159382. lajstromszámú szabadalom • Eljárás spektrométeres ellenőrző etalon előállítására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRS AS ÁG ORSZÁGOS IALÄLMÄNYI HIVATAL SZABADALMI LEI Im £% «P SZOLGALATI TALÁLMÁNY Bejelentés napja: 1970. III. 27. (VA—1333) Közzététel napja: 1971. II. 06. Megjelent: 1972. V. 31. 159382 Nemzetközi osztályozás: C 22 c 35/00 Feltalálók: Sasvári István oki. kohómérnök, Répás Pál oki. vegyészmérnök, Éles László oki. kohómérnök, Gegus Ernő oki. vegyészmérnök, Budapest Tulajdonos: Vasipari Kutató Intézet, Budapest Eljárás spektrométeres ellenőrző etalon előállítására A találmány olyan metallurgiai eljárás, amely­lyel meghatározott számú garantált elemet tar­talmazó, homogén összetételű spektrométeres ellenőrző etalon állítható elő, ötvözetlen, gyen­gén és erősen ötvözött acélok spektrométeres 5 vizsgálatához. A vas és színesfémek vegyelemzéséhez hasz­nált ún. nedves eljárásokat fokozatosan kiszo­rítják a különböző elven működő készülékes 10 eljárások. A hazai kohóiparban is elterjedtek a spektrométeres eljárások, amelyékkel gyorsan és viszonylag kis költséggel lehet meghatározni a vas- és acélgyártáshoz szükséges elemeket. A vákuiümspektroszkópiai elven működő ké- 15 szülékek beállítása és hitelesítése a vizsgált öt­vözetekkel azonos összetételű homogén minta­anyaggal, az ún. etalonnal történik. A „stan­dard" mintaként használt etalonok garantált ele­meire vonatkozóan igen nagyfokú a homogeni- 20 tási követelmény. A spektrométeres etalon általában 30—35 mm átmérőjű henger alakú próbatest, amely az acél, a nyersvas, vagy a fém jellegzetes, lépcsősen 25 növekvő, vagy csökkenő értékű alkotóeleiméit tartalmazza. Több tagból álló sorozatokat hasz­nálnak az elemzőkészülékek beállításához. A spektrométeres etalonokat nyugati tőkés országokból lehet beszerezni. A különféle gyárt- SQ mányakhoz szükséges etalonválaszték beszerzé­se körülményes és drága. Az etalonok a vizs­gálatok során elhasználódnak, mert a szikráz­tatott munkafelületét köszörüléssel kell újra használhatóvá tenni. Az etalongyártásról a külföldi irodalom kevés adatot közöl. Egy ame­rikai folyóiratban* megjelent tanulmány fog­lalkozik az etalonok minősítésével és bevizsgá­lásával. Itt röviden kitérnék az etalonanyag előállítására is. Az acéletalon alapanyagot 1 t-ás indukciós kemencéből gyártják. Egyetlen lapos tuskót öntenek. A tuskót lekovácsolják 1 : 4-es lapos buga méretre. A tuskó középső, kb. V'i mennyiségét kivágják és eldobják. A megma­radt két fél tuskóból, miután a fej és láb­részeket ugyancsak eltávolították, 5,56 mm, illetve 31,75 mm átmérőjű koracélt hengerel­nek, hőkezelik, csiszolják és darabolják. Más irodalmi közlésiből hasonló jellegű etalongyár­tásra lehet következtetni, azaz a leöntött na­gyobb méretű tuskó kisebb, homogénnek te­kinthető részét használják fel a továbbieldol­gozás után az etalon alapanyagaként. * Journal of Research of the National Bureau of Standards 68 köt. 1964. 4. füzet Jul.—aug Michaelis, Yakowitz és Moore: Egy NBS gyen­gén ötvözött spektrométeres etalon metallográ­fiai jellemzése. 159382

Next

/
Thumbnails
Contents