159231. lajstromszámú szabadalom • Eljárás kémiai elemeknek vagy vegyületeknek vákuumburába üvegampulla segítségével való bejuttatására, továbbá berendezés az eljárás megvalósítására

3 159231 4 ampulla fel van szerelve, és amelynél a bimetal lemez hevítés hatására elgörbül, és ezáltal az ampullát szétrepeszti. , A találmányunk szerinti eljárás és berende­zés esetében az ampullának a lágyulási- hő­mérsékletig való felihevítése elmarad, és így az ampullákat hőálló üvegből, (kvarcüvegből) le­het készíteni, így a vákuumban való kezelés tisztasága nagymértékben megnövekszik. A ta­lálmány szerinti eljárást és berendezést az elekt­rovákuumtechniifcában kémiai-, atom- és elekt­ronfénytechnálkában, a gyógyszeriparban továb­bá egyéb iparágakban célszerűen lehet alkal­mazni minden olyan esetben, amikor annak szükségessége merül fel, hogy kémiai elemeket, vagy vegyületeket hermetikusan elzárt ampul­lák segítségével vákuumitérbe bejuttassunk. Példaképpen a találmányi gondolatnak a fénytechnikai iparban való alkalmazására szol­gálnak halagenideknek kisülési csövekbe való bevezetése, illetve jódnak vagy bornak izzó­lámpák belsejébe való bejuttatása. A szóbanforgó találmány szerinti légritkító berendezéseket automatáknál és egyéb hasonló helyeken is alkalmazni lehet. A találmányt kiviteli példák kapcsán rajzok alapján ismertetjük részletesen. A mellékelt rajzokon az 1. ábra egy üvegampulla hosszmetszete a ta­lálmányi gondolat értelmében alkalmazott bi­metal lemez támasztógyűrűin elhelyezve, a 2. ábra az üvegampulla a metszetben ábrázolt bimetal lemezzel együtt, amely az izzólámpa járulékos buranyúlványán helyezkedik el, a 3. ábra az ampulla elhelyezésének módosított megoldása ugyancsak a bimetal lemez támasztó­gyűnűihez rögzítve, a 4. ábra az üvegampulla a metszetben feltün­tetett bimetal lemezzel együtt, amely az izzó­lámpa fő buranyúlványán helyezkedik el. A kémiád elemek vagy vegyületek vákuum­térbe való bejuttatására szolgáló berendezés — mint ahogy az 1. ábra mutatja — az 1 bimetál lemezzel, valamint a hozzákapcsolódó 2 és 3 támasztógyűrűkkel rendelkezik,; amelyek á 4 üvegampulla rögzítéséire szolgálnak. A 4 üveg­ampullával rendelkező berendezés a 2. ábra tanúsága szerint á 6 lámpatest 5 járulékos buraállványáíhöz van hozzászerelve, amely a 7 főbura-nyúlvány útján a légritkító berendezés­sel van összekötve. Az 5 járulékos buranyúlvány hevítésekor például gázléingégő hatására a hő átadódik az 1 bimetál lemeznek, amely elgörbül és ezáltal a 4 üvegampulla fejének lehasadását idézi elő. Ennek következtében ä 4 üvegampulla tartalma bejut a 6 lámpatest belsejébe, ahol szublimáló­dik, majd ezután következik az 5 járulékos buraállvány leforrasztása. A találmány szerinti eljárás alapján kémiai elemeket vagy vegyületeket lehet vákuum­burákba bejuttatni, amelyek az 1 bimetál lemez anyagával nem lépnek reakcióba, és ahol a bejuttatandó anyag aránylag alacsony hőmér­sékleten szublámálódik. Azokban az esetekben, amikor kémiai eleme­ket, illetve vegyületeket úgy kell vákuumtérbe bejuttatni, hogy az 1 bimetál lemez anyagára nézve azok kémiailag aktívak legyenek, vagy a szubldméció viszonylag magas hőfokon (700— 800 C°) következzék be, mint például fémjodi­dok esetében, a bimetál lemeznek a szublimáció során való jelenléte nem kívánatos. A 3. és 4. ábrák olyan kiviteli változatot mutatnak a kémiai elemek, illl. vegyületek vá­kuumtérbe való bejuttatására szolgáló eljárások olyan esetben, amikor a kémiai elemek vagy az 1 bimetál lemez anyagára rézve kémiailag aktívak, vagy pedig a szublimációhoz aránylag magas hőmérséklet szükséges. A 3. ábra jól mutatj/a, hogy ilyen esetben a kémiai elemeknek vagy vegyületeknek a vá­kuumtéribe való bejuttatására szolgáló berende­zés a 2 és 3 támasztógyűrűklkel bíró 1 bimetál lemezzel kell hogy ellátva legyen, amelyhez a 8 fejrésszel kialakított 4 üvegampulla van rög­zítve. A 4 üvegampulla a kémiai elemeknek, illetve vegyületeknek vákuumtérbe való bejuttatásaira szolgáló készülékkel együtt — mint a 4. ábra mutatja — a 11 lámpatest 10 beszűkülésével ellátott 9 főbura-nyúlványban van elhelyezve, ahol a 11 lámpatest a 12 járulékos buranyúl­vánnyal is el van látva. A 10 beszűkülés jelenléte következtében a 4 üvegampullával együtt az 1 bimetál lemez­nek a 9 főburta-nyúlványban kell elhelyezked­nie. A 9 főbura-nyúlvány hevítésekor a 9 főbura­nyúlvány 10 beszűkülésének helyén a gázégő lángjának hatására a hő az 1 bimetál lemez­nek adódik át, amely ennék következtében el­görbül és ezáltal a 4 üvegampulla 8 fejrészé­nek leválását idézi elő. Ez egyidejűleg a 4 üvegampulla felnyílását és a 12 járulékos bura­nyúlványba való szabadon történő beleesését eredményezi, ugyanakkor az 1 bimetál lemez a 9 főburanyúlványban a 10 beszűkülés fölött megmarad. A li2 járulékos buranyúlvány hevítése követ­keztében a gázégő lángja vagy más speciális fűtőszerkezet segítségével a 4 üvegiampula tar­talma a 11 lámpatest belsejében szubOámálódik, majd ezután a 12 járulékos buranyúlvány le­forrasztható. Szabadalmi igénypontok: 1. Eljárás kémiai elemeknek vagy vegyüle­teknek vákuumburába üvegampulla segítségé­vel való bejuttatására, amely üvegampulla he­vítésnek alávetett buranyúlványban foglal he-10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 X

Next

/
Thumbnails
Contents