159120. lajstromszámú szabadalom • Eljárás kettőskompenzált, negyedhullámú impedancia-transzformátorok átviteli jellemzőinek javítására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGÁLATI TALÁLMÁNY Bejelentés napja: 1969. IX. 11. (EE—1713) Közzététel napja: 1971. II. 06. Megjelent: 1972. III. 30. 159120 Nemzetközi osztályozás: H 01 p 5 00 Feltaláló: Dr. Tófalvi Gyula elektromérnök, Budapest Tulajdonos: Elektromechanikai Vállalat, Budapest Eljárás kettőskompenzált, negyedhullámú impedancia-transzformátorok átviteli jellemzőinek javítására A találmány, tápvonalból felépített és a na­gyobb impedanciájú bemenetén sorosan, a ki­sebb impedanciájú bemenetén párhuzamosan kompenzált (kettőskompenzált) negyedhullámú hnpedancia-t>rianszifo,rmétorok átviteli jellemzői- /5 nak javítására szolgáló eljárás, melynek alkal­mazása esetén a kettőskampenzált impsdancia­-tramszf orma torral — adott állóhullámarány­-tűrés esetén — nagyobb átviteli sávszélesség, vagy adott átviteli sávszélesség esetén, kisebb xo bemeneti állóhulMtnarány (reflexió) érhető el. Bizonyítható, hogy adott bemeneti állóhullám­arány-tűrés esetén, a kettősfeompenzált negyed­hullámú impedancia-transzformátorral egyálta­lán elérhető maximális áviteli sávszélességet ez 15 az eljárás adja. A kettőskotmpenzált, ún. háromparareiéteres ne­gyedhullámú impedancia-transzformátorokat al­kotó tagok (impedancia-transzformátor és a 20 kompenzáló tápvonal-elemek) hullámellenállá­sait eddig úgy állították be, illetve úgy válasz­tották meg, hogy a kettőskompenzált impedan­cia-transzformátorok bemeneti reflexiójának frekvenciamenete, vagy az m-függvénye a sávkö- 25 zépen és annak környezetében legyen a legjobb. Mint az a több fokozatú lépcsős impedancia­transzformátoroknál már ismert, a maximális laposságú elvet kielégítő impedancia-transzfor­mátorok nem adják a legkedvezőbb átviteli •# jellemzőket, miután a paraméterszám által meg­határozott elemeket nem a legoptimálisabb fel­tételekkel foglalja egy rendszerré és így nem tudja kihasználni a paraméterszámmal megadott elemekben rejlő adottságokat. Maternatikailag bizonyítható, hogy a több fokozatú impedancia­transzformátorok esetén, a Csebisev-közelítés­nek elegettevő impedancia-transzforsmiátorok ad­ják az adott n-paraméterszámmal rendelkező im­pedancia-transzformátor optimális jellemzőit. Kézenfekvő módnak kínálkozott, hogy a ket­tőskompenzált negyedhullámú impedancia­transzformátorok átviteli görbéjét, illetve egyes paraméterek hullámellenállását (n = 3; három­paraméteres) a Csebisev-elvnek megfelelően mé­retezzék és ezáltal ezen impedancia-transzformá­toroknál is biztosítsák az optimális áiviteli jel­lemzőket, egy adott frekvenciatartományon be­lül. Viszont a kompenzált impedancia-transzfor­mátorok általános bemeneti reflexióját leíró függvény és az m-függvény sem elégíti ki a Cse­bisev-polynomok által — a szükséges koordináta transzformációk elvégzése után — megkövetelt alakot. Ezért szükségesnek látszott olyan eljá­rás keresése, mellyel biztosítani lehetett, hogy kompenzált impedaíicia-transzformátoiroknál is elérjük, a több fokozatú impedancia-transzfor­mátoroknál (n = 2; n =3; stb) a Csebisev-elv al­kalmazásával elért, optimális átviteli jellemző­ket. 159120

Next

/
Thumbnails
Contents