159180. lajstromszámú szabadalom • Berendezés fémek, különösen higany elektrokémiai tisztítására, illetve regenerálására

MAGTAB NÉPKÖZTÁRSASÁG SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGALATI TALÁLMÁNY 159180 jßtn Nemzetközi osztályozás: C 22 b 43/00 15p Bejelentés napja: 1969. V. 09. (MA—1982) ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL Közzététel napja: 1971. II. 06. Megjelent: 1972. IV. 30. Feltalálók: R. Lorenz Julianna Judit vegyészdoktor, B. Nagy Sándor technikus, Budapest Tulajdonos: MTA Központi Fizikai Kutató Intézet, Budapest Berendezés fémek, különösen higany elektrokémiai tisztítására, illetve regenerálására A higany az iparnak, elsősorban a hiradás­technikai és műszeriparnak, valamint a kutató­laboratóriumoknak egyik legnélkülözhetetlenebb alapanyaga. Ilyen irányú felhasználhatóságának előfeltétele abszolút tisztasága, értve alatta a 5 legfeljebb 10—4 % szennyezettséget. A higanynak hátrányos tulajdonsága, hogy idegen anyagokat, elsősorban a legkülönbözőbb fémeket, kismér­tékben még az Au és Pt-t is könnyedén feloldja, következésképpen fennáll a gyors szennyeződés 10 veszélye és a gyakori tisztítás igénye. A fáradt higany kimerítő regenerálását a gya­korlatban többféle módon folytatják le. Ha a hi­gany tisztaságával szemben támasztott követel­mény nagy háromszor vákuumdesztillálják. En- 15 nél hatékonyabb a higanyamalgámok anódos oxidációja, mert a fáradt higany szennyeződé­séért különösen felelős és már egy 0,001%-ban zavaró Mg, Zn, Cd, Sn, Rb, Cu, Bi és Sb-t kí­méletes elektródfolyamattal eltávolítja, míg a 26 vákuumdesztillációnál a Zn és a Cd a higannyal együtt átmegy. Viszont nem távolítja el a csak 0,1%-ban zavaró Au és Pt-t. A találmány szerinti eljárás alapelve: a higany 25 híg salétromsavval savanyított tömény merkuro­ni+ rát oldatban anódként kapcsolva a fém­szennyezések anódos elektródfolyamat során ol­datba mennek, kivéve azokat a szennyezéseket, amelyeknél a fémamalgám-fémion rendszer po- 30 tendálja pozitívabb mint a fémhigatiy-mericuro rendszer potenciálja. Az ezüst, amelynek elekt­ródpotenciálja közel akkora mint a higanyé, je­lentős mértékben oldódik, mert az oldat merku­roianokra nézve tömény, míg ezüstionokra néz­ve végtelen híg. A vele azonos alapelven működő régóta pub­likált elrendezés a gyakorlatban nem terjedt el. illetve nem is igen vált ismeretessé következő hátrányai miatt: a) A nagy terhelésű, félfüggesztett anódtér forgatása felülről nehézkes. b) Több higanysarzsi egymásután történő le­tisztításakor a forgóanód körülményes ki-és be­szerelése terhes. c) Külön kélt gondoskodni forgatómechaniz­musról, az elektrolízishez szükséges tápegységről és műszerekről. A helyigény nagy, az összesze­relés körülményes. d) A higany- és savgőz mérgező, illetve kor­rodeáló hatása érvényesül, sőt fokozódik, ha a cellarendszer felmelegszik. ; A találmány célja a felsorolt hátrányok kikü­szöbölésén kívül olyan eljárást nyújtani, amely a hatásfok növelés mellett egészségártalom men­tes higanytisztítást, illetve regenerálást biztosít és ennek megvalósítására olyan berendezést ki­alakítani, amely nagyüzemi használatra is alkal­mas. '. 159180

Next

/
Thumbnails
Contents