158975. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés vágott szálak és/vagy selymek egy munkamenetben való fonására, egyesítésére és cérnázására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 158975 Nemzetközi osztályozás: D 01 h 7/92 Bejelentés napja: 1968. XI. 08. (BA—2129) Német Demokratikus Köztársaság-beli elsőbbsége: 1967. XI. 08. (WP 76 c/128 179) Közzététel napja: 1971. I. 07. Megjelent: 1972. II. 28. Feltalálók: Reuter Helmar textilmérnök, Oederan, Steinhauser Maria oki. mérnök, Karl-Marx-Stadt, Sacher Horst textijmérnök, Karl-Marx-Stadt, Silbermann Heinz szabadalmi ügyintéző, Mittwedia, Német Demokratikus Köztársaság Tulajdonos: VVB Baumvolle WTZ Baumvollspinnerei und Zwirnerei cég, Karl-Marx-Stadt, Német Demokratikus Köztársaság Eljárás és berendezés vágott szálak éVvagy selymek egy munkamenetben való fonására, egyesítésére és cérnázására A találmány tárgya olyan, eljárás, amelynél a vágott szálak és/vagy selymek feldolgozása során a fonása, egyesítési és cérnázási művele­teket egy munkamenetiben, folyamatosan, egy gépen végezzük, valamint berendezés, ezen, el­járás alkalmazására. Eddig a fonal és cérna gyantását különböző eljárások szerint végezték, amelyeiknél rend­szerint először fonalat állítottak elő, majd eat további külön műveleteikben cérnává dolgoz­tak fel. Így például a következő gyártási. eljárások ismertek: A fonalat gyűrűsfonógépeken, fonácentrifu­gán, vagy turbina (orsónélkülii)-fonógépekén állítják elő, és ezt követően előcsévélik, egye­• sitik és cérnázzáik. Az előesévélés vagy az egye­sítés bizonyos eljárásoknál elhagyható. A cér- -názásíhoz gyűrűscérnázágépeket, szárnyas orsós oérnázógépeiket vjagy kettőssodnatú cérnázó gé­péket lehet alkalmazni. Ismerték olyan fonö­cérnázógépdk is, amelyeiknél a nyújtómű által adagolt fonalat egy további, a forgó üreges .orsóról lefeijtőidő fonallal egyesítik az üreges orsó felső nyílásánál, ezen keresztülvezetik és á csévélőorsó kihúzó hengerétől vezetők' hozzá. A két fonial, egyesítése és az orsó forgása ré­vén, a nyújtóműtől jövő fonal sodratöt kap, mégpedig a cérnával azonos irányban, amely az egyesítés utón jön létre. Az ismert fonó- és cérnázóeljárások, vala­mint az , említett fonó-oárnázóeljárás azért faáit-5 Tányosak, mert a fonal előatLMtásához • legalább két, rendszerint azonban négy-öt munkaműve­letre is szükség van, és mindén megszakítás­kor a fonalakat isimét újból: össze kell kötni. Ezenkívül minden megmunkálási műveletnél 10 véletlen foniálszatoaidások léphetnek fel, melyeik a, végtermék miinőségét hátrányosan befolyá­solják. A fonaltesstefcet mindegyik munkamű­veletnél fel keli helyezni és le kell húzni, Az alkalmazott gépékhez nagy épület-térre van 15 szükség, e gépek sok energiát fogyasztanak, továbbá a kézi, vagy mechanikus közbenső szállítások nem küszöböllbjet'őlk ki. Mindezek a tényezők nagy munkabér-, álló­eszköz- és energiaköltséget emésztenék fel. Az; idáig isimért fonó-öérnázófelijárásök ezekét a hátrányos tulajdonságokat csak részben kü­szöbölik ki, mivel a oérnagyáirtáslhoz szükséges fonalnak 50%-át még mindig az isimert fonási eljárásokkal keill készíteni. A találmány ciálja ezért cérnagyártniiánydk vágott szálból font és/vágy selyem foníalból való előállításánál eddigi teahnológiéiknál szük­séges fizikai és a gépi munka mennyiségének messzemenő csökkentése, a cérnázó kapadités 30 lehető legkevesebb műszaiki és gazdasági erőM-20 25 158975

Next

/
Thumbnails
Contents