159350. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés folyadékok és oldatok elektromos kezelésére

MAGTAR NÉPKÖZTÁRSASÁG SZABADALMI LEÍRÁS 159350 ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL Bejelentés napja: 1969. VIII. 26. (PA—1024) Közzététel napja: 1971. III. 16. Megjelent: 1972. V. 31. Nemzetközi osztályozás: C 02 b 1/82 Pados István fizikus, Budapest "Eljárás és berendezés folyadékok és oldatok elektromos kezelésére A találmány tárgya eljárás és berendezés fo­lyadékok és oldatok elektromos kezelésére, és oélja a kezelés (hatékdnyságámiak növelése, vala­mint olyan folyadékok és oldatoik kezelésének lehetővé tétele, amelyeik eddig inem voltaik tö- 5 keletiesein kezelhetők. A 154.458 lajstromszámú magyar szabadalmi leírásból ismeretes az a megoldás, hogy ha a folyadékot, vagy oldatot váltakozó előjelű és/ xo vagy szakaszonként lokálisan, változó nagyságú olyan elektromos erőterekan áramoltatjuk át, amelyekrueik a tárerasségvektorai egymással pa­rallel, vagy aintipainaillel helyezkednek el és/vagy álló folyadékot, vagy oldatot feszültségimpul- 15 zusofckal kezelünk, akkor ezek a váltakozó elő­jelű és/vagy váltakozó nagyságú elektromos térerősséglak hartnaik a folyadék, vagy oldat kvázifc'rijsitélyos szerkezetére, a molekulák külső elektronhéjára, a folyadékban feloldott Ikristá- 20 lyoikra >és megváilto,ztiaJtlják a folyadék fizikai tu­lajdonságait,, többek között viszkozitását, felü­leti feszültségét, ozmotikus nyomását, fajlagos elektromos ellenállását. Az isimért eljárás bármely folyadékra^ vagy 25 oldatra alkalmazható. -Különösen alkalmas a nagy elektromos momentumokkal bíró úgyneve­zett poláros folyadékok és oHdartoik fizikai tu­lajdonságainak előnyös megváltoztatására. Az ismert eljárás felhasználható többek kö- 35 zött kazánitápvíz előkészítésiére és ezáltal a víz­kőképződés megakadályozására, felszíni vizek tisztítására ivóvíz céljára, a gyógyszeriparban nehezen oldódó gyógyszerek oldékonyságának növelésére, az élelmiszeriparban az -erjedési fo­lyamatok meggyorsítására, az építőip árban a cement szilárdságának vnövelésére, a mezőgazda­ságban a fejlődési időtartaimiolk lerövidítésére és a vitalitás fokozására, a gyógyászatiban bizo­nyos káros, lerakódások leépítésére, illetve ilyen képződések megakadályozására. A találmány az i&meqt megioflldás tökéletesíté­sére vonatkozik. Az ismert megoldásnál a folyadékok, vagy oldatok elektromos kezelése csupán olyan elekt­romos erőtlenekkel történik, amelyek tárérősség­vektoiraá egymással paralel vagy antáparalel he­lyezkednek el. Azt tapasztaltuk, hogy az áramlás sebességé­től, az áramlás laimináris, vagy turbulens jelle­gétől, valamint a különböző ionimozgékonysá­goiktól függően tökéletesebb kezelés érhető el akkor, ha az elektromos erőterek térerősség vektorai egymással 0°-nál nagyobb, de bizo­nyos követelményekmelk eleget, tevő a hatór­szögnél kisebb szöget zárnák be. Azt tapasztaltuk továbbá, hqgy a különböző folyadékokat és oldatokat jellemzőiktől függően más-más fajta üzemmóddal szükséges, kezelni. 159350

Next

/
Thumbnails
Contents