159092. lajstromszámú szabadalom • Előregyártott kettős padozat különböző terek tetszés szerinti járófelületeinek kialakíátására

MAGTAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1968. IV. 05. (BI—299) Lengyelországi elsőbbsége: 1967. IV. 06. (P 119 868) Közzététel napja: 1971. II. 06. Megjelent: 1972. III. 30. 159092 Nemzetközi osztályozás: E 04 b 5/48 Feltaláló: Sujkowski Fliks mérnök, Wanszawa, Lengyelország Tulajdonos: Biuro Urzadzen Techniki Jadrowej cég, Warszawa, Lengyelország Előregyártóit kettős padozat különböző terek tetszés szerinti járófelületeinek kialakítására .1 A találmány előregyártott kettős padozat. Korszerű laboratóriumokat, számítógép-közpon­tokat, valamint más tudományos munkahelyeket számos műszaki berendezéssel kell ellátni, és ezért minden esetben a födémekben elektromos 5 áram, gáz, sűrített levegő, forró víz, szellőző és klimatizáló berendezés számára megfelelő veze­tékek elhelyezése szükséges. Ezen intézmények nagy része számos ilyen 10 vezetékkél föl Van szerelve, melyekhez minden­képpen szükséges az épületbe megfelelő speciális vezetékcsatornák beépítése. Minthogy pedig ezek a vezetékek és csatlakozásaik felügyeletet és gyakori javítási munkákat igényelnek, e helyek- 15 nek hozzáférhető módon kell elhelyezve lenniük. E követelményt nem könnyű kielégíteni, első­sorban olyankor nem, ha az épület eredetileg nem erre a célra készült. Ezekben az esetekben megfelelő csatornák, illetve kettős padozatok 20 beépítése szükséges. E nagy teherbírású kettős padozatokat több helyütt búvónyílásókkal ellát­ni, és amellett az újonnan beépített berendezé­sek számára kedvező karbantartási feltételeket ijS biztosítani nem könnyű feladat. 25 Azok az ismert előregyártott padozatok, me­lyeket Nagy-Britanniában, Franciaországban '.Vagy az NSZK-ban alkalmaznak, a mi találmá­nyunkétól eltérő műszaki jellemzőkkel rendel­keznek, mindenekelőtt azért, mert nehéz és bo- 30 nyolult alátámasztó rendszerrel vannak kialakít­va, amellett pedig nem biztosítanak lehetőséget rácsozattal vagy anélkül kialakított alátámasztó szerkezet alkalmazására. Fenti okok miatt szük­ségesnek mutatkozik olyan kettős padozatok létrehozása, amelyek egyszerű elemekből állnak és tetszés szerinti terek esetén könnyűszerrel be­építhetők. ,•.-••;•­•Fentieknek megfelelően a találmány célja egy­szerű elemekből összeépíthető kettős padozat létrehozása, amely kettős födémpadozatban kü­lönböző műszaki berendezések, és ezek között a szükségletnek megfelelő vezetékek elhelyezhe­tők. Kívánalom, hogy azokat, a lemezeket, me­lyek a padozatot borítják; tetszés szerinti helyen, alkatrészek lecsavarása nélkül, csupán valami­lyen szívócsésze vagy valamilyen alkalmas föl­emelő berendezés segítségével el lehessen távolí­tani. ' "••' • Célja továbbá a találmánynak az említett in­tézmények építése esetén a megfelelő műszaki berendezések (melyeknél Számos vezeték beépí­tése és csatlakoztatása szükséges) elhelyezését zárt csatornáik vagy más védőberendezések szükségességének kizárásával biztosítani. A kitűzött célt olyan, sarkain mélyedésekkel ellátott borítólemezek alkalmazásával lehet meg­oldani, amelyek az alátámasztó lábak csatlakozó 159092

Next

/
Thumbnails
Contents