159237. lajstromszámú szabadalom • Szimmetrikus késleltető művonal

MAGYAR SZABADALMI 159237 NÉPKÖZTÁRSASÁG LEÍRÁS *wa|' Nemzetközi osztályozás: fffll Bejelentés napja: 1967. VII. 06. (TE—479) H 03 h 5/00 H 03 h 7/34; H 03 h 9/30 ^^P Csehszlovákiai elsőbbsége: 1966. VII. 08. (463»—©6) ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAI. Közzététel napja: 1971. II. 06. Megjelent: 1972. III. 30. Feltalálók: Nosálik Jiri mérnök, Smerda Adolf mérnök, Brno, Csehszlovákia Tulajdonos: Tesla Národni Podnik, Praha-Hloubetin, Csehszlovákia Szimmetrikus késleltető művonal 1 A találmány tárgya szimmetrikus késleltető miűvonal, sorosan kapcsolt L és C tagokkal, nagyfrekvenciás jelek késleltetésére, am'eiy spi­ralis alakban profilos tartóra tekercselt két vezetőhuzaliból áll. 5 Például katódsugaras oszcillográfok mérőerő­sítőinél erre a óéira leggyakrabban koncentrált áramköri elemeket tartalmazó késleltető művo­nalakat, koaxiális kábeleiket, vagy különleges io késfeleítető kábelokét alkalmaznak. Ezeknek a speciális késleltető kábeleknek felépítése leg­gyakrabban két megcsavart vezetőhuzalból áll és a kettő együttesen közös, nagyobb profilos tartóra van tekercselve. 15 A koncenttrajt áramköri elemekkel rendel­kező késleltető művanalafe hátránya, hogy vi­szonylag bonyolult a fölépítésük és igényes a beszabályozásuk. Előnyükhöz tartozik, hogy vi­szonylag nagy hossaegységenkinti késleltetési 20 lehet velük elérni, emellett azonban az átvitt frekvenciasáv felső határfrekvenciája igen ala­csony, minthogy az egész átvitt frekvenciasáv a művonal egyetlen késleltető eleme határfrek­venciájának az ötödét teszi ki. A normál ko- 25 axiális kábeleknek előnyük a nagy haitárfrek­vencia, azonban hosszegységként csak kis kés­leltetést biztosítanak. Ezért, ha 100 nsec nagy­ságrendű késleltetés szükséges, a kábel teljes hossza 10 méter nagyságrendiben lesz. A már 3o említett speciális késleltető kábelek ezáltal tűn­nek ki, hogy nagy a hosszegységre eső késlel­tetésük, alkalmazásuíkatt azonban nagy csilla­pítási tényezőjük erősen korlátozza. Ez a té­nyező különösen a nagyobb, az impulzustechni­kában érdekes frekvenciáknál növekszik meg. Ezért alkalmazásuk csak kb. 15 MHz.-ig le­hetséges. Hasonló tulajdonságokat mutatnak a két megcsavart vezetőből készült szokásos kés­leltető kábelek its. A koaxiális késleltető ká­belekkel ellentétben ezt a vezetéket egyszerűb­ben lehet előállítaim és kizárólag szimmetrikus jelfeszültségek átvitelére szolgál. Működési tu­lajdonságai ugyanis a szimmetrikus hagyomá­nyos kettősvezeték tulajdonságaival hasonlít­hatók össze. Ennek a vezdtőtípusnak tulajdon­ságai különösen a vezetők kölcsönös távolsá­gától és a két vezető szigeteléséinek minősé­gétől függnek. A profilos tartón levő elrende­zés is kritikus, tekintettel arra, hogy az egyes meneteknek közelítése következtében a vezető tulajdonságok lényegesein változnak. Hogy ki­elégítő eredményeket kapjanak, a profilos tar­tókat gondosan kell méretezni. Az ismert késleltető művonialak hátrányait a találmány szerinti késleltető művonal segít­ségével azáltal küszöböljük ki, hogy a profilos tartó villamosan szigetelő anyagból van, míg a két vezető oly módon van ellentétes értelem-159237

Next

/
Thumbnails
Contents