikus képe, a i2. ábra a háromlábú állvány valamelyik lá­bának geometriai viszonyait bemutató semati­kus rajza. Az 1. ábrán látható súlykiegyenlítéses áll­vány mindegyik 1 lába két-két teleszkópszerű­en szétnyíló és összecsukódó 2 és 3 lábszárból áll, amelyek egymással hegyesszöget zárnak be, és a hegyesszög csúcspontjában valamilyen 8 összekötőelem segítségével egymáshoz mereven kapcsolódnak. Ennék következtében mindegyik 2 és 3 lábszár hossza változtatható az 1 lábon belül egymástól függetlenül, és oly módon, hogy az egymással bezárt hegyesszög nagysága állandó marad. Az állvány valamennyi 1 lábának 3 fölső lábszára az állvány 4 fejlapjához, a 2 alsó láb­szára pedig az állvány 5 alsó lapjához csukló­san csatlakoznak, és így a 4 fejlapba illetve az 5 alsó lapba becsatlakozó lábszár e csatlakozási pontokban el tud fordulni. A 4 fejlap és az 5 alsó lap között egy előfeszített 6 nyomórugó helyezkedik el, amelyen belül valamilyen 7 ve-10 20 25 30 35 40 45 50 zetőszerv foglal helyet. Ez gondoskodik arról, hogy az állvány 4 fejlapja és 5 alsó lapja egy­mással párhuzamosan, és az állvány függőleges tengelyére merőlegesen tudjon elmozdulni. A 6 nyomórugó a 4 fejlapot és az 5 alsó lapot egymástól a 6 rugó hatására eltávolítani igyek­szik, amely azonban csak úgy lehetséges, ha a 4 fejlap nagyobb mértékben, az 5 alsó lap pe­dig kisebb mértékben mozog fölfelé. Ezt a jelenséget szemlélhetjük a 2. ábrán, amelyből látható, hogy ha a 10 fölső lábszár a 11 helyzetbe jut, akkor vele egyidejűleg a 9 alsó lábszár a 12 helyzetet veszi föl, mivel a két lábszár közötti hegyesszög nagysága min­dig változatlan marad. Tekintettel arra, hogy az AA' távolság nagyobb, mint a BB' távolság, azért a két lábszárnak az állvány fejlapjához és alsó lapjához csatlakozó támadási pontja egymástól relatív eltávolodott, melynek követ­keztében a 6 nyomórugó feszítőereje lecsökken. Látható tehát, hogy e támadási pontok egy­mástól való távolsága, vagyis a 6 rugó befo­gási hossza az állvány magasságának függvé­nye ugyanúgy, mint a 4 fejlapra szerelt ka­mera vagy készülék súlya is meghatározott ru­góerőt vált ki. Ezek az összefüggések nem li­neárisak, de a rugó karakterisztikáját a szer­kezeti adatok és a kamerasúly ismeretében is mert módon meg lehet választani. Szabadalmi igénypont: Súlykiegyenlítéses állvány különböző készü­lékekhez, különösen filmfelvevő és televíziós kamerákhoz, azzal jellemezve, hogy az állvány mindegyik lába (1) legalább két darab, egy­mással hegyesszöget bezáró és a hegyesszög csúcspontjában egymással mereven összekap­csolt, axiális irányban teleszkópszerűen szétnyí­ló és összecsukódó lábszárból (2, 3) áll, e láb­szárak (2, 3) egymás fölött minden lábon (1) belül egy-egy függőleges síkban helyezkednek el, a fölső lábszárak (3) az állvány fejlapjához (4), az alsó lábszárak >(2) pedig az állvány alsó lapjához (5) relatív szögelfordulást megengedő módon kapcsolódnak, az állvány fejlapja (4) és alsó lapja (5) között — az állványra fölszerelt fölvevő berendezés vagy más készülék tetsző­leges magassági helyzetében egyensúlyban levő nyomóerőt kifejtő — rugalmas erőtároló rend­szer, például nyomórugó (6) van elhelyezve. 2 rajz, 2 ábra A kiadásért felel: a Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó igazgatója. 7207542. Zrínyi (T) Nyomda, Budapest V., Balassi Bálint utca 21—23. 2

Next

/
Thumbnails
Contents