159114. lajstromszámú szabadalom • Lépegető fejtésbiztosítás

MAGYAR NÉPKÖZTARS ASAG ORSZÁGOS TALÄLMÄNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1970. II. 12. (DO—345) Nagy-Britanniai elsőbbsége: 1969. II. 13. (7998/69) Közzététel napja: 1971. II. 06. Megjelent: 1972. III. 30. 159114 Nemzetközi osztályozás: E 21 d 23/04 Feltaláló: Seddon Jeffrey William mérnök, Wrightington, Near Wigan, Lancashire, Nagy-Britannia Tulajdonos: Gullick Dobson Limited, Ince, Wigan, Lancashire, Nagy-Britannia Lépegető fejtésbiztosítás 1 A találmány lépegető fejtésbiztosítás több egy­más mellett elrendezett biztosítóelemmel, amely­nél a biztosítóelemek között állítható távolság tartók vannak elrendezve. Hasonló fejtésbiztosítás például egy vagy több 5 hidraulikusan kinyújtható támmal rendelkező biztosítóbakokból álló sor. A tárnok talprészhez vannak rögzítve és fedüre felfekvő süvegszerke­zetet tartanak. A biztosítóelemek léptetésére a biztosítóelem alsó részében egy kettős működé- 10 sű továbbítóhenger van elrendezve, amely sza­bad végével frontszállítóberendezéshez támasz­kodik. A továbbítóhenger egyrészt a frontszál­lítóberendezésnek az új, szabaddá tett fejtési front felé való tolására, másrészt a biztosítóele- 15 meknek a frontszállítóberendezés felé való után­húzására szolgál. A biztosítóelemeknek a front­szállítóberendezés felé való húzása során a biz­tosítóelemek kiékelt rögzítése egyidőre megszű­nik a főte és a fekű között. 20 Ilyen, vagy hasonló biztosításnak lejtős frontok esetében való használata során fellép annak a problémája, hogy a biztosítóelemek az előreme­nesztés során önsúlyuk, vala/mint a frontfejtés 25 irányában lecsúsznak. Ennék kiküszöbölésére is­meretes, hogy a biztasítóelemek között távol­ságtartókat helyeznek el, amelyek segítségével a biztosítóelemiek egymásra támaszkodnak. Kez­detben ezek a távolságtartók merev csúszóveze- op tésként voltak kiképezve. Ezek a merev veze­tések azonban a báztosítóelemek beékelődésé­hez vezettek, ezért állítható távolságtartókat alkalmaztak, amelyekkel a biztasítóelemetk egy­mástól különböző .távolságba voltaik beállítha­tók. Az ily módon állítható távolságtartók egyrészt teleszkópszerűen ki-, betolható mó­don és a biztasitóelamektoez csuklósan van­nak rögzítve, másrészt a front hosszirányá­ban elrendezett hidraulikus hengerrel valamely biztosítóelemhez vannak rögzítve és a szomszé­dos biztosítóelemhez csúszó módon támaszko­dóan vannak kiképezve. Valamennyi ismert állítható távolságtartó kö­zös hátránya, hogy a biztosítóelemek feldőlését a front hosszirányában és a biztosítóelemek fer­de állását a kívánt léptétési irányban nem tud­ják megakadályozni. A találmány célja az ismert távolságtartó be­rendezések olyan továbbfejlesztése, amelyeknél mind a biztosítóelemek felbillenése, mind, azok ferde állítása nagy lejtésű front esetén is elke­rülhető és amelynél minden biztosítóelem hely­zetének korrekciója bármely kívánt helyzetben lehetséges legyen. A találmány tárgya tehát lépegető frontbiz­tosítás több, egymás mellett elrendezett biztosí­tóelemmel, amelynél a biztosítóelémek között ál­lítható távolságtartók vannak elrendezve. A ta-159114

Next

/
Thumbnails
Contents