159187. lajstromszámú szabadalom • Eljárás pirazinoil-guanidinok és pirazinamido-guanidinok előállítására

159187 nátrium- és klorid-ionok kiválasztását, míg a kálium-ionok kiválasztását gátolják. Ennek foly­tán a vegyületek különösen jól beváltak ödéma és más túlzott nátrium-ion és vagy folyadék­visszatartásból eredő rendellenességiek gyógy­kezelésére. A technika állása szerint a hivatkozott pira­zinoil-guanidiineket és pirozinamido-gu'anidine­ket úgy állították elő, hogy valamely szokásos észtert, pl. a pirazinkanbonsav oxiészterét gua­nidinnal vagy amino-guanidinnal reagáltatták. A tapasztalatok szerint azonban az észterek gyakran lassan "reagálnak és igen erélyes reak­ciófeltételek betartását igénylik, amelynek, foly­tán a mellékreakiciók veszélye, pl. ciklizálódás, vagy egyéb hozamot csökkentő mellékhatások mentek végbe. A fentiek alapján a pirázinkar­bonsavak reakcióképesébb származékainak elő­állítása vált szükségessé. Azt találtuk, hogy a jelen találmány szerint javasolt tiolészterék re­akcióképe selbibek guanidinnal és amino-guani­dinnal szemben, mint a megfelelő oxiészterek, így a megfelelő reakció rövidebb idő alatt alacsonyabb hőmérsékleten végrehajtható, a végtermékek tisztasága és a hozam növelhető. A találmány szerinti új eljárásban kiinduló­anyagként használt pirazin-tiokarbonsavas ész­terek a B és C reafccióvázlatban szemléltetett módon állíthatók elő legkönnyebben. keverékből lehűtéskor az V általános képletű Vegyület kikristályosodik és izolálható. Az V általános képletű vegyület és az R2SH általá­nos képletű merkaptán reagáltatását kismeny-5 nyiségű bázis, mint trietilamin, piridin, vagy hasonló bázisok jelenlétében iners szerves oldő­. szeres közegben, pl. etilacetátiban folytatjuk le, amikoris VI" általános képletű R^S.'S-ibisz-facü­amido)-6-1 Mórpirazin-tiokariboxiláthoz j utunk, 10 amelyből az aeil-csoportok savas hidrolízissal el­távolíthatók és így az I általános képletű R2-3,5--diamino-6-kló:rpirazi.n-tiokarboxilátok képezhe­tők. 15 AC reakcióvázlat szerint az I általános kép­letű pirazintiakarfooxilátokát úgy állítjuk elő, hogy a IV általános képletű pirazinkarbonsavat valamely poláros, nem protonos jellegű oldó­szerben,mint dimetilformamidban, dimetilszulf-20 oxidban, dimetilszulfonban, acetonitrilben vagy tetráhidrotfuránban egy bázis, mint trialkilamin vagy piridin jelenlétében a VII képletű N-(terc­butil)^5-metilizoxazolium-perklo;ráttal reagáltat­juk. A reakció után az elegyet vízzel hígítjuk, 25 amikoris a VIII általános képletű N-(terc.-butil)­-3-'(3,5-!diamino-6-kilórp:irazin-karlboniloxi)-kro­tonaimid állítható elő. Ha a VIII általános kép­letű vegyületet az R^SH általános képletű mer­kaptánnal egy bázis jelenlétében kezeljük, ak-30 kor a I általános képletű pirazin-tiokarbonsav­észterekhez jutunk. A B reakcióvázlaton szereplő szübsztituen­sek jelentése a következő: R1 és R 2 szubsztitunsek jelentése a fentiekkel •megegyezik, R szubsztituens jelentése 1—4 szénato­mos alkil-, mint metil-, etil-, propil­vagy butil-csqport, amely egyenes vagy elágazó szénláncú és helyéttesítetlen vagy fenil^csoporttal helyettesített. Az R szubsztituens jellege a reakció végre­hajtása szempontjaiból nem döntő jelentőségű, mivel a tiolészterfoen ez a szubsztituens nem jelenik meg, inkább abban a tekintetben lénye­ges, hogy valamely könnyebben hozzáférhető •szerves karibonsávanihidríd felhasználása vál­jon lehetővé. A vajsavanhidrid bizonyult a legmegfelelőbb reakciókomponensnek és a meg­adott kiviteli példákban mindenhol vajsavan­hidrid felhasználását javasoljuk, megjegyezve azt, hogy egyéb karibonsaivanhidridek is meg­felelnek ugyanerre a célra. A tiolészterék szintézisének első lépése az, hogy az V általános képletű 2-R-6-kló:r-7-aciI-antído-4H-pirazino-{i2v3^]i fi y3]^oxazin-4-onokat állítjuk elő a IV általános képletű pirazinkar­bonsav és az (RCO)20 általános képletű savan­hidrid foirrpontra vagy 150 C°-ig történő fel­melegítésével, ha a használt karbonsavánhidrid forrpontja magasabb hőmérsékleten van és a reakciót 1—3 óra hosszat végezzük. A reakció-Az új tiolészterék. előállítását a kiviteli pél­dákban részletezzük, amelyekből az alkalmazott 35 reakciófeltételek is megállapíthatók. A pirazin-tiokarbonsavészferek előállítása Után az A reakcióvázlat szerint — a megfelelő ás­ványi savval képzett addíciós sókból felszaba­dított — guanidint vagy aminoguanidfnt a 40 pirazin-tioikariboxilattal reakcióba visszük. A szabad guanidin és amino-guanidin bázisok rendszerint úgy állíthatók elő az ásványi savval . képzett addíciós sókból, hogy a fémnátriumnak valamely rövidszénláncú alkanolban, mint me-45 tanolban, etanolban, propánéiban, izopropanol­ban vagy butanolban képzett oldatával 1—2 óra hosszat visszafolyató hűtő alatt forraljuk. Igen magas hőmérsékletek nem szükségesek, azon­ban alacsony hőmérsékleten a reakcióidő szük-50 ségtelenül meghosszabbodik. Az alkanol oldó­szer lepárlása után szirupszerű maradékot ka­punk, amelyet közvetlenül az I általános kép­letű pirazin-tiokariboxiláttal reagáltatunk ak­ként, hogy gőzfürdőn néhány percig melegítjük, 55 vagy alternatív módszerrel a guanidint vagy amino-guanidint a pirazin-tiokarfooxilát rövid­szénláncú alkaniolban képzett oldatával reagál­tatjuk. Mindkét változat szerint gyenge mele­gítéssel a reakció előrehaladása elősegíthető, de 60 nem okvetlenül szükséges. A terméket úgy izo­láljuk, hogy a jelenlevő oldószert ledesztillál­juk, a desztillációs maradékot vízzel mossuk és a szilárd terméket a szűrőről izoláljuk. A következő példákban a különböző 3,5-di-65 amino-6-klóirpirazin-tíokiaiiboXÍliátok, valamint az 2

Next

/
Thumbnails
Contents